ID članka : 00192306 / Poslednja izmena : 13.06.2022.Odštampaj

Kako se pretražuju ili ponovo pretražuju kanali na Sony Android televizoru ili Google televizoru: Kablovska/zemaljska (antena)/Analogni

  Pre nego što počnete

  Dugmad sa strelicama na daljinskom upravljačuDugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču
  Koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču za navigaciju kroz meni televizora.Opcije birate pomoću dugmeta sa znakom „plus“. To je okruglo dugme u sredini kružnog područja menija na daljinskom upravljaču.

  Traženje digitalnih kanala

  Google TV

  1. Pritisnite dugme Quick Settings na daljinskom upravljaču.
   • Takođe, pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču dođite do kartica na vrhu ekrana, a zatim do kraja nadesno. Izaberite Settings (Postavke) na listi.
  2. Izaberite Settings (Postavke).
  3. Izaberite Channel & InputsChannelsChannel setupAuto tuningDigital* (Kanal i ulazi → Kanali → Podešavanje kanala → Automatsko traženje kanala → Digitalni*).
   • (*) U zavisnosti od vašeg dobavljača usluga možda ćete morati da izaberete neku drugu opciju umesto Digital (Digitalni).
   • Možda će biti potrebno da unesete PIN kôd [English] kada izaberete opciju Auto tuning (Automatsko traženje kanala).
  4. Izaberite Set up (Podešavanje).
  5. Izaberite Next (Dalje) da biste započeli traženje digitalnih kanala.

  Napomena: Ako se pojavi poruka „Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted“ (Izabrani kanal je šifrovan ili ne može da se dešifruje. Proverite da li su CA modul i pametna kartica pravilno postavljeni“ kada izaberete neki kanal nakon pretraživanja, u zavisnosti od dobavljača usluge, možda će biti potrebno da umetnete CI+ modul (CAM karticu) u otvor koji se nalazi na zadnjoj strani televizora.


  Android TV

  1. Pritisnite dugme [HOME] na daljinskom upravljaču.
  2. Izaberite Settings (Postavke).
  3. Sledeći koraci zavise od opcija TV menija:
   • Sledeći koraci zavise od opcija TV menija. Možda će biti potrebno da unesete PIN kôd ako ste ga prethodno zadali.
    • Izaberite Watching TVChannel setupAuto tuningDigital (Gledanje televizora → Podešavanje kanala → Automatsko traženje kanala → Digitalni).
    • Izaberite Watching TVChannelsChannel setupAuto tuningDigital (Gledanje televizora → Kanali → Podešavanje kanala → Automatsko traženje kanala → Digitalni).
    • Izaberite Watching TVChannelsChannel setupDigital setup Digital tuningDigital auto tuning (Gledanje televizora → Kanali → Podešavanje kanala → Podešavanje digitalnih kanala → Traženje digitalnih kanala → Automatsko traženje digitalnih kanala).
    • Izaberite Channel setupDigital setupDigital tuningDigital auto tuning (Podešavanje kanala → Podešavanje digitalnih kanala → Traženje digitalnih kanala → Automatsko traženje digitalnih kanala).
  4. Kada se pojavi pitanje „Do you want to start Auto Tuning?“ (Želite li da započnete automatsko traženje kanala?), izaberite Yes (Da). Na nekim televizorima će biti potreban PIN kôd ili potvrda.
  5. Izaberite opciju Antenna (Antena) (zemaljska) ili Cable (Kablovska).
   Ako izaberete opciju Antenna (Antena), započeće automatsko traženje kanala za režim antene
  6. Ako ste u prethodnom koraku izabrali opciju Cable (Kablovska), prikazaće se meni za traženje kablovskih programa.
   Ručno možete da podesite opcije Scan Type (Tip skeniranja), Frequency (Frekvencija) i Network ID (ID mreže) u skladu sa parametrima odgovarajuće mreže koje ste dobili od emitera.
   Ako niste ništa dobili, preporučujemo da koristite podrazumevana podešavanja:
   • Operator (Operater): Izaberite naziv emitera sa liste
   • Network ID (ID mreže): Automatski
   • Frequency (Frekvencija): Automatski
   • Scan Type (Tip skeniranja): Quick scan (Brzo skeniranje)
  7. Ako tokom skeniranja ne budu pronađeni neki ili svi kanali, možete da promenite opciju Scan Type (Tip skeniranja) na vrednost Full scan (Kompletno skeniranje).
   VAŽNO: Traženje kanala na televizoru može da traje i preko sat vremena kada je izabrano kompletno skeniranje. Ako se jave problemi tokom traženja kablovskih kanala, obratite se dobavljaču usluge jer je moguće da koristi drugačije postavke.
  8. Izaberite Start (Počni).
  9. Televizor će započeti traženje kanala. Poruka sa potvrdom će se pojaviti kad traženje bude gotovo.

  Napomena: Ako se pojavi poruka „Signal cannot be decoded“ (Signal nije moguće dešifrovati) kada izaberete neki kanal nakon pretraživanja, u zavisnosti od dobavljača usluge, možda će biti potrebno da umetnete CI+ module (CAM karticu) u otvor koji se nalazi na zadnjoj strani televizora.


  Traženje analognih kanala

  Google TV

  Android TV


  Napomene: