Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-7M4
 • ILCE-7M4K

Obavezna preuzimanja

Pročitajte ovaj odeljak pre nego što preuzmete datoteku.

 • Za korisnike aplikacije Imaging Edge Mobile:
  • Ažurirani fotoaparati više neće moći da se povežu sa aplikacijom Imaging Edge Mobile. Nakon ažuriranja fotoaparata instalirajte aplikaciju Creators' App.
  • Potrebno je da instalirate najnoviju verziju aplikacije Imaging Edge Mobile (ver. 7.7.2 ili novija) da biste mogli da uparite fotoaparat sa aplikacijom Creators' App.
  • Ako koristite iPhone/iPad, nakon ažuriranja kamere isključite iPhone/iPad i ponovo ga uključite. Zatim uparite kameru sa Creators' App aplikacijom.
  Ako nemate najnoviju verziju aplikacije Imaging Edge Mobile, ažurirajte je pre nego što uparite fotoaparat sa aplikacijom Creators' App. Uputstva za instaliranje i povezivanje sa aplikacijom Creators' App potražite u odeljku Prelazak sa aplikacije Imaging Edge Mobile na Creators' App.
 • Prilikom ažuriranja sa ver. 1.01 ili starije, treba da ažurirate na ver. 1.05 pre nego što pređete na ver. 2.00 update. Ažurirajte samo na ver. 2.00 nakon što ste ažurirali na ver. 1.05. Ako pokušate da ažurirate na ver.2.00 bez ažuriranja na ver.1.05, doći će do greške i ažuriranje neće biti moguće.
  Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) za ILCE-7M4 na ver. 1.05 (SD kartica/CFexpress kartica)

O ovoj stavci za preuzimanje

Napomena: Ovo ažuriranje je dostupno samo za memorijske kartice. Nisu dostupne verzije za Windows i macOS.

Prednosti i poboljšanja

 • Dodavanje podrške za aplikaciju Creators' App
  Napomena: Nova mobilna aplikacija Creators' App će zameniti aplikaciju Imaging Edge Mobile. Pomoću aplikacije Creators' App možete da prenosite slike sa fotoaparata na pametni telefon, da snimate na daljinu i koristite razne funkcije koje nudi ova aplikacija.
 • Dodavanje funkcija koje poboljšavaju bezbednost prilikom povezivanja radi snimanja na daljinu i prenos slika pomoću aplikacije Creators' App i softvera Imaging Edge Desktop
  Napomena: Ažurirajte softver Imaging Edge Desktop na najnoviju verziju (ver. 3.6 ili novija)
 • Poboljšavanje stabilnosti u radu fotoaparata

Napomene:

 • Više informacija o svim ažuriranim funkcijama potražite u Vodiču za pomoć.
 • Ako koristite bežični daljinski upravljač/držač za snimanje (GP-VPT2BT, RMT-P1BT), izbrišite ga iz podešavanja „Bluetooth“ u meniju kamere. Zatim ponovo uparite kameru sa ručkom za bežični daljinski upravljač/snimanje.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • BODYDATA.DAT

Verzija datoteke

 • Ver. 2.00

Veličina datoteke

 • 896 712 088 bajt(ov)a

Datum objavljivanja

 • 09-03-2023

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera ver. 2.00, ažuriranje nije potrebno.

Mere predostrožnosti prilikom ažuriranja sa ver.1.01 ili starije

 • Prilikom ažuriranja sa ver. 1.01 ili starije, treba da ažurirate na ver. 1.05 pre nego što pređete na ver. 2.00 update. Ažurirajte samo na ver. 2.00 nakon što ste ažurirali na ver. 1.05. Ako pokušate da ažurirate na ver.2.00 bez ažuriranja na ver.1.05, doći će do greške i ažuriranje neće biti moguće.
 • Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera.
  Napomena: Ako se otvori ekran za podešavanje Date/Time (Datum i vreme) kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.
 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Podešavanje → Opcije podešavanja → Verzija).
 2. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.

  Ako je već ver.1.05 ili novija, ažurirajte na najnoviju verziju sistemskog softvera.

Čuvanje podataka sistemskog softvera na memorijsku karticu

UPOZORENJE! Pobrinite se da na memorijskoj kartici postoji samo jedna datoteka BODYDATA.DAT. Ako ste koristili karticu i za prethodna ažuriranja, formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu pre nego što preuzmete novi fajl.

Umetnite formatiranu memorijsku karticu u računar. Sačuvajte podatke u osnovnom direktorijumu memorijske kartice.
Napomena: Nemojte da menjate naziv datoteke.

Drugi hardver

Izvor napajanja fotoaparata: Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FZ100.
Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena.

Ažuriranje verzije sistemskog softvera

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-FZ100).
 • Skinite vertikalni rukohvat pre nego što započnete ažuriranje sistemskog softvera.
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje jer iznenadni prekid napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Ažuriranje možda neće biti moguće ako je temperatura fotoaparata visoka. Ako je to slučaj, ažurirajte nakon što temperatura padne.

1. korak: Kako se preuzima program za ažuriranje

 1. Umetnite memorijsku karticu na kojoj su sačuvani podaci sistemskog softvera u otvor 1 na uređaju.
  Napomena: Samo otvor 1 prepoznaje podatke sistemskog softvera.
 2. Izaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Izbornik → Podešavanje → Opcije podešavanja → Verzija), pa izaberite Software Update (Ažuriranje softvera).
 3. Izaberite Execute (Izvrši) na ekranu za potvrdu ažuriranja sistemskog softvera, nakon čega će ažuriranje početi.

  Napomene:
  • Poruka Version Update X.XX → Y.YY(Ažuriranje verzije X.XX → Y.YY) se pojavljuje (X.XX = broj postojeće verzije, Y.YY = broj najnovije verzije).
  • Nemojte da uklanjate bateriju i memorijsku karticu tokom ažuriranja.
 4. Kada započnete ažuriranje sistemskog softvera, prikazan je crn ekran, a indikator pristupa treperi. Indikator pristupa treperi 1 put 3 puta 5 puta u zavisnosti od toka ažuriranja. Ažuriranje traje približno 6 minuta.
  Lokacija indikatora pristupa: Nalazi se u donjem desnom delu na zadnjoj strani.
  Napomene:
  • Ako je kopija podataka sistemskog softvera neispravna, na ekranu fotoaparata se prikazuje The target model for the update file is incorrect. (Ciljani model za datoteku ažuriranja nije tačan).
  • Ako indikator pristupa ponovi 5 dugačkih treptaja (ciklus od 0,5 s) i 6 kratkih treptaja (ciklus od 0,25 s), vrši se ažuriranje sa ver. 1.01 ili starije ili sistemski softver nije ispravno kopiran na memorijsku karticu. U tom slučaju, uklonite bateriju i memorijsku karticu iz fotoaparata, pa počnite ponovo od Čuvanje podataka sistemskog softvera na memorijsku karticu.
 5. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti.

2. korak: Proverite verziju sistemskog softvera

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Podešavanje → Opcije podešavanja → Verzija).
 2. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.