Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-S40R

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje veze sa bežičnim pojačalom

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Napomene:

 • Ne garantujemo da će uređaj raditi sa svim računarima.
 • Operativni sistem mora biti instaliran pre isporuke računara iz fabrike. Ne garantujemo ispravan rad uređaja u nadograđenim okruženjima ili okruženjima sa više operativnih sistema.
 • Rad u preporučenom okruženju nije zagarantovan na svim računarima. Pore toga, ne garantujemo rad sa proizvodima koje ste instalirali na svom računaru, nadograđenim proizvodima, u okruženjima sa više operativnih sistema i okruženjima sa više monitora.

Šta vam je potrebno

 • USB uređaj za skladištenje: Pripremite USB uređaj za skladištenje formatiran sistemom datoteka FAT32.
  Napomena: Nemojte da koristite USB uređaje za skladištenje koji nisu formatirani sistemom datoteka FAT32.
 • Tip USB priključka: USB2.0
 • Kapacitet: preko 256 MB

Napomena: Ne garantujemo da će uređaj raditi sa svim USB uređajima za skladištenje, adapterima za konverziju USB uređaja za skladištenje ili USB čvorištima.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju 1.386 ili 2.076 za HT-S40R

Verzija datoteke

 • 1.386 ili 2.076
  Napomena: Postoje dve verzije softvera u zavisnosti od korišćenih delova.

Veličina datoteke

 • 7.56 MB (7 932 765 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 07-06-2022

Priprema

Provera verzije firmvera

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi sistem zvučnika. Ako je prikazan sledeći broj verzije, ažuriranje nije potrebno.

 • Ako je prikazana verzija 1.xxx, 1.386 ili novija
 • Ako je prikazana verzija 2.xxx, 2.076 ili novija

Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite uređaj i proverite da li se pokreće na normalan način.
 2. Povežite bežično pojačalo sa uređajem.
  Napomena: Pogledajte u Uputstvu za upotrebu kako se bežično pojačalo povezuje sa ovim uređajem. (Prikazana verzija softvera se razlikuje u zavisnosti od toga da li je bežično pojačalo povezano ili ne)
 3. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme MENUstrelica nadole, izaberite SYSTEM (Sistem), a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Na daljinskom upravljaču pritiskajte dugme strelica nadole dok ne izaberete stavku VERSION (Verzija), a zatim pritisnite dugme ENTER.
 5. Listajte nadole dok ne prikažete informacije o verziji na ovom uređaju.
 6. Proverite verziju softvera. (Ako nemate najnoviju verziju softvera, ažuriranje je neophodno.) Ako je broj verzije 1.386, 2.076 ili noviji, to znači da već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva jer biste u suprotnom mogli da oštetite sistem zvučnika.
 • Nemojte da isključujete sistem zvučnika niti njegov kabl za napajanje iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje za vreme ažuriranja. Na taj način možete da oštetite uređaj zbog čega će biti potrebna popravka.
 • Nemojte da koristite uređaj dok se ažuriranje ne završi.

Softver se ažurira pomoću USB uređaja za skladištenje. Više informacija možete pronaći u narednom postupku.
Napomena: Nemojte da isključujete kabl za napajanje tokom ažuriranja. U suprotnom, možete da oštetite uređaj za koji će u tom slučaju biti potrebna popravka.

Preuzimanje i instaliranje

Ako računar možete da povežete na internet i sa USB uređajem za skladištenje, ažuriranje možete da obavite pomoću računara prateći korake u nastavku.

1. korak: Pomoću računara prenesite datoteku za ažuriranje softvera na USB uređaj za skladištenje

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi), pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim kliknite na dugme Download (Preuzmi). Preuzimanje će početi.
 2. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara ili na nekoj drugoj lokaciji, ali nemojte menjati naziv datoteke.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju pa kliknite na Properties (Svojstva). Ako je veličina datoteke 7.56 MB ( 7 932 765 bajt(ov)a), preuzimanje je uspešno dovršeno.
  Napomena: Ako nije prikazana veličina datoteke od 7.56 MB ( 7 932 765 bajt(ov)a), preuzimanje možda nije bilo uspešno. Izbrišite datoteku sa USB uređaja za skladištenje i ponovo je preuzmite.
 4. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku i izaberite Extract all (Izdvoji sve), a zatim izaberite Extract (Izdvoji) bez menjanja naziva fascikle.
 5. Nakon izdvajanja datoteke, kreiraće se fascikla HT-S40R_Update. Proverite da li se u toj fascikli nalaze datoteke 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN.
 6. Uključite USB uređaj za skladištenje u USB priključak na računaru.
 7. Prevucite i otpustite preuzete datoteke 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN direktno u osnovni direktorijum USB uređaja za skladištenje.
  Napomena: Ako datoteke 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN ne sačuvate u osnovnom direktorijumu USB uređaja za skladištenje bez drugih datoteka, ažuriranje možda neće biti uspešno.
 8. Proverite da li se u osnovnom direktorijumu USB uređaja za skladištenje nalaze datoteke 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN. Nakon što datoteku za ažuriranje uspešno prenesete u direktorijum, možete preći na 2. korak: Ažurirajte softver na uređaju.

2. korak: Ažurirajte softver na uređaju

 1. Povežite kabl za napajanje sistema zvučnika.
 2. Na sistemu zvučnika ili daljinskom upravljaču pritisnite i zadržite dugme (Napajanje) dok se na displeju ne prikaže prethodni unos.
 3. Proverite da li je bežično pojačalo povezano.
  Napomena: Ako bežično pojačalo nije povezano, povežite ga. Ako je potrebno, potražite u Uputstvu za upotrebu kako se povezuje bežično pojačalo.
 4. Uključite USB uređaj za skladištenje na kojem se nalazi ažuriranje softvera u bežično pojačalo
 5. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme MENUstrelica nadole, izaberite UPDATE (Ažuriranje), a zatim pritisnite dugme ENTER (Unos).
 6. Izaberite START (Započni), a zatim pritisnite dugme ENTER (Unos).
 7. Ažuriranje će početi, a na displeju će biti prikazana sledeća poruka:

  Napomene:
  • Nemojte da isključujete kabl za napajanje za vreme ažuriranja. Na taj način možete da oštetite uređaj zbog čega će biti potrebna popravka.
  • Nemojte da koristite uređaj dok se ažuriranje ne završi.
 8. Kada se prikaže UD100, sistem zvučnika će se automatski ponovo pokrenuti, a ažuriranje će biti završeno. Kada se sistem ponovo pokrene, prikazaće se poruka DONE (Gotovo).
  Napomena: Ažuriranje traje približno 3-10 minuta.
 9. Proverite da li je softver ažuriran na najnoviju verziju pomoću postupka Check the firmware version (Provera verzije firmvera). Ako nije prikazana ispravna verzija, ponovo proverite verziju nakon što obavite postupak Initialize (Pokretanje). Ako obavite postupak Initialize (Pokretanje), informacije o Bluetooth uparivanju će takođe biti izbrisane, tako da će biti potrebno da ponovo obavite uparivanje. U zavisnosti od povezanog uređaja, možda će biti potrebno da izbrišete informacije o Bluetooth uređaju na povezanom uređaju, a zatim da ih ponovo uparite. Takođe, veza sa bežičnim pojačalom može biti prekinuta. U tom slučaju, pogledajte odeljak Connecting the Wireless amplifier manually (Ručno povezivanje bežičnog pojačala) u uputstvu za upotrebu, a zatim ga ponovo povežite.

Postupak pokretanja

 1. Pritisnite dugme MENU (Meni). Na prednjem displeju će se prikazati opcija SPEAKER (Zvučnik).
 2. Pomoću dugmadi nagore / strelica nadole izaberite RESET (Resetuj), a zatim pritisnite dugme ENTER (Unos).
 3. Pomoću dugmadi nagore / strelica nadole izaberite ALL RESET (Resetuj sve), a zatim pritisnite dugme ENTER (Unos).
 4. Pomoću dugmadi nagore / strelica nadole izaberite START (Resetuj), a zatim pritisnite dugme ENTER (Unos). Sve postavke se vraćaju na početno stanje.

Napomena: Ako ne možete da obavite resetovanje pomoću menija Setting (Podešavanje), pritisnite i zadržite duže od 5 sekundi dugmad (Napajanje) i - (jačina zvuka) na subwoofer zvučniku. Postavke se vraćaju u prvobitni status. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu.