Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-ST5000

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava mogućnost povezivanja na mrežu

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera trake sa zvučnicima na verziju M40.R.0518

Verzija datoteke

 • M40.R.0518

Veličina datoteke

 • 228MB (240 119 916bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 17-02-2022

Priprema

Provera verzije firmvera

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novu traku sa zvučnicima. Ako je broj verzije M40.R.0518 ili veći, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz preko kojeg je povezana traka sa zvučnicima. Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI2 priključak, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite traku sa zvučnicima.
 3. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME i sačekajte da se otvori HOME (Početni ekran).
 4. Na ekranu HOME (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupSystem Settings (Podešavanja → Postavke sistema) i pritisnite taster ENTER (Unos).
 5. Označite System Information (Informacije o sistemu) na ekranu i pritisnite ENTER (Unos).
 6. Ako je na ekranu televizora prikazano Verzija softvera M40.R.0518 ili veća, to znači da već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetiti svoju traku sa zvučnicima.
 • Nemojte da isključujete traku sa zvučnicima niti njen kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Ne isključujte kabl za napajanje ni mrežni (LAN) kabl dok se ažuriranje ne završi. U suprotnom može da dođe do kvara sistema.

Firmver trake sa zvučnicima možete da ažurirate na dva jednostavna načina

NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?
Internet/mreža
(PREPORUČUJE SE)
 • Ethernet kabl za povezivanje trake sa zvučnicima na internet
 • Proverite da li je traka sa zvučnicima:
  • povezan na internet
  • povezan sa kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako sistem ne može da se poveže na internet.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje trake sa zvučnicima putem interneta

Preporučujemo ovaj način kao najjednostavniji. Obično traje oko 15-30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite datoteku za ažuriranje na traku sa zvučnicima.

Šta vam je potrebno

 • Ethernet kabl za povezivanje trake sa zvučnicima na internet
 • Proverite da li je traka sa zvučnicima:
  • povezan na internet (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
  • povezan sa kompatibilnim televizorom

Podesite opremu

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz preko kojeg je povezana traka sa zvučnicima. Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 priključak, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Povežite traku sa zvučnicima na internet pomoću Ethernet kabla.
 3. Uključite traku sa zvučnicima.
  Napomena: Ponekad može da se prikaže poruka The file is corrupted (Datoteka je oštećena), ali možete da pređete na sledeći korak.
 4. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME i sačekajte da se otvori HOME (Početni ekran).

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. U meniju HOME (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupSoftware Update → Izaberite opciju Update via Internet (Podešavanja → Ažuriranje softvera → Ažuriranje preko interneta), pa pritisnite ENTER (Unos).
 2. Kada se na ekranu televizora pojavi poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera je pronađena na mreži.Želite li da ažurirate softver?), izaberite OK (U redu), pa pritisnite ENTER (Unos).
 3. Nakon preuzimanja softvera potrebno je oko 5 minuta da počne ažuriranje.
 4. Ako se na ekranu televizora pojavi poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518 (Ažurirajte softver na novu verziju.Ne isključujte napajanje dok traje ažuriranje.Trenutna verzija: M40.R.xxxx Nova verzija: M40.R.0518), izaberite Start (Započni), pa pritisnite ENTER (Unos).
 5. Ažuriranje će početi.
 6. Ako se na ekranu televizora pojavi poruka Update Caution (Upozorenje o ažuriranju), izaberite OK (U redu), pa pritisnite ENTER (Unos).
 7. Tokom ažuriranja, na prednjoj tabli se prikazuje poruka UPDT (Ažuriranje).
 8. Kada se ažuriranje firmvera završi, na prednjem displeju će se prikazati poruka DONE (Gotovo). Nemojte da isključujete traku sa zvučnicima niti njen kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 9. Traka sa zvučnicima će se automatski ponovo pokrenuti kada se nadogradnja završi.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno

Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M40.R.0518, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera trake sa zvučnicima putem interneta:

 • Ako se na TV ekranu prikaže poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspelo.Povežite USB memoriju na kojoj se nalaze datoteke za ažuriranje pa probajte ponovo.Ako ažuriranje ponovo bude neuspešno, obratite se korisničkoj službi):
  1. Proverite da li su ruter i svi uređaji povezani između trake sa zvučnicima i rutera uključeni.
  2. Proverite da li se koristi odgovarajući tip kabla (pravi ili ukršteni) za povezivanje trake sa zvučnicima i rutera.
  3. Proverite da li su kablovi između trake sa zvučnicima i rutera pravilno povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja. Ako ne možete da ažurirate softver, probajte Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Ako se posle početka postupka Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) prikaže poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, i xx%) ali traka napretka se ne menja, zavisno od mrežne veze, postupak Update via the Internet (Ažuriranje putem interneta) može da dugo potraje (do 60 minuta). Zbog toga je prikazana poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora) i potrebno je dosta vremena da se traka napretka na ekranu pomeri.
 • Kad započnete postupak Update via the Internet (Ažuriranje putem interneta), na televizoru se pojavljuje poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Nije moguće potvrditi status veze.Nije moguće uspostaviti komunikaciju sa serverom.Probajte ponovo kasnije.) i ne možete da ažurirate firmver:
  • Proverite da li je LAN kabl povezan.
  • Proverite da li traka sa zvučnicima ima svoju IP adresu u mrežnim postavkama. (Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera koji koristite – umesto naziva proxy host servera – u polje za Proxy Server (Proxy server).)
  • Ponovo obavite ažuriranje.
 • Ako se napajanje isključilo dok je ažuriranje bilo u toku, uključite traku sa zvučnicima i pokušajte da ponovite ažuriranje.
 • Ako ažuriranje traje duže od 60 minuta i nije se završilo, a traka sa zvučnicima je bežično povezana na mrežu, povežite je na mrežu kablom i ponovite postupak. Ako se problem i dalje javlja, brzina prenosa podataka na mreži je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate sistem pomoću postupka Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Ako je na ekranu televizora prikazana poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Ovaj uređaj nije povezan na mrežu.Obavite dijagnostiku mreže u okviru podešavanja servera), proverite da li je LAN kabl povezan sa trakom sa zvučnicima.
 • Ako se na ekranu televizora prikazuje poruka Already Updated (Već je ažurirano), na traku sa zvučnicima je instalirana najnovija verzija firmvera.

Ažuriranje putem USB memorije i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda izaberite ovaj način. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memoriju, a zatim na traku sa zvučnicima.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, proverite da li je na računaru instaliran neki od sledećih operativnih sistema i pripremite USB uređaj.

Operativni sistemi:
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M40R0518.zip na računar i zapamtite gde ste je sačuvali.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom kliknite na nju pa kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li veličina datoteke iznosi 228 MB 240 119 916 bajta.
Prenesite datoteke za ažuriranje na USB uređaj:
 1. Otpakujte datoteku sa ažuriranjem iz arhive UPDATE_M40R0518.zip.
  • Za Mac:
   1. Pronađite lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na UPDATE_M40R0518.zip.
   2. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
  • Za Windows:
   1. Otvorite fasciklu u koju ste preuzeli datoteku i kliknite desnim tasterom na datoteku UPDATE_M40R0518.zip, pa na Extract All (Otpakuj sve).
    Napomena: Datoteka će prema podrazumevanim postavkama za Microsoft Edge biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Da biste pronašli fasciklu Downloads (Preuzimanja), kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na ekranu Home (Početni ekran), pa pronađite preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na Extract (Izdvoji).
   3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
    Napomena: Četiri datoteke će biti izdvojene: MSB40-FW.BIN, MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN, and MSB40FW_MB.ID.
 2. Povežite kompatibilan USB uređaj sa računarom.
 3. Prenesite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) na USB uređaj:
  • Za Mac: Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) u matičnu fasciklu USB uređaja.
  • Za Windows:
   1. Idite u direktorijum u kojem je kreirana fascikla i zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu UPDATE (Ažuriranje).
   2. U meniju kliknite na Send To... (Pošalji...), a zatim kliknite na jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:)).
   3. Fascikla za ažuriranje će biti kopirana na USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje nije moguće obaviti ako fascikla nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako se naziv fascikle promeni.
 4. Kada kopirate fasciklu UPDATE (Ažuriranje), isključite USB uređaj iz računara.
Prenesite datoteku za ažuriranje na plejer:
 1. Pripremite opremu:
  1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezana traka sa zvučnicima. Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 priključak, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
  2. Uključite traku sa zvučnicima.
  3. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME i sačekajte da se otvori HOME (Početni ekran).
  4. Priključite USB uređaj na kojem se nalaze ove 4 datoteke.
 2. Prenesite datoteku za ažuriranje:
  1. Na ekranu HOME (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Setup Software Update (Podešavanja → Ažuriranje softvera) i pritisnite ENTER (Unos).
  2. Pomoću dugmadi sa strelicama izaberite Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije), a zatim pritisnite ENTER.
  3. Ako se na ekranu televizora prikaže poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Nove datoteke za ažuriranje su pronađene na USB memoriji.Želite li da ažurirate softver? Trenutna verzija: M40.R.xxxx Nova verzija: M40.R.0518), pomoću daljinskog upravljača izaberite OK (U redu), pa pritisnite ENTER (Unos).
  4. Ako se na ekranu televizora pojavi poruka Update Caution (Upozorenje o ažuriranju), izaberite OK (U redu), pa pritisnite ENTER (Unos).
  5. Ažuriranje će početi.
  6. Tokom ažuriranja, na prednjoj tabli se prikazuje poruka UPDT (Ažuriranje).
  7. Ažuriranje firmvera je dovršeno kad se na prednjem displeju prikaže poruka DONE (Gotovo). Traka sa zvučnicima će se automatski restartovati.
   Napomena: Tokom ažuriranja nemojte da isključujete kabl za napajanje.

2. korak: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno.

Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M40.R.0518, firmver je uspešno ažuriran

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera trake sa zvučnicima pomoću računara i USB memorije:
 • Ako se displeju prednje table naizmenično prikazuju UPDT (Ažuriranje) i ERROR (Greška):
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje trake sa zvučnicima.
  3. Pokušajte Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Ako se napajanje isključilo dok je ažuriranje bilo u toku, uključite traku sa zvučnicima i pratite Update via USB Memory Procedure (Postupak ažuriranja putem USB memorije).
 • Ako nije moguće otpakovati datoteku za ažuriranje UPDATE_M40R0518.zip koju ste preuzeli sa web lokacije, izbrišite je i ponovo je preuzmite.
 • Ako ažuriranje traje duže od 30 minuta i nije se završilo:
  1. Izvucite kabl za napajanje iz struje, sačekajte nekoliko minuta i ponovo ga priključite.
  2. Uključite traku sa zvučnicima.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.