Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • XAV-AX3005DB

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Efikasnija iskorišćenost procesora za tečniji rad

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv Zip datoteke

 • XAV-AX3005DB_v127.zip

Verzija datoteke

 • 1.27

Veličina datoteke

 • 8.55 MB (8 971 992 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 26-01-2022

Priprema

Provera verzije firmvera

Pratite sledeće korake da biste proverili trenutno instaliranu verziju firmvera jedinice:

Napomena: Ako je prikazana verzija 1.27, nije potrebno da ažurirate firmver.

 1. Podesite glavnu jedinicu na ON (Uključeno).
 2. Na ekranu Home (Početni ekran) izaberite Settings (Postavke).
 3. Izaberite General (Opšte).
 4. Izaberite Firmware Version (Verzija firmvera). Prikazaće se trenutna verzija firmvera.

Preuzimanje i instaliranje

Kako se preuzima datoteka za ažuriranje

 1. Uključite u računar USB uređaj za skladištenje sa najmanje 10 MB slobodnog prostora i najviše 32 GB memorije (FAT16 ili FAT32).
  Napomene:
  • USB uređaji za skladištenje formatirani pomoću sistema exFAT nisu podržani
  • USB uređaji za skladištenje sa kapacitetom većim od 32 GB nisu podržani
 2. Proverite da li je računar povezan na internet.
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
 4. Raspakujte preuzetu zip datoteku. Tu se nalaze 3 datoteke (MSO1270.FIR, MMD1270.U88, and MDS1270.up6).
 5. Kopirajte sve 3 datoteke u osnovni direktorijum USB uređaja za skladištenje koji ste uključili u računar.
 6. Isključite USB uređaj za skladištenje iz računara.

Važna napomena

 • Parkirajte automobil na bezbedno mesto i startujte motor da ne bi došlo do pada napona u izvoru napajanja jedinice.
 • Nemojte da isključujete jedinicu tokom ažuriranja.
 • Nemojte da isključujete USB uređaj za skladištenje tokom ažuriranja.
 • Podesite datum i vreme nakon ažuriranja.

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. Uključite USB uređaj za skladištenje u USB ulaz na glavnoj jedinici.
 2. Na ekranu Home (Početni ekran) izaberite Settings (Postavke). Ako ne možete da pronađete ikonu Settings (Postavke), prevucite sa dna ekrana Home (Početni ekran), a zatim zdesna nalevo.
 3. Izaberite General (Opšte).
 4. Izaberite Firmware Version (Verzija firmvera).
 5. Izaberite Update (Ažuriranje).
  • Ako dugme Update (Ažuriranje) nije dostupno, proverite strukturu datoteka na USB uređaju za skladištenje. Datoteka za ažuriranje možda nije sačuvana na ispravnoj lokaciji na USB uređaju za skladištenje ili tip datoteke možda nije podržan.
  • Ako se na jedinici prikaže poruka Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port (Posetite lokaciju za podršku i uključite USB uređaj (sa datotekom za ažuriranje firmvera) u USB ulaz), proverite datoteke na USB uređaju za skladištenje. Na USB uređaju za skladištenje se možda ne nalazi ispravna datoteka za ažuriranje.
  • Preuzmite najnoviju datoteku za ažuriranje ako prikazana verzija nije verzija 1.27. Možda ne koristite ispravnu datoteku za ažuriranje.
 6. Ponovo izaberite Update (Ažuriranje). Jedinica će zatim započeti ažuriranje.
  Napomena: Ažuriranje traje približno 5 minuta.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Podesite glavnu jedinicu na ON (Uključeno).
 2. Na ekranu Home (Početni ekran) izaberite Settings (Postavke).
 3. Izaberite General (Opšte).
 4. Izaberite Firmware Version (Verzija firmvera). Zatim će se prikazati trenutna verzija firmvera.
  Napomena: Ako je prikazana verzija 1.27, ažuriranje firmvera je završeno.

Ako ne možete da ažurirate firmver, pokušajte ponovo sa drugim USB uređajem za skladištenje.

Pitanja i odgovori

Rešavanje problema

Dugme „Update“ (Ažuriranje) je zasenčeno: Proverite da li su datoteke MSO1270.FIR, MMD1270.U88, and MDS1270.up6 ispravno sačuvane u osnovnom direktorijumu na USB uređaju za skladištenje.

Prikazana je poruka This data is not compatible (Ovi podaci nisu kompatibilni): USB uređaj za skladištenje je možda neispravan ili se na njemu ne nalaze ispravne datoteke za ažuriranje. Obrišite postojeće datoteke sa USB uređaja ili upotrebite drugi USB uređaj, a zatim ponovite od početka čitav postupak preuzimanja i ažuriranja.