Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-A9

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Omogućava funkciji 360 Reality Audio sa usluge Amazon Music da se strimuje pomoću uređaja Chromecast built-in
 • Rešava ga tako da se jačinom zvuka (VOL) više neće moći upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora
 • Rešava druge manje probleme

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju 1.283 za HT-A9

Verzija datoteke

 • 1.283

Veličina datoteke

 • 484 MB (508 174 002 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 15-11-2022

Priprema

Provera verzije firmvera

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi kućni bioskop. Ako je broj verzije 1.283 ili veći, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan kućni bioskop pa ako je kućni bioskop povezan na priključak HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite kućni bioskop.
 3. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se otvori početni ekran
 4. Na početnom ekranu izaberite SetupAdvanced Settings (Podešavanje → Napredne postavke) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču pa pritisnite ENTER (Unos).
 5. Izaberite System SettingsSystem Information (Postavke sistema → Informacije o sistemu) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču pa pritisnite ENTER (Unos).
 6. Ako je na ekranu televizora prikazan broj verzije 001.283 ili veći (prvu i drugu nulu u broju verzije softvera možete da zanemarite), to znači da već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva jer biste u suprotnom mogli da oštetite uređaj HT-A9.
 • Nemojte da isključujete uređaj HT-A9 niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje ili mrežni (LAN) kabl dok se ne završi preuzimanje i ažuriranje softvera. U suprotnom, sistem može da otkaže.

Firmver možete da ažurirate na dva jednostavna načina:

NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?
Internet/mreža
(PREPORUČUJE SE)
 • Ethernet kabl za povezivanje kućnog bioskopa na internet
 • Proverite da li je kućni bioskop:
  • povezan na internet
  • povezan sa kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako bioskop ne može da se poveže na internet.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje putem interneta

Preporučujemo ovaj način kao najjednostavniji. Obično traje oko 15–30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite datoteku za ažuriranje.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje kućnog bioskopa na internet
 • Proverite da li je kućni bioskop:
  • povezan na internet (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
  • povezan sa kompatibilnim televizorom

Podesite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je izabran ulaz na koji je povezan kućni bioskop. (Ako je kućni bioskop povezan na priključak HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz)
 2. Povežite kućni bioskop na internet pomoću Ethernet kabla.
 3. Uključite kućni bioskop.
 4. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme HOME i sačekajte da se otvori HOME (Početni ekran).

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. U meniju HOME (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupAdvanced SettingsSoftware Update → Network update (Podešavanje → Napredne postavke → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem mreže), a zatim pritisnite dugme ENTER (Unos).
 2. Kada se na ekranu televizora pojavi poruka Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.283 (Ažurirajte softver na novu verziju. Nemojte da isključujete napajanje dok traje ažuriranje. Trenutna verzija 00x.xxx Nova verzija 001.283), pomoću daljinskog upravljača izaberite OK (U redu), a zatim pritisnite dugme ENTER.
 3. Na ekranu televizora će se prikazati poruka Update Caution (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 4. Kućni bioskop preuzima podatke o firmveru sa interneta.
 5. Nakon preuzimanja, kućni bioskop će se ponovo pokrenuti nakon čega će početi ažuriranje glavne jedinice. Tokom ažuriranja glavne jedinice, status napretka ažuriranja XX% je prikazan na ekranu prednje table.
 6. Kada se završi ažuriranje glavne jedinice, kućni bioskop će se automatski ponovo pokrenuti. Ako bude potrebno, nakon toga će započeti ažuriranje zvučnika subwoofer ili zadnjih zvučnika.
 7. Kada se ažuriranje softvera završi, na televizoru će se prikazati poruka o završenom ažuriranju.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno

Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije 1.283, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera kućnog bioskopa putem interneta.

 • Na ekranu televizora će se prikazati poruka The device is not connected to a network. To update, your Home Theater System needs to be connected to the Internet. (Uređaj nije povezan na mrežu. Da biste mogli da obavite ažuriranje, kućni bioskop mora biti povezan na internet.). Ako ne možete da obavite ažuriranje pomoću opcije Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), pokušajte sa opcijom Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
  1. Proverite da li su ruter i svi uređaji povezani između kućnog bioskopa i rutera uključeni.
  2. Proverite da li se koristi odgovarajući tip kabla (pravi ili ukršteni) za povezivanje kućnog bioskopa i rutera.
  3. Proverite da li su kablovi između kućnog bioskopa i rutera pravilno povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
 • Kada započne postupak ažuriranja Update via internet (Ažuriranje putem interneta), prikazuje se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora), ali traka napretka na ekranu se ne menja.
  U zavisnosti od mreže, postupak Update via internet (Ažuriranje putem interneta) može duže da potraje (do 60 minuta). Zbog toga je prikazana poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora) i potrebno je dosta vremena da se traka napretka na ekranu pomeri.
 • Kada započnete postupak Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), na televizoru se pojavljuje poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Nije moguće potvrditi status veze. Nije moguće uspostaviti komunikaciju sa serverom. Pokušajte ponovo kasnije.) i ne možete da ažurirate firmver.
  1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
  2. Proverite da li ste potvrdili da kućni bioskop ima ili nema svoju IP adresu u mrežnim postavkama. (Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy severa koji koristite – umesto naziva proxy hosta – u polje za proxy server.)
  3. Ponovo obavite ažuriranje.
 • Napajanje se prekinulo dok je ažuriranje bilo u toku.
  Uključite kućni bioskop i ponovite ažuriranje.
 • Ažuriranje traje duže od 60 minuta i nije se završilo.
  Ako je kućni bioskop bežično povezan na mrežu, povežite ga na mrežu pomoću kabla, a zatim ponovo pokušajte.
  Ako se problem i dalje javlja, brzina prenosa podataka na mreži je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate sistem pomoću postupka Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Already Updated (Već je obavljeno ažuriranje).
  Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na kućnom bioskopu je najnovija verzija

Ažuriranje putem USB memorije i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda izaberite ovaj način. Najpre preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memoriju, a zatim na uređaj HT-A9.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, proverite da li je na vašem računaru instaliran neki od sledećih operativnih sistema i pripremite USB uređaj.

Operativni sistemi

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
 2. Preuzmite datoteku A9HT-1_283.zip na računar i zapamtite lokaciju na koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju pa kliknite na „Properties“ (Svojstva). Proverite da li veličina datoteke iznosi 484 MB (508 174 002 bajt(ov)a).
Prenesite datoteke na USB uređaj:
 1. Izdvojite datoteku za ažuriranje iz datoteke A9HT-1_283.zip.
  • Za operativni sistem Mac OS X:
   1. Pronađite lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku A9HT-1_283.zip.
   2. Kreiraće se nova datoteka pod nazivom F_A9HT1.UPG.
  • Za operativni sistem Windows:
   1. Otvorite direktorijum u koji ste preuzeli datoteku i kliknite desnim tasterom na datoteku A9HT-1_283.zip, a zatim na Extract All (Izdvoji sve).
    Napomena: Za operativni sistem Windows podrazumevane postavke za Microsoft Edge će sačuvati datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja). Da biste pronašli fasciklu Downloads (Preuzimanja), kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na Start (Početnom) ekranu, a zatim pronađite preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na Extract (Izdvoji).
   3. Kreiraće se nova datoteka pod nazivom F_A9HT1.UPG.
 2. Povežite kompatibilan USB uređaj sa računarom.
 3. Prenesite datoteku F_A9HT1.UPG na USB uređaj:
  • Za operativne sisteme Mac OS X: Prevucite i otpustite datoteku F_A9HT1.UPG u osnovni direktorijum USB uređaja.
  • Za operativne sisteme Windows:
   1. Otvorite direktorijum u kojem je kreirana fascikla, a zatim desnim tasterom kliknite na datoteku F_A9HT1.UPG.
   2. U meniju kliknite na Send To... (Pošalji...), a zatim kliknite na jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:)).
   3. Datoteka F_A9HT1.UPG će biti kopirana na USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje nije moguće obaviti ako fascikla nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako se naziv fascikle promeni.
 4. Kada kopirate datoteku F_A9HT1.UPG, isključite USB uređaj iz računara
Prenesite datoteku za ažuriranje na uređaj HT-A9

Najpre pripremite opremu pa prenesite datoteku za ažuriranje na uređaj HT-A9.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezan kućni bioskop. (Ako je kućni bioskop povezan na priključak HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz).
 2. Uključite kućni bioskop.
 3. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se otvori HOME (Početni) ekran.
 4. Priključite USB uređaj na kojem se nalazi datoteka F_A9HT1.UPG.
Prenesite datoteku za ažuriranje:
 1. Na ekranu HOME (Početni ekran) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupAdvanced SettingsSoftware UpdateUSB update (Podešavanje → Napredne postavke → Ažuriranje softvera → Ažuriranje pomoću USB memorije), a zatim pritisnite dugme ENTER (Unos).
 2. Kada se na ekranu televizora pojavi poruka „Update to a new software version. Never turn off power while performing the update. Current version xxx.xxx New version 001.283“ (Ažurirajte softver na novu verziju. Nemojte da isključujete napajanje dok traje ažuriranje. Trenutna verzija xxx.xxx Nova verzija 001.283), izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 3. Kada se na ekranu televizora je pojavi poruka Update Caution (Upozorenje o ažuriranju), izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 4. Kućni bioskop preuzima podatke o firmveru sa USB memorijskog uređaja.
 5. Nakon preuzimanja, kućni bioskop će se ponovo pokrenuti nakon čega će početi ažuriranje glavne jedinice. Tokom ažuriranja glavne jedinice, status napretka ažuriranja XX% je prikazan na ekranu prednje table.
 6. Kada se završi ažuriranje glavne jedinice, kućni bioskop će se automatski ponovo pokrenuti. Ako bude potrebno, nakon toga će započeti ažuriranje zvučnika subwoofer ili zadnjih zvučnika.
 7. Kada se ažuriranje softvera završi, na televizoru će se prikazati poruka o završenom ažuriranju.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno

Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije 1.283, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako imate problema sa ažuriranjem firmvera kućnog bioskopa pomoću računara i USB memorije.

 • Na prednjem displeju se naizmenično prikazuju UPDT (Ažuriranje) i ERROR (Greška).
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje kućnog bioskopa.
  3. Pokušajte ponovo da obavite ažuriranje pomoću opcije Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Napajanje se prekinulo dok je ažuriranje bilo u toku
  Uključite kućni bioskop i ponovite postupak ažuriranja Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Datoteka A9HT-1_283.zip koju preuzmem sa veb-lokacije ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Izbrišite datoteku i ponovo je preuzmite.
 • Ažuriranje traje duže od 60 minuta i nije se završilo
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite
  2. Uključite kućni bioskop
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja