Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje stabilnosti usluge Chromecast built-in za audio

VAŽNO: Ako nisu instalirane prethodne nadogradnje firmvera, prilikom ove nadogradnje će biti uklonjena funkcija reprodukcije fotografija.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu sa proizvodima prodatim u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama/regionima.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera trake sa zvučnicima na verziju M34.R.2197

Naziv Zip datoteke

 • UPDATE_M34R2197.zip

Verzija datoteke

 • M34.R.2197

Veličina datoteke

 • 215 MB (225 887 064 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 12-10-2021

Priprema

Provera verzije firmvera

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novu traku sa zvučnicima. Ako je broj verzije M34.R.2197 ili veći, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz preko kojeg je povezana traka sa zvučnicima. Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI2 priključak, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite traku sa zvučnicima.
 3. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se otvori početni ekran.
 4. Na početnom ekranu izaberite SetupSystem Settings (Podešavanje → Postavke sistema) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču. Zatim pritisnite dugme ENTER.
 5. Istaknite System Information (Informacije o sistemu) na ekranu i pritisnite dugme ENTER.
 6. Broj verzije firmvera je prikazan na sledeći način na ekranu televizora Verzija softvera M34.R.2197.
  Ako je broj verzije M34.R.2197 ili veći, to znači da već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetiti svoju traku sa zvučnicima.
 • Nemojte da isključujete traku sa zvučnicima niti njen kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje ili mrežni (LAN) kabl za vreme preuzimanja ili ažuriranja softvera.
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje dok se ažuriranje ne završi. U suprotnom, sistem može da otkaže.

Firmver trake sa zvučnicima možete da ažurirate na dva jednostavna načina

NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?
Internet/mreža
(PREPORUČUJE SE)
 • Ethernet kabl za povezivanje trake sa zvučnicima na internet
 • Proverite da li je traka sa zvučnicima:
  • povezana na internet
  • povezana sa kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako sistem ne može da se poveže na internet.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje trake sa zvučnicima putem interneta

Preporučujemo ovaj način kao najjednostavniji. Obično traje oko 15-30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite datoteku za ažuriranje na traku sa zvučnicima.

Šta vam je potrebno

 • Ethernet kabl za povezivanje trake sa zvučnicima na internet
 • Proverite da li je traka sa zvučnicima:
  • povezana na internet (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
  • povezana sa kompatibilnim televizorom

Podesite opremu

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz preko kojeg je povezana traka sa zvučnicima. Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 priključak, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Povežite traku sa zvučnicima na internet pomoću Ethernet kabla.
 3. Uključite traku sa zvučnicima.
 4. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se otvori početni ekran.

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. U početnom meniju pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Podešavanje – Ažuriranje softvera – Ažuriranje putem interneta), a zatim pritisnite dugme Enter.
 2. Na ekranu televizora će se pojaviti poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera je pronađena na mreži. Želite li da ažurirate softver?). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 3. Nakon preuzimanja softvera potrebno je oko 5 minuta da počne ažuriranje.
 4. Na ekranu televizora će se pojaviti poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197 (Ažurirajte softver na novu verziju. Nemojte da isključujete napajanje dok traje ažuriranje. Trenutna verzija M34.R.xxxx Nova verzija M34.R.2197). Izaberite Start (Započni) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 5. Ažuriranje će početi.
 6. Na ekranu televizora će se prikazati poruka Update Caution (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 7. Tokom ažuriranja, na prednjem displeju je prikazana poruka UPDT (Ažuriranje).
 8. Kada se ažuriranje firmvera završi, na prednjem displeju će se prikazati poruka DONE (Gotovo). Nemojte da isključujete traku sa zvučnicima niti njen kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 9. Traka sa zvučnicima će se automatski ponovo pokrenuti kada se nadogradnja završi.

2. korak: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M34.R.2197, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera trake sa zvučnicima putem interneta:

 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspelo. Uključite USB memoriju na kojoj se nalaze datoteke za ažuriranje pa pokušajte ponovo. Ako ažuriranje ponovo bude neuspešno, obratite se korisničkoj službi).
  1. Proverite da li su ruter i svi uređaji povezani između trake sa zvučnicima i rutera uključeni.
  2. Proverite da li se koristi odgovarajući tip kabla (pravi ili ukršteni) za povezivanje trake sa zvučnicima i rutera.
  3. Proverite da li su kablovi između trake sa zvučnicima i rutera pravilno povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
  Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, pokušajte da obavite postupak za ažuriranje preko USB memorije.
 • Kada započne postupak ažuriranja putem interneta, prikazuje se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora), ali traka napretka na ekranu se ne menja.
  U zavisnosti od mreže, postupak „Update via the Internet“ (Ažuriranje putem interneta) može duže da potraje (do 60 minuta). Zbog toga je prikazana poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora) i potrebno je dosta vremena da se traka napretka na ekranu pomeri.
 • Kada započnete postupak „Update via the Internet“ (Ažuriranje putem interneta), na televizoru se pojavljuje poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Nije moguće potvrditi status veze. Nije moguće uspostaviti komunikaciju sa serverom. Pokušajte ponovo kasnije.) i ne možete da ažurirate firmver.
  • Proverite da li je LAN kabl povezan.
  • Proverite da li traka sa zvučnicima ima svoju IP adresu u mrežnim postavkama. (Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera koji koristite – umesto naziva proxy hosta – u polje za proxy server.)
  • Ponovo obavite ažuriranje.
 • Napajanje se prekinulo dok je ažuriranje bilo u toku.
  Uključite traku sa zvučnicima, a zatim ponovo obavite ažuriranje.
 • Ažuriranje traje duže od 60 minuta i nije se završilo.
  Ako je traka sa zvučnicima bežično povezana na mrežu, pokušajte da je na mrežu povežete pomoću kabla, a zatim ponovo pokušajte.
  Ako se problem i dalje javlja, brzina prenosa podataka na mreži je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate sistem pomoću postupka ažuriranja preko USB memorije.
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Ovaj uređaj nije povezan na mrežu. Obavite dijagnostiku mreže u okviru podešavanja servera).
  Proverite da li je LAN kabl povezan sa trakom sa zvučnicima.
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Already Updated (Već je obavljeno ažuriranje).
  Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na traci sa zvučnicima je najnovija verzija.

Ažuriranje putem USB memorije i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda izaberite ovaj način. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memoriju, a zatim na traku sa zvučnicima.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, proverite da li je na vašem računaru instaliran neki od sledećih operativnih sistema i pripremite USB uređaj.

Operativni sistemi:
 • Windows 10
 • Windows 8,1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M34R2197.zip na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom kliknite na nju pa kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li veličina datoteke iznosi 215 MB 225 887 064 bajt(ov)a.
Prenesite datoteke za ažuriranje na USB uređaj:
 1. Izdvojite datoteku za ažuriranje iz datoteke UPDATE_M34R2197.zip.
  • Za Mac:
   1. Pronađite lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku UPDATE_M34R2197.zip.
   2. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
  • Za Windows:
   1. Pronađite direktorijum u koji ste preuzeli datoteku i kliknite desnim tasterom na datoteku UPDATE_M34R2197.zip, a zatim na Extract All (Izdvoji sve).
    NAPOMENA: Datoteka će prema podrazumevanim postavkama za Internet Explorer biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Da biste pronašli fasciklu Downloads (Preuzimanja), kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na početnom ekranu, a zatim pronađite preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na Extract (Izdvoji).
   3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
    NAPOMENA: Četiri datoteke će biti izdvojene: MSB34-FW.BIN i MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN i MSB34FW_MB.ID.
 2. Povežite kompatibilan USB uređaj sa računarom.
 3. Prenesite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) na USB uređaj:
  • Za Mac:
   Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) u matičnu fasciklu USB uređaja.
  • Za Windows:
   1. Idite u direktorijum u kojem je kreirana fascikla i zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu UPDATE (Ažuriranje).
   2. U meniju kliknite na Send To... (Pošalji na...), a zatim kliknite na vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:)).
   3. Fascikla za ažuriranje će biti kopirana na USB uređaj.
  NAPOMENA: Ažuriranje nije moguće obaviti ako fascikla nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv fascikle promenjen.
 4. Kada kopirate fasciklu UPDATE (Ažuriranje), isključite USB uređaj iz računara.
Prenesite datoteku za ažuriranje na plejer:

Najpre pripremite opremu pa prenesite datoteku za ažuriranje na traku sa zvučnicima.

Pripremite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz na koji je povezana traka sa zvučnicima. Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 priključak, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite traku sa zvučnicima.
 3. Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se otvori početni ekran.
 4. Priključite USB uređaj na kojem se nalaze ove 4 datoteke.

Prenesite datoteku za ažuriranje:

 1. Na početnom ekranu izaberite SetupSoftware Update (Podešavanje → Ažuriranje softvera) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču pa pritisnite ENTER.
 2. Pomoću dugmadi sa strelicama izaberite Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije), a zatim pritisnite ENTER.
 3. Na ekranu televizora će se prikazati poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Datoteke za ažuriranje su pronađene na USB memoriji. Želite li da ažurirate softver? Trenutna verzija M34.R.xxxx Nova verzija M34.R.2197. Nemojte da isključujete napajanje niti USB memoriju dok traje ažuriranje.). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Na ekranu televizora će se prikazati poruka Update Caution (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 5. Ažuriranje će početi.
 6. Tokom ažuriranja, na prednjem displeju je prikazana poruka UPDT (Ažuriranje).
 7. Ažuriranje firmvera je dovršeno kada se na prednjem displeju prikaže poruka DONE (Gotovo). Traka sa zvučnicima će se automatski ponovo pokrenuti.
  NAPOMENA: Tokom ažuriranja nemojte da isključujete kabl za napajanje.

2. korak: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno.

Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M34.R.2197, firmver je uspešno ažuriran

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera trake sa zvučnicima pomoću računara i USB memorije:
 • Na prednjem displeju se naizmenično prikazuju poruke UPDT (Ažuriranje) i ERROR (Greška).
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje trake sa zvučnicima.
  3. Pokušajte da obavite ažuriranje pomoću USB memorije.
 • Napajanje se prekinulo dok je ažuriranje bilo u toku.
  Uključite traku sa zvučnicima i ponovite postupak ažuriranja pomoću USB memorije.
 • Datoteka za ažuriranje UPDATE_M34R2197.zip koju preuzmem sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Izbrišite datoteku i ponovo je preuzmite.
 • Ažuriranje traje duže od 30 minuta i nije se završilo.
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite traku sa zvučnicima.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.