Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SRS-ZR5

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Unapređivanje bezbedne komunikacije

VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera je neophodno da biste nastavili da koristite uslugu za distribuciju muzike Chromecast built-in. Ako ne budete ručno instalirali ovo ažuriranje, ono će automatski biti instalirano kada je zvučnik povezan na mrežu i kada se ne koristi.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na ver. 6.28 za SRS-ZR5

Verzija datoteke

 • 6.28

Datum izdanja

 • 29-07-2021

Priprema

Provera verzije firmvera

Ovo ažuriranje nije potrebno ako je vaš audio sistem već ažuriran na novu verziju firmvera 6.28. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate. Za to postoje dva načina:

 • Provera pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal).
  1. Povežite uređaj na istu Wi-Fi mrežu na koju je povezan pametni telefon pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal).
  2. Pokrenite aplikaciju Sony | Music Center (SongPal) na pametnom telefonu.
  3. Izaberite svoj zvučnik na ekranu Speaker & Group (Zvučnik i grupa).
  4. Izaberite stavku Settings (Postavke).
  5. Na ekranu Settings (Postavke), izaberite stavku Other Settings (Ostale postavke).
  6. Na ekranu Other Settings (Ostale postavke) proverite koju verziju firmvera zvučnik ima.
 • Provera pomoću računara.
  1. Povežite uređaj sa računarom pomoću LAN kabla (ne isporučuje se).

   Napomena: Povežite zvučnik direktno sa računarom pomoću LAN kabla.
  2. Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (isporučuje se) u utičnicu sa naizmeničnom strujom (isporučuje se). Pritisnite dugme (ON/Standby) (uključivanje/stanje mirovanja) da biste uključili napajanje.

   Napomena: Sačekajte da indikator LINK prestane da treperi i počne da svetli narandžastom bojom.
  3. Otvorite postavku za Sony mrežni uređaj na računaru.
   1. Pokrenite pregledač
   2. Unesite sledeću URL adresu u traku adresa: http://169.254.1.1
  4. Izaberite jezik u listi Language Setup (Podešavanje jezika) ako se lista prikaže.
  5. Na ekranu Device Details (Podaci o uređaju) biće prikazana Firmware Version (Verzija firmvera) (X.XX.X.XX).

   Napomena: Na ovom ekranu su prikazane sledeće stavke: Firmware Version (Verzija firmvera), Model Name (Naziv modela), Device Name (Naziv uređaja), Connection Type (Tip veze), Internet Access (Internet pristup), SSID i Security Method (Sigurnosni metod).

  Firmver zvučnika možete da ažurirate na dva jednostavna načina:

  NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?

  Internet/mreža
  (PREPORUČUJE SE)

  • Ethernet kabl ili bežični ruter za povezivanje zvučnika na internet
  • Proverite da li je zvučnik:
   • povezan na internet
  Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
  USB uređaj za skladištenje
  • računar
  • USB uređaj za skladištenje
  Ažurirajte firmver na ovaj način ako zvučnik ne može da se poveže na internet.

  Preuzimanje i instaliranje

  Internet/mreža

  Ažuriranje softvera možete preuzeti preko interneta (mreže). Obavite sledeće korake.

  Napomena: Nećete moći da ažurirate softver na najnoviju verziju ako uređaj NIJE povezan na internet (mrežu).

  VAŽNO: Pre nego što započnete ažuriranje, proverite da li je uređaj uključen u utičnicu pomoću USB adaptera za naizmeničnu struju.

  1. Priključite uređaj u utičnicu za napajanje. Ulazni priključak za jednosmernu struju od 5 V na uređaju povežite na utičnicu za napajanje pomoću USB adaptera za naizmeničnu struju i isporučenog mikro USB kabla.
   Napomena: Ažuriranje softvera ne može da se obavi ako se uređaj napaja samo pomoću baterije.
  2. Povežite uređaj na internet (mrežu)
   • Povezivanje pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal) na mobilnom uređaju
   • Povezivanje pomoću Wi-Fi zaštićenog podešavanja (WPS)
   • Povezivanje pomoću računara
    Napomena: Dodatne informacije potražite u priručniku sa uputstvima za uređaj.
  3. Ako je zvučnik uključen, pritisnite dugme (ON/Standby) (uključivanje/stanje mirovanja) i isključite ga
  4. Pravilno uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom koji je povezan sa adapterom u utičnicu.
   Napomena: Ažuriranje softvera nije moguće obaviti kada se uređaj napaja samo pomoću baterije.
  5. Pritisnite dugme (ON/Standby) (uključivanje/stanje mirovanja) da biste uključili napajanje.
  6. Sačekajte da indikator LINK prestane da treperi i počne da svetli narandžastom bojom. Svaki put kada je dostupno ažuriranje softvera, dugme UPDATE/WPS svetli.
  7. Dodirnite i zadržite dugme UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) dok ne čujete zvučne signale. Kada počne ažuriranje softvera, dugme UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) počinje da treperi.
   Napomena: Zvučnik ne može da se koristi tokom ažuriranja.
  8. Treperenje (interval i stanje) dugmeta UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) se menja tokom ažuriranja.
  9. Dugme UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) će se isključiti, a zvučnik će automatski preći u režim mirovanja ili režim BLUETOOTH/Network (BLUETOOTH/Režim mirovanja na mreži) kada se ažuriranje završi
  10. Prateći korake opisane u odeljku „Provera verzije firmvera“ proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno.

  Pitanja i odgovori

  Da li svi LED indikatori funkcija svetle?

  Ažuriranje softvera nije uspelo. Pritisnite dugme (ON/Standby) (uključivanje/stanje mirovanja) da biste isključili zvučnik, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li je zvučnik povezan na internet i da li dugme UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) svetli, a zatim ponovo započnite ažuriranje.

  Svetlo na dugmetu UPDATE (Ažuriranje) nastavlja da svetli narandžastom bojom.

  Ažuriranje softvera nije uspelo. Firmver audio sistema možete ažurirati pomoću USB uređaja.

  Indikator Dugme On/Standby (Uključivanje / Stanje mirovanja) treperi crvenom bojom, a dugme UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS) treperi narandžastom bojom.

  Ažuriranje softvera nije uspelo. Firmver audio sistema možete ažurirati pomoću USB uređaja.

  USB

  Podržani operativni sistemi:

  • Windows 10
  • Windows 8.1 – koristite ga u režimu desktop računara.
  • Mac OS X (10.6) ili noviji

  Mediji za snimanje:

  USB uređaj: Ne garantujemo da će uređaj raditi sa svim USB uređajima čiji je kapacitet skladištenja veći od 256 MB.

  Napomene:

  • Učestalost treperenja indikatora UPDATE će se promeniti u skladu sa tim u kojoj je fazi postupak ažuriranja. Indikator UPDATE (Ažuriranje) najpre treperi četiri puta, zatim se brzina treperenja smanjuje za jedan treptaj, a onda se indikator isključuje kada se ažuriranje završi.
  • Zvučnik mora biti povezan na izvor napajanja prilikom ažuriranja.
  • Nemojte da isključujete kabl za napajanje naizmeničnom strujom dok se ažuriranje ne završi.
  • Nemojte da isključujete napajanje tokom ažuriranja.
  • Ažuriranje obično traje 3 do 10 minuta.

  1. Zatvorite sve ostale prozore i pokrenute programe, osim ove stranice.
  2. Pročitajte uslove i odredbe na ovoj stranici i prihvatite ih tako što ćete obeležiti polje za potvrdu.
  3. Preuzmite datoteku za ažuriranje firmvera. Započeće preuzimanje datoteke SRS16003.UPG, 151 MB (159 264 960 bajt(ov)a).
  4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara.
   Napomena: Ako koristite operativni sistem Windows 10 ili 8.1, datoteka za ažuriranje može automatski da se sačuva u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja). Kliknite na pločicu „Desktop“ (Radna površina) na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja).
  5. Kopirajte datoteke za ažuriranje na USB uređaj:
   1. Uključite formatiran USB uređaj u USB priključak na računaru.
   2. Kopirajte fasciklu „UPDATE“ (Ažuriranje) na USB uređaj.

  Ažuriranje audio sistema preko USB veze:

  1. Uključite zvučnik u utičnicu za naizmeničnu struju i uključite ga pritiskom na dugme „On/stand“ (uključivanje/stanje mirovanja)
  2. Kada indikator POWER (Napajanje) počne sa svetli zelenom bojom, uključite USB uređaj u USB priključak na zvučniku.
  3. Pritisnite i zadržite dugme UPDATE/WPS (Ažuriranje/WPS), a zatim odmah dodirnite i zadržite dugme FUNCTION (Funkcija). Zatim nastavite da pritiskate oba dugmeta tokom četiri sekunde dok se ne oglasi zvučni signal. Kada se zvučnik poveže na mrežu, indikator UPDATE (Ažuriranje) će možda svetleti narandžasto. U svakom slučaju, nastavite sa ažuriranjem.
  4. Kada započne ažuriranje pomoću USB uređaja, indikator UPDATE (Ažuriranje) treperi narandžasto. Nemojte da koristite zvučnik dok traje ažuriranje.
  5. Indikator UPDATE (Ažuriranje) (i indikator napajanja) će nekoliko puta zatreperiti tokom ažuriranja.
  6. Kada se ažuriranje završi, indikator UPDATE (Ažuriranje) će se isključiti, a zvučnik će automatski preći u režim mirovanja ili režim BLUETOOTH/Network (BLUETOOTH/Režim mirovanja na mreži)
   Napomena: Kada prvi put uključite zvučnik nakon ažuriranja, indikator UPDATE (Ažuriranje) zasvetleće narandžasto tri puta.
  7. Proverite verziju firmvera.