Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SRS-HG1

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava bezbednost komunikacije

VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera je neophodno da biste nastavili da koristite uslugu za distribuciju muzike Chromecast built-in. Ako ne budete ručno instalirali ovo ažuriranje, ono će automatski biti instalirano kada je zvučnik povezan na mrežu i kada se ne koristi.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na 6.28

Verzija datoteke

 • 6.28

Datum izdanja

 • 29-07-2021

Priprema

Provera verzije firmvera

Ako je prikazana verzija 6.05 ili ranija (SRS-HG1) 6.14 ili ranija (SRS-HG10), preporučujemo da ažurirate firmver.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

Napomena: Na slici u nastavku je prikazan ekran za model SRS-HG10.

 1. Povežite jedinicu na istu Wi-Fi mrežu na koju je povezan i vaš pametni telefon pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal).
 2. Pokretanje aplikacije Sony | Music Center (SongPal) na pametnom telefonu.
 3. Izaberite zvučnik.
 4. Izaberite stavku Settings (Postavke).
 5. Izaberite Other Settings (Druge postavke) (za SRS-HG1) ili System (Sistem) (za SRS-HG10).
 6. Potvrdite verziju firmvera vašeg zvučnika.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje softvera je dostupno putem interneta (mreže). Proverite sledeće korake.

VAŽNO:

 • Ako indikator napajanja na jedinici nastavi da treperi zeleno čak i nakon što pritisnete dugme za napajanje, pritisnite dugme RESET sa donje strane jedinice.
 • Uverite se da je jedinica uključena u utičnicu za napajanje putem USB adaptera za naizmeničnu struju pre otpočinjanja ažuriranja.


Napomena: Ne možete da ažurirate najnoviji softver, ako NIJE povezan na Internet (mrežu).

 1. Priključite uređaj u utičnicu za napajanje.
  • Koristite USB adapter za naizmeničnu struju i obezbeđeni mikro USB kabl da biste port DC IN 5V jedinice priključili u utičnicu za napajanje.
  Napomena: Ažuriranje softvera ne može da se obavi ako se uređaj napaja samo pomoću baterije.
 2. Povezivanje na internet (mrežu)
  • Povezivanje pomoću aplikacije Sony | Music Center (SongPal) na mobilnom uređaju
  • Povezivanje pomoću funkcije Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Povezivanje pomoću računara

  Napomena: Detalje potražite u priručniku za jedinicu
 3. Ako je zvučnik uključen, pritisnite dugme (uključivanje/stanje mirovanja) i isključite ga
 4. Kabl za napajanje naizmeničnom strujom koji je povezan sa adapterom za naizmeničnu struju dobro priključite u zidnu utičnicu.
  Napomena: Ažuriranje softvera nije moguće obaviti kada se jedinica napaja samo pomoću baterije
 5. Pritisnite dugme (uključeno/stanje mirovanja) da biste uključili napajanje
 6. Sačekajte da indikator LINK prestane da treperi i počne da svetli narandžasto. Uvek kada ažuriranje softvera postane dostupno, dugme WPS/UPDATE svetli.
 7. Dodirnite i držite dugme WPS/UPDATE dok ne začujete zvučne signale. Kad počne ažuriranje softvera, gumb WPS/UPDATE počne da svetli.
  Napomena: Zvučnik ne radi tokom ažuriranja.
 8. Treperenje (interval i stanje) dugmeta WPS/UPDATE se menja tokom napretka ažuriranja
 9. Dugme WPS/UPDATE se isključuje, a zvučnik se automatski prebacuje u režim mirovanja ili režim mirovanja za BLUETOOTH/mrežu kada se ažuriranje dovrši
 10. Proverite verziju prateći korake opisane u odeljku Proverite verziju firmvera da biste potvrdili da je ažuriranje ispravno obavljeno.

Pitanja i odgovori

Uključuju se svi LED indikatori funkcija

Ažuriranje softvera nije uspelo. Pritisnite dugme (uključeno/stanje mirovanja) da biste isključili zvučnik, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li je zvučnik povezan sa Internetom i da li dugme WPS/UPDATE svetli, a zatim ponovo pokrenite ažuriranje.