Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SEL70200GM

O ovoj stavci za preuzimanje

NAPOMENE:

 • Ovaj objektiv je potrebno postaviti na E-mount nosač na fotoaparatu da biste mogli da obavite ovo ažuriranje.
 • Neki modeli ne mogu da se koriste za ovo ažuriranje. (lista modela).
 • Ako koristite model PXW-FS7M2, pratite korake navedene u priručniku sa uputstvima za model PXW-FS7M2.

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje stabilnosti u radu automatskog fokusa u određenim uslovima

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) objektiva SEL70200GM na verziju06 (Windows)

Verzija datoteke

 • 06

Veličina datoteke

 • 4.79 MB (5 029 232 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 03-06-2021

Priprema

Proverite verziju sistemskog softvera objektiva

Sledite uputstva u nastavku da biste proverili verziju sistemskog softvera objektiva. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 05 Ili neka prethodna, potrebno je da ažurirate softver.

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupVersion (Meni - Podešavanje - Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera objektiva je prikazana kao na slici u nastavku.
  NAPOMENA: Ako koristite QX seriju, pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva na računaru i proverite verziju sistemskog softvera tako što ćete pokrenuti ažuriranje.
  Slika prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 200 MB ili više
 • RAM memorija: 512 MB ili više
  NAPOMENA: Zatvorite sve ostale aplikacije pre ažuriranja sistemskog softvera objektiva.

Ostale stavke za α fotoaparat sa zamenljivim objektivom

 • Izvor napajanja za fotoaparat: u potpunosti napunjena punjiva baterija ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno)
  NAPOMENA: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da koristite potpuno napunjenu bateriju ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno). Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver objektiva.
 • USB kabl je isporučen sa fotoaparatom
  NAPOMENA: Funkcija ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Ostale stavke za fotoaparat – Emitovanje i produkcija

 • Izvor napajanja za fotoaparat: namenski adapter za naizmeničnu struju
 • USB kabl

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Ovo ažuriranje sistemskog softvera objektiva se može obaviti samo kada je objektiv postavljen na fotoaparat. Ne možete ažurirati sistemski softver objektiva pomoću drugih fotoaparata.
 • Postavite objektiv na fotoaparat pre nego što pokrenete ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Proverite da li je fotoaparat isključen.
 • Prilikom ažuriranja sistemskog softvera objektiva, koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno). (za α fotoaparat sa zamenljivim objektivom)
 • Kada ažurirate sistemski softver objektiva, koristite namenski adapter za naizmeničnu struju. (za fotoaparat – Emitovanje i produkcija)
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog prekida napajanja
 • Prethodno izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Proverite da li je izvađena baterija i isključen adapter za naizmeničnu struju pre nego što postavite objektiv sa ažuriranim softverom. (Za kategoriju profesionalnih fotoaparata)
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja. U slučaju da računar pređe u režim mirovanja i dođe do prekida ažuriranja, ponovo započnite celokupni postupak ažuriranja.
 • Proverite da li su svi uređaji osim računara isključeni.

Kako da preuzmete program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) iznad.
 3. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 4. Započeće preuzimanje datoteke Update_SEL70200GMV6D.exe.
 5. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  NAPOMENA: Ako koristite standardna podešavanja za Microsoft Edge, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja).

Nakon uspešnog preuzimanja datoteke, spremni ste za instalaciju ažuriranja sistemskog softvera objektiva verzije06 za objektiv SEL70200GM.

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Update_SEL70200GMV6D.exe koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva.

  NAPOMENA: Otvoriće se prozor sa programom za ažuriranje sistemskog softvera objektiva.
 3. Uključite fotoaparat. Ako je fotoaparat već uključen, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
  NAPOMENA: Prateći uputstva u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva izaberite na fotoaparatu MenuSetupUSB Connection (Meni - Podešavanje - USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). (Ako koristite seriju QX, ovaj korak nije neophodan.) Ako nije izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
 4. Prethodno izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  NAPOMENA: Ako se na ekranu računara prikaže poruka o grešci, isprobajte nešto od sledećeg.
  • Iskopčajte USB kabl iz fotoaparata, a zatim ga ponovo priključite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, uključite USB kabl u neki drugi USB priključak.
 5. Proverite da li su na traci zadataka, u donjem desnom uglu računara prikazane ikone USB ikone.
  NAPOMENA: Ako ikone USB ikone nisu prikazane na traci zadataka, pređite na sledeći korak.
 6. Kliknite na Next (Dalje) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Na računaru će se otvoriti prozor sa programom za ažuriranje sistemskog softvera objektiva, a poruka Follow computer instructions. (Pratite uputstva na računaru.) će se pojaviti na ekranu fotoaparata.
  NAPOMENA: Od ovog trenutka ne smete isključivati fotoaparat dok se ažuriranje sistemskog softvera objektiva ne završi. U zavisnosti od modela fotoaparata, potrebno je nekoliko minuta da se promeni ekran.
  • Računar
   Ekran „Check the version“ (Provera verzije)
  • Fotoaparat
   Ekran „Follow computer instructions“ (Pratite uputstva na računaru“)
  Rešavanje problema:
  • Ako se pojavi poruka The update is not available for your model. (Ažuriranje nije dostupno za vaš model.), proverite da li je datoteka za ažuriranje sistemskog softvera objektiva koju pokušavate da instalirate ispravna datoteka za objektiv koji ste postavili na fotoaparat. U slučaju da je pokrenut ispravan program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva, iskopčajte USB kabl, isključite fotoaparat i vratite se na 1. korak: Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva.
  • Ako se pojavi poruka Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nije moguće pronaći fotoaparat sa postavljenim objektivom za ovo ažuriranje.), proverite da li je fotoaparat naveden na listi Relevant Products (Relevantni proizvodi), kao i da li je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla.
 7. Kliknite na Next (Dalje) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja su prikazane u donjem levom uglu ekrana. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera objektiva 06, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na dugme „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili isključite adapter za naizmeničnu struju, zatim vratite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.
  • Ažuriranje je potrebno
   Slika prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
  • Ažuriranje nije potrebno
   Slika prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
 8. Proverite da li je Current version (Trenutna verzija)05 ili neka prethodna, pa kliknite na Next (Dalje). Podaci se prenose na fotoaparat (približno 5 sekundi).
  NAPOMENA: Nikad nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 9. Kada se završi prenos podataka, otvoriće se sledeći ekran:
  Ekran „Run the update“ (Pokrenite ažuriranje)
  Kliknite na dugme Finish (Završi).
 10. Započinje postupak ažuriranja i na fotoaparatu se prikazuju trake napredovanja (približno 30 sekundi).
 11. Ažuriranje je završeno kada se na fotoaparatu pojavi poruka Lens update complete. (Ažuriranje objektiva je dovršeno.).
  Ako koristite QX seriju, postupak ažuriranja se završava kada sadržaj na ekranu QX serije nestane.
 12. Kliknite na (USB ikona) na traci zadataka, u donjem desnom uglu ekrana računara da biste prekinuli USB vezu.
  NAPOMENA: Ako ikona (USB ikona) nije prikazana na traci zadataka, pređite na sledeći korak.
 13. Izvucite USB kabl.
  NAPOMENA: Kada se ažuriranje završi, isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili isključite adapter za naizmeničnu struju, zatim vratite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.

2. korak: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera objektiva verzija 06

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetupVersion (Meni - Podešavanje - Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera objektiva je prikazana kao na slici u nastavku.
  Slika prikazuje ažuriranu verziju softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Ako je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Isključite USB kabl iz računara.
 2. Izvadite bateriju i isključite adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, sačekajte nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.