Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema koji se javlja kada se vrednost EI (Indeks ekspozicije) ne primenjuje ispravno tokom reprodukcije u režimu Cine EI
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • BODYDATA.DAT

Datum objavljivanja

 • 25-03-2021

Priprema

U ovom dokumentu je opisano kako se ažurira sistemski softver ILME-FX6.  Podaci za ažuriranje verzije softvera se najpre čuvaju na SDXC tipu SD kartice ili memorijskoj kartici CFexpress tip A, a zatim se softver ažurira u MENU (Meni).
NAPOMENE:

 • Memorijska kartica CFexpress tip A se naziva CFexpress kartica u ovom dokumentu.
 • Više informacija o korišćenju MENU (Meni) potražite u Operating Instructions (Uputstva za upotrebu).

Provera trenutne verzije

Operativni sistemi

Izaberite VersionVersion Number (Verzija → Broj verzije) u meniju Maintenance (Održavanje) da biste prikazali verziju softvera ILME-FX6.

Napomene o ažuriranju

 • Uvek koristite isporučeni adapter za naizmeničnu struju kada ažurirate softver. Ako je u isto vreme priključena i baterija, ažuriranje će se nastaviti čak i ako se isključi adapter za naizmeničnu struju.
 • Isključite povezane uređaje (kao što su USB, SDI i HDMI uređaji, mikrofon, dodatni priključak) i izvadite medijume koji se neće koristiti za ažuriranje.
 • Ako koristite SD karticu, to mora biti memorijska kartica SDXC ili CFexpress. Više informacija o podržanim SDXC ili CFexpress karticama potražite u Operating Instructions (Uputstva za upotrebu).
 • Koristite SDXC ili CFexpress karticu koja je formatirana u ležištu za memorijsku karticu pomoću funkcije formatiranja na uređaju. Više informacija o funkciji formatiranja potražite u Uputstvu za upotrebu.

Čuvanje podataka za ažuriranje verzije softvera na SDXC kartici ili CFexpress kartici

 1. Umetnite formatiranu SDXC ili CFexpress karticu u računar.
 2. Preuzmite ZIP datoteku za ažuriranje verzije softvera sa stranice predviđene za preuzimanje podataka za ažuriranje, a zatim sačuvajte te podatke na računar.
 3. Otpakujte ZIP datoteku da biste izdvojili podatke za ažuriranje (oznaka tipa datoteke je .dat) i sačuvajte te podatke u osnovnom direktorijumu SDXC ili CFexpress kartice.

NAPOMENA: Nemojte da menjate naziv datoteke.

Ažuriranje verzije sistemskog softvera

NAPOMENA: Vodite računa da tokom ažuriranja sistemskog softvera ne radite sledeće. U suprotnom ažuriranje neće biti moguće, a uređaj može da se pokvari.

 • Uklanjanje ili postavljanje SDXC ili CFexpress kartice
 • Isključivanje uređaja

Više informacija o radu uređaja potražite u Operating Instructions (Uputstva za upotrebu).

 1. Umetnite SDXC ili CFexpress karticu na kojoj su sačuvani podaci za ažuriranje u ležište B na uređaju.
  NAPOMENA: Samo ležište B može da prepozna podatke za ažuriranje.
 2. Izaberite Version Version Up (Verzija → Novija verzija) u meniju Maintenance (Održavanje), a zatim izaberite Execute (Izvrši).
  NAPOMENA: Pojaviće se poruka Please use the AC Adapter (Povežite adapter za naizmeničnu struju). Ako ne mogu da se pronađu podaci za ažuriranje, nije dostupna opcija Version Up (Novija verzija).
 3. Izaberite Execute (Izvrši) na ekranu sa potvrdom ažuriranja verzije.
  NAPOMENA: Pojaviće se poruka Version Update VX.XXVY.YY (Ažuriranje verzije VX.XX → VY.YY) (X.XX:broj trenutne verzije, Y.YY: broj najnovije verzije).

 4. Ponovo izaberite Execute (Izvrši) na ekranu sa potvrdom ažuriranja verzije. Započeće ažuriranje verzije softvera. Kada započne ažuriranje, indikator pristupa treperi. Postupak traje oko 6 minuta (trajanje zavisi od toga koja je stara, a koja nova verzija). Nakon uspešnog ažuriranja, indikator pristupa će prestati da treperi, a uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.
  NAPOMENA: Ako je ekran crn 15 minuta ili duže, gurnite prekidač za napajanje u položaj OFF, isključite pa ponovo povežite kabl za napajanje, a zatim gurnite prekidač napajanja u položaj ON. Pogledajte postupak ažuriranja, a zatim ponovite taj postupak od 1. koraka. Ako se problem sa ažuriranjem verzije i dalje javlja i ne možete da obavite ažuriranje, problem je možda u samom uređaju. Obratite se predstavniku servisne službe kompanije Sony.

 5. Proverite da li je softver ažuriran (pogledajte odeljak Checking the Existing Version (Provera trenutne verzije). Ako sistemski softver nije ažuriran na najnoviju verziju, pogledajte postupak ažuriranja, a zatim ponovite taj postupak od 1. koraka.