Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • WF-1000XM3

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje stabilnosti Bluetooth veze

NAPOMENA za verziju 3.0.0 ili noviju: Ako istovremeno koristite funkcije Equalizer (Ekvilajzer) i DSEE HX, povećava se potrošnja baterije u slušalicama i skraćuje vreme neprekidne reprodukcije.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (verzija 5.0 ili novija) ili iOS uređaj (iOS 11.0 ili noviji) 
  NAPOMENA: Ako koristite uređaj sa operativnim sistemom iOS 13.1, ažurirajte ga na verziju iOS 13.2 ili noviju, a zatim obavite ažuriranje.
 • Aktivna internet veza
 • Mora biti instalirana najnovija verzija aplikacije Sony | Headphones Connect.
 • Slušalice moraju biti povezane sa Android ili iOS uređajem.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera 3.1.2 za WF-1000XM3

Veličina datoteke

 • 998 KB (1 022 160 bajt(ov)a)

Verzija datoteke

 • Verzija 3.1.2

Datum objavljivanja

 • 15-04-2021

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je verzija firmvera 3.1.2, ne morate da obavljate ažuriranje.
Ako niste sigurni, jednostavno možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pokrenite aplikaciju Sony | Headphones Connect.
 2. Povežite slušalice sa aplikacijom Sony | Headphones Connect.
 3. Dodirnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu.
 4. Izaberite verziju svog uređaja u meniju. Ta stavka se prikazuje samo kad je uređaj povezan.
 5. Proverite verziju firmvera na slušalicama.

Važna napomena

 • NEMOJTE da stavljate glavnu jedinicu u punjač za baterije niti da isključujete napajanje tokom preuzimanja / prenosa podataka / ažuriranja jer bi u suprotnom slušalice mogle da postanu neupotrebljive. 
 • Funkcija koja je dodeljena senzoru za dodir može da se promeni kada ažurirate softver.
  U tom slučaju, pomoću aplikacije Sony | Headphones Connect ponovo dodelite željenu funkciju senzoru za dodir.
 • NEMOJTE da isključujete uređaj.
  NEMOJTE da dodirujete dugme (dugme za napajanje).
 • Ako slušalice ne nosite tokom ažuriranja, podesite funkciju Automatic power off (Automatsko isključivanje) (isključite ovu funkciju kada ne nosite slušalice) na Do not turn off (Ne isključuj).
  Ako je funkcija podešena na Off when headphones are taken off (Isključi napajanje kada se slušalice ne nose), slušalice će se automatski isključiti oko 5 minuta kasnije, a prenos podataka za ažuriranje će biti prekinut. Kada uključite slušalice i ponovo uspostavite Bluetooth vezu, prenos podataka će se nastaviti.
  NAPOMENA: Ako ste promenili postavku, vratite je nazad na Off when headphones are taken off (Isključi napajanje kada se slušalice ne nose) kada se ažuriranje završi.
 • NEMOJTE da vršite ažuriranje na mestu na kojem je Wi-Fi signal nestabilan, na primer:
  • u vozu / na mestu na kojem je Wi-Fi signal opterećen
  • u blizini mikrotalasne pećnice, bežičnog telefona i drugih uređaja koji koriste radio-talase frekventnog opsega 2,4 GHz
 • Proverite da li su oba uređaja (Android/iOS uređaj i slušalice) u potpunosti napunjena.
 • Pre nego što pokrenete ažuriranje, prekinite vezu Android/iOS uređaja i svih drugih Bluetooth uređaja, kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi.

Pre nadogradnje

 • Kada se jednom ažurira, firmver ne može da se vrati na prethodnu verziju.
 • Postupak ažuriranja na Android/iOS uređajima traje približno 40 minuta. (Veličina datoteke je oko 998 KB)
 • Zavisno od radiotalasnog okruženja i Android/iOS uređaja, završetak može da traje duže.
 • Da biste ažurirali ove slušalice, pratite uputstvo u nastavku; ali kada je postavka Automatic download of software (Automatsko preuzimanje softvera) uključena (fabrička postavka) u aplikaciji Sony | Headphones Connect, preuzimanje i prenos softvera za ažuriranje će automatski početi.
  • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
  • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice. (Slušalice možete normalno da koristite dok se prenos podataka odvija u pozadini, ali Google Assistant nije moguće koristiti tokom prenosa.)
  • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

Preuzimanje i instaliranje

Da biste ažurirali ove slušalice, pratite uputstvo u nastavku:

 • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
 • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice.
 • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. Pokrenite aplikaciju Sony | Headphones Connect.
 2. Povežite slušalice sa aplikacijom Sony | Headphones Connect.
  • Ako ih ranije niste povezivali sa aplikacijom Sony | Headphones Connect, pratite uputstva na ekranu da biste povezali slušalice sa svojim Android uređajem.
  • Ako ste slušalice ranije povezivali sa aplikacijom Sony | Headphones Connect, izaberite svoje slušalice. 
   NAPOMENA: Proverite da li je prikazano da su i desna i leva strana slušalica povezane.
  • Kada je postavka Automatic download of software (Automatsko preuzimanje softvera) uključena u aplikaciji Sony | Headphones Connect (fabrička postavka), preuzimanje i prenos softvera za ažuriranje se automatski obavlja.
   Pređite na 6. korak.
  • Ako isključite postavku za automatsko preuzimanje softvera, preuzimanje i prenos softvera za ažuriranje neće automatski početi.
   Pređite na 4. korak da biste dovršili postupak.
    
 3. Ako je veza uspostavljena, a ažuriranje je dostupno, kada se pojavi ekran sa porukom The latest headphones software is available (Najnoviji softver za slušalice je dostupan), pritisnite dugme More info (Više informacija).
 4. Na ekranu Update Software (Ažuriranje softvera) proverite da li je prikazana opcija Verzija 3.1.2, a zatim pritisnite START.

  NAPOMENA: Ako je prikazana poruka Switching software transfer destination… (Menjanje odredišta za prenos softvera…), ne treba ništa da radite. Posle nekoliko sekundi, ponovo će se prikazati prethodni ekran.
 5. Na ekranu Update the headphones software (Ažuriranje softvera slušalica), pritisnite dugme More Info (Više informacija).

  NAPOMENA: Ako se ekran ne prikazuje, funkcija Auto Power Off (Automatsko isključivanje) je isključena. 
  Podesite funkciju Auto Power Off (Automatsko isključivanje) na Do not turn off (Ne isključuj).
 6. Na ekranu Update Software (Ažuriranje softvera) pritisnite dugme START.
 7. Postupak ažuriranja će se pokrenuti i trajaće nekoliko minuta dok se ne dovrši.
  NEMOJTE da umećete glavnu jedinicu u punjač baterije tokom ažuriranja, u suprotnom slušalice mogu da postanu neupotrebljive.

  NAPOMENA: Tokom ažuriranja, slušalice se automatski isključuju, a zatim se automatski uključuju i ponovo povezuju sa Android ili iOS uređajem putem Bluetooth veze da bi se ažuriranje dovršilo. 
 8. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite OK (U redu).

  NAPOMENA: Ako se ekran ne prikazuje, proverite da li je prikazana verzija 3.1.2. Ako jeste, ažuriranje firmvera je uspelo. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Posle ažuriranja potvrdite da je nova verzija instalirana praćenjem koraka opisanih u odeljku Provera verzije firmvera.

Ako je verzija firmvera koja je prikazana 3.1.2, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Pojaviće se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite OK (U redu).
 2. Isključite pa uključite slušalice (stavite ih u futrolu, a zatim ih izvadite iz nje).
 3. Posle toga, ponovo pokrenite aplikaciju Sony | Headphones Connect i ponovo obavite ažuriranje.

Čak i ako ažuriranje nije uspelo tokom postupka, proverite verziju firmvera. Ako je verzija koja je prikazana 3.1.2, ažuriranje firmvera je bilo uspešno. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem. Verziju možete da proverite u podešavanjima aplikacije Sony | Headphones Connect. Da biste saznali kako možete da proverite verziju, idite na odeljak Provera verzije firmvera na ovoj stranici.