Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Obezbeđivanje bezbednosnih ažuriranja (bezbednosni nivo će biti prikazan u meniju Settings (Postavke) od marta 2021.)

VAŽNO:

 • Biće potrebno da ažurirate softver Music Center for PC i firmver uređaja Walkman na najnovije verzije da biste poboljšali stabilnost veze. Ako softver ili firmver ne budu ažurirani na najnoviju verziju, softver Music Center for PC i uređaj Walkman se možda neće ispravno povezati.
 • Ako datum i vreme nisu tačno podešeni na uređaju Walkman, obaveštenje o ažuriranju se možda neće prikazati. Ako nisu ispravni, podesite datum i vreme ručno.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Verzija datoteke

 • Verzija 4.02.00

Datum objavljivanja

 • 18-03-2021

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju softvera 4.02.00, ne morate da obavite ovo ažuriranje.

 1. Prevucite nagore ka vrhu početnog ekrana.
 2. Dodirnite SettingsSystemAbout device (Postavke → Sistem → Osnovni podaci o uređaju).
 3. Naziv modela i verzija softvera su prikazani u odeljcima Model & hardware (Model i hardver) i Build number (Broj verzije).

Pre nadogradnje

 • Vodite računa da ste povezani na mrežu prilikom ažuriranja.
 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Nakon ažuriranja, postavka Wireless playback quality (Kvalitet bežične reprodukcije) u Bluetooth funkciji može da bude vraćena na podrazumevanu vrednost (LDAC-Connection pref).
 • Ekran Permissions (Dozvole) može da se pojavi nakon ažuriranja. Ako se pojavi, pratite uputstva na ekranu.
 • Prenesite sve podatke sa uređaja Walkman na računar jer podaci koji ostanu na uređaju Walkman mogu biti izgubljeni prilikom ažuriranja.
 • Ne možemo da garantujemo da numere i podaci neće biti oštećeni ili izbrisani prilikom ovog ažuriranja.
 • Na uređaju Walkman mora imati približno 2 GB slobodnog prostora da bi moglo da se obavi ažuriranje. Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora.
 • Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenom memorijskom uređaju, prenesite sve nepotrebne podatke nazad na računar da biste povećali slobodan prostor.
 • Walkman mora biti priključen na napajanje, a najmanje 60% kapaciteta baterije mora biti napunjeno.
 • Prilikom instalacije ove datoteke morate biti prijavljeni kao administrator ili korisnik sa administratorskim pravima.
 • Troškove prenosa podataka snose korisnici.

Važna napomena

Za korisnike aplikacije Music Center for PC:

 • Da biste poboljšali stabilnost veze, ažurirajte i aplikaciju Music Center for PC i softver uređaja Walkman na najnovije verzije.
 • Ako softveri nisu ažurirani na najnoviju verziju, Walkman možda neće moći da se poveže sa aplikacijom Music Center for PC.

Ako Walkman ima pogrešno podešen datum i vreme, obaveštenje o ažuriranju možda neće biti prikazano. Proverite da li su datum i vreme tačno podešeni. Ako datum i vreme nisu tačno podešeni, podesite ih ručno.

Kako se podešavaju datum i vreme

 1. Prevucite nagore ka vrhu početnog ekrana.
 2. Dodirnite ikonu Clock (Sat) da biste prikazali datum i vreme.
  NAPOMENA: Ako su datum i vreme tačno podešeni, na uređaju Walkman će biti prikazano obaveštenje o ažuriranju. Ako datum i vreme nisu tačno podešeni, podesite ih na sledeći način.
 3. Vratite se na početni ekran tako što ćete dodirnuti (dugme za početni ekran na traci za navigaciju) na dnu ekrana.
 4. Prevucite nagore ka vrhu početnog ekrana.
 5. Birajte stavke menija sledećim redosledom: SettingsSystemDate & time (Postavke – Sistem – Datum i vreme).
 6. Ako je funkcija Automatic date & time (Automatsko podešavanje datuma i vremena) uključena, dodirnite Automatic date & time (Automatsko podešavanje datuma i vremena). Opcije Set date (Podesi datum) i Set time (Podesi vreme) prikazane su u meniju Automatic date & time (Automatsko podešavanje datuma i vremena).
 7. Dodirnite Set date (Podesi datum) i podesite datum. Dodirnite OK (U redu) da biste se vratili na ekran Date & time (Datum i vreme).
 8. Dodirnite Set time (Podesi vreme) i podesite vreme. Dodirnite OK (U redu) da biste se vratili na ekran Date & time (Datum i vreme).
 9. Uključite funkciju Automatic date & time (Automatsko podešavanje datuma i vremena).

Preuzimanje i instaliranje

Izaberite neki od sledećih načina ažuriranja:

 • Ažuriranje putem Wi-Fi veze (bežični LAN)
 • Ažuriranje pomoću aplikacije Music Center for PC

1. korak: Instalirajte ažuriranje

(1) Ažuriranje putem Wi-Fi veze (bežični LAN)

Ako se povežete na internet putem Wi-Fi veze, možete da preuzmete najnoviji softver da biste ažurirali Walkman. Kada se objavi najnoviji softver, na ekranu će se pojaviti obaveštenje o ažuriranju kada Walkman povežete na Wi-Fi.

 1. Priključite Walkman na izvor napajanja.
 2. Uključite Wi-Fi funkciju da biste Walkman povezali na internet.
 3. Prevucite nagore ka vrhu početnog ekrana.
 4. Dodirnite SettingsSystemAdvancedSystem updates (Postavke → Sistem → Napredno → Ažuriranje sistema).
 5. Pažljivo pročitajte poruku, pa zatim pratite uputstva na ekranu da biste obavili ažuriranje.

NAPOMENA: Prilikom ažuriranja softvera od vas može biti tražena dozvola za pristup skladištu. U tom slučaju, dodelite dozvolu za pristup skladištu.

(2) Ažuriranje pomoću aplikacije Music Center for PC

Music Center for PC je računarska aplikacija pomoću koje možete da upravljate sadržajima koje možete da koristite na uređaju Walkman. Tokom pokretanja, aplikacija Music Center for PC se povezuje na server za ažuriranje putem interneta i automatski proverava da li za Walkman postoje informacije o ažuriranju.

 1. Isključite Wi-Fi funkciju da Walkman ne bi bio povezan na internet.
 2. Pokrenite aplikaciju Music Center for PC na računaru.
 3. Povežite Walkman sa računarom.
 4. Na ekranu uređaja Walkman će se prikazati dijalog Use USB for (Koristi USB za). Dodirnite File Transfer (Prenos datoteka) u dijalogu Use USB for (Koristi USB za), a zatim dodirnite OK (U redu).
 5. Na ekranu računara će se prikazati obaveštenje o ažuriranju. Pažljivo pročitajte poruku, pa zatim pratite uputstva na ekranu da biste obavili ažuriranje.

NAPOMENA: Ako je potrebno, uključite Wi-Fi da biste Walkman povezali na internet.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja, proverite na sledeći način da li je nova verzija uspešno instalirana:

 1. Prevucite ka vrhu početnog ekrana Walkman uređaja.
 2. Dodirnite SettingsSystemAbout device (Postavke → Sistem → Osnovni podaci o uređaju). Verzija softvera je prikazana u prozoru Build number (Verzija softvera).
 3. Ako je Build number (Verzija softvera) 4.02.00, ažuriranje je uspešno obavljeno.