Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-9M2

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

VAŽNO: Kada firmver ažurirate na ovu verziju, postavke kamere će se vratiti na početne vrednosti. Zbog toga preporučujemo da sačuvate trenutne postavke pre nego što započnete ažuriranje. Pomoću funkcije Save/Load Settings (Čuvanje/učitavanje postavki) možete da sačuvate trenutne postavke na memorijsku karticu, a zatim da ih vratite nakon ažuriranja.

NAPOMENA: Više informacija o čuvanju postavki i o tome koje postavke mogu da se sačuvaju potražite u odeljku Čuvanje/učitavanje postavki Vodiča za pomoć.

 • Dodavanje funkcije Crop (Isecanje) koju možete da koristite na snimljenim fotografijama
 • Dodavanje broja prinudne datoteke. Pomoću opcije Reset (Resetovanje) u meniju File/Folder Settings (still image) (Postavke datoteke/fascikle (fotografija)) možete da resetujete broj fotografije i napravite novu fasciklu
 • Ostala poboljšanja
  • Rešavanje problema sa neispravnim registrovanjem nekih funkcija u meniju Function (Funkcije)
  • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

NAPOMENA: Više informacija o korišćenju ažurirane funkcije potražite u Vodiču za pomoć.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_ILCE9M2V3.00.dmg

Verzija datoteke

 • 3.00

Veličina datoteke

 • 328 MB (328 014 840 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 10-03-2021

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera2.00, ažuriranje nije potrebno.
NAPOMENA: Ako se otvori ekran za podešavanje datuma/vremena kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu Setup6 Version (Meni → Podešavanje6 → Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh-a:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Mac sa Intel procesorom (Mac sa čipom Apple Silicon nije podržan)
 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM memorija: 600 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja uređaja.
  Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
  NAPOMENA: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB Type-C kabl je isporučen sa fotoaparatom.
  NAPOMENA: Funkcija ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-FZ100).
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje jer iznenadni prekid napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje oko 20 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim mirovanja.
  Ako računar ode u režim mirovanja i ažuriranje se prekine, čitav proces ažuriranja će morati ponovo da se pokrene.
 • Ne otvarajte stavku About This System Software Updater (Informacije o programu za ažuriranje sistemskog softvera) u meniju programa za ažuriranje sistemskog softvera jer softver za ažuriranje može prestati da radi.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.
 • Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 • Proverite da li je računar povezan na internet.
 • Prateći uputstva u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), na fotoaparatu izaberite Menu Setup3 USB Connection (Meni → Podešavanje3 → USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Masovno skladištenje). Ako je izabran neki drugi režim umesto režima Mass Storage (Masovno skladištenje), izaberite Mass Storage (Masovno skladištenje).

Pogledajte kako se instalira upravljački program za Sony fotoaparat:

 1. Posetite stranicu za preuzimanje upravljačkog programa za Sony fotoaparat.
 2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
  NAPOMENA: Započeće preuzimanje datoteke Camera_Driver_2102a.dmg.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  Veličina datoteke:130 KB (129 582 bajta)

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 2. Započeće preuzimanje datoteke Update_ILCE9M2V3.00.dmg.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  Veličina datoteke:328MB (328 014 840 bajtova)

1. korak: Pogledajte kako se instalira upravljački program za Sony fotoaparat

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Camera_Driver_2102a.dmg koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.
  NAPOMENA: Ako ste fotoaparat povezali sa računarom, isključite ga pre nego što počnete.
 3. Fascikla Sony Camera Driver Installer (Program za instaliranje upravljačkog programa za Sony fotoaparat) će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Pojaviće se ekran programa za instaliranje. Pratite uputstva. 
 6. Od vas se traži da sistemu dozvolite da započne instalaciju. Unesite lozinku za administratorski nalog.

  NAPOMENE:
  • Ako operativni sistem prikaže dijalog System Extension Blocked (Nedostupna oznaka tipa datoteke) (prikazana poruka se razlikuje u zavisnosti od verzije operativnog sistema), kliknite na dugme Open Security Preferences (Otvori bezbednosne postavke). Otvoriće se ekran macOS Security & Privacy (Bezbednost i privatnost).
  • Ako operativni sistem ne prikaže dijalog System Extension Blocked (Nedostupna oznaka tipa datoteke), pređite na 2. korak: Pokrenite program za ažuriranje u nastavku.
 7. Na ekranu Security & Privacy (Bezbednost i privatnost) otvorite karticu General (Opšte), a zatim kliknite na ikonu ključa. Kada od vas bude tražena lozinka, unesite lozinku koju ste koristili za prijavljivanje na nalog administratora, a zatim kliknite na dugme Unlock (Otključaj).
 8. Kliknite na dugme Allow (Dozvoli) da biste sistemu dozvolili da započne učitavanje sistemskog softvera kompanije Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. Nakon što kliknete na dugme Allow (Dozvoli), ako to bude traženo od vas, ponovo pokrenite računar i vratite se na početak postupka ažuriranja.
 10. Ako ekrani Security and Privacy (Bezbednost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.

2. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Dvaput kliknite na datoteku Update_ILCE9M2V3.00.dmg koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.
 2. Datoteka Update_ILCE9M2V3.00 će se proširiti.
 3. Dvaput kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdate
 4. U poruci će se od vas tražiti dozvola da aplikacija pravi izmene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
 5. Pokrenuće se System Software Updater.

  NAPOMENE:
  • Ako sistem nije spreman za ažuriranje, pojaviće se poruka o grešci. Pratite uputstvo iz poruke, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to restart your computer. (Morate ponovo da pokrenete računar.), ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to install Sony Camera Driver (Morate da instalirate upravljački program za Sony fotoaparat), obavite postupak opisan u 1. koraku: Instaliranje upravljačkog programa za Sony fotoaparat, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka Check the Security & Privacy setting. (Proverite postavke za bezbednost i privatnost), obavite 7. i 8. korak iz 1. koraka: Pogledajte kako se instalira upravljački program za Sony fotoaparat, ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
 6. Kada uključite fotoaparat i povežete ga sa računarom pomoću isporučenog USB kabla, na LED ekranu fotoaparata pojaviće se USB Mode (USB režim).
 7. Kliknite na Next (Dalje). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana.
  NAPOMENA: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka Could not find the camera for this update (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
   VAŽNO: Nikada nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 8. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera 2.00 ili neka prethodna, kliknite na Next (Dalje). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 3.00, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno
 9. Fotoaparat će se automatski resetovati.

  NAPOMENA: Ikona Loading (Učitavanje) možda neće biti prikazana u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.
 10. Započnite ažuriranje. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja. Ažuriranje traje približno 20 minuta.
  VAŽNO: Nikada nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 11. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti.
 12. Kada se ponovo prikaže LCD ekran, kliknite na dugme Finish (Završi) i isključite USB kabl.

  NAPOMENA: Nakon ponovnog pokretanja može da se pojavi poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

3. korak: Proverite verziju sistemskog softvera na uređaju.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu Setup6 Version (Meni → Podešavanje6 → Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Ažurirana verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Kada je monitor crn duže od 24 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.