Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-9M2

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

VAŽNO: Kada firmver ažurirate na ovu verziju, postavke kamere će se vratiti na početne vrednosti. Zbog toga preporučujemo da sačuvate trenutne postavke pre nego što započnete ažuriranje. Pomoću funkcije Save/Load Settings (Čuvanje/učitavanje postavki) možete da sačuvate trenutne postavke na memorijsku karticu, a zatim da ih vratite nakon ažuriranja.

NAPOMENA: Više informacija o čuvanju postavki i o tome koje postavke mogu da se sačuvaju potražite u odeljku Čuvanje/učitavanje postavki Vodiča za pomoć.

 • Dodavanje funkcije Crop (Isecanje) koju možete da koristite na snimljenim fotografijama
 • Dodavanje broja prinudne datoteke. Pomoću opcije Reset (Resetovanje) u meniju File/Folder Settings (still image) (Postavke datoteke/fascikle (fotografija)) možete da resetujete broj fotografije i napravite novu fasciklu
 • Ostala poboljšanja
  • Rešavanje problema sa neispravnim registrovanjem nekih funkcija u meniju Function (Funkcije)
  • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

NAPOMENA: Više informacija o korišćenju ažurirane funkcije potražite u Vodiču za pomoć.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_ILCE9M2V3.00.exe

Verzija datoteke

 • 3.00

Veličina datoteke

 • 316 MB (331 914 880 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 10-03-2021

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 3.00, ažuriranje nije potrebno.
NAPOMENA: Ako se otvori ekran za podešavanje datuma/vremena kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.

 1. Izaberite MenuSetup6Version (Meni → Podešavanje6 → Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja za sistemski softver je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:

 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM memorija: 600 MB ili više
  NAPOMENA: Zatvorite sve ostale aplikacije pre ažuriranja sistemskog softvera.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
   NAPOMENA: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB Type-C kabl koji je isporučen sa fotoaparatom.
  NAPOMENA: Funkcija ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-FZ100).
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje jer iznenadni prekid napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Za ažuriranje sistemskog softvera je potrebno približno 10 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim Sleep (Mirovanje).
  NAPOMENA: Ako računar pređe u režim Sleep (Mirovanje) i ažuriranje se prekine, proces ažuriranja ćete morati da ponovite od početka.
 • Ne otvarajte stavku About This System Software Updater (Informacije o programu za ažuriranje sistemskog softvera) u meniju System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) jer softver za ažuriranje može prestati da radi.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 • Proverite da li je računar povezan na internet.
 • Prateći uputstva u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), na fotoaparatu izaberite MenuSetup3USB Connection (Meni → Podešavanje3 → USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Masovno skladištenje). Ako je izabran neki drugi režim umesto režima Mass Storage (Masovno skladištenje), izaberite Mass Storage (Masovno skladištenje).

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) iznad.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Započeće preuzimanje datoteke Update_ILCE9M2V3.00.exe.
  Veličina datoteke: 316MB (331 914 880 bajtova)
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  NAPOMENA: Ako koristite standardna podešavanja za Microsoft Edge, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja).

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Update_ILCE9M2V3.00.exe koju ste preuzeli. Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 3. System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) će se pokrenuti.
 4. Uključite fotoaparat i povežite ga sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Nakon toga, na LCD ekranu fotoaparata će se pojaviti USB Mode (USB režim).
 5. Kliknite na Next (Dalje). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana.
  NAPOMENA: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka Could not find the camera for this update (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  VAŽNO: Nikada nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 6. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera 2.00 ili neka prethodna, kliknite na Next (Dalje). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 3.00, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno
 7. Fotoaparat će se automatski resetovati.
 8. Započnite ažuriranje. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja. Ažuriranje traje približno 10 minuta.
  VAŽNO: Nikada nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 9. Kada se ažuriranje završi, kamera će se automatski ponovo pokrenuti. Kada se ponovo prikaže LCD ekran, kliknite na dugme Finish (Završi) i isključite USB kabl.

  NAPOMENA: Nakon ponovnog pokretanja može da se pojavi poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

2. korak: Proverite verziju sistemskog softvera na uređaju

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetup6Version (Meni → Podešavanje6 → Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Trenutna verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.