Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • STR-DN1070

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Dodatna podrška za ugrađeni Chromecast za Audio v1.36
 • Poboljšana veza sa ugrađeni uređajem Chromecast za Audio

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu sa proizvodima prodatim u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera AV risivera na verziju M35.R.2196

Naziv Zip datoteke

 • UPDATE_M35R2196.zip

Verzija datoteke

 • Verzija M35.R.2196

Veličina datoteke

 • 217 MB (228 095 311 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 25-02-2021

Priprema

Proverite verziju firmvera

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi AV risiver. Ako je broj verzije M35.R.2196 ili noviji, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite TV i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan. Ako je AV risiver povezan na HDMI2 priključak, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite AV risiver.
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se pojavi glavni ekran.
 4. Izaberite Setup (Podešavanje) → System Settings (Postavke sistema) → System Information (Informacije o sistemu) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite ENTER.
 5. Broj verzije firmvera je prikazan na sledeći način na ekranu televizora:
  Verzija softvera M35.R.2196 – ako je broj verzije M35.R.2196 ili viši, već imate najnoviju verziju firmvera.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje firmvera AV prijemnika

NačinŠta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?

Internet / mreža
(PREPORUČENO)

 • aktivnom internet vezom (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • kompatibilnim TV-om
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje vašeg AV prijemnika putem interneta

Preporučujemo ovaj način kao najjednostavniji. Postupak obično traje 15-60 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem Interneta preuzmite sadržaj za ažuriranje na AV prijemnik.

Šta vam je potrebno

 • aktivnom internet vezom (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
 • kompatibilnim TV-om

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV risiver.
 • Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Podešavanje opreme

 1. Uključite TV i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan. Ako je risiver povezan na HDMI 2 priključak, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Povežite AV risiver na internet pomoću Ethernet kabla ili bežičnim putem preko rutera.
 3. Uključite AV prijemnik.

Preuzmite datoteku za ažuriranje

 1. U meniju Home (Glavni meni) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Setup (Podešavanje) → System Settings (Postavke sistema) → Software Update (Ažuriranje softvera) → Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), a zatim pritisnite Enter.
 2. Na ekranu televizora prikazaće se poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera je pronađena na mreži. Želite li da ažurirate softver?). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Na ekranu televizora je prikazana poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2196 (Ažuriranje na novu verziju softvera. Nemojte da isključujete napajanje tokom ažuriranja. Trenutna verzija M35.R.XXXX Nova verzija M35.R.2196). Izaberite Start (Započni) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 4. Ažuriranje počinje.
 5. Sledeća poruka će biti prikazana na ekranu televizora: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Kada ažuriranje počne, poruka „UPDATING“ (Ažuriranje) će biti prikazana na displeju risivera. Ažuriranje traje do 60 minuta. Nakon što se ažuriranje završi, na displeju risivera prikazaće se poruka „COMPLETE“ (Dovršeno), a risiver će se automatski ponovo pokrenuti. Tokom ažuriranja nemojte da isključujete kabl za napajanje). Nakon preuzimanja softvera, potrebno je oko 5 minuta da se pokrene ažuriranje. Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 6. Tokom ažuriranja, na displeju je prikazana poruka UPDATING (Ažuriranje).
 7. Ažuriranje firmvera je dovršeno kada se na displeju prikaže poruka COMPLETE (Dovršeno).
  Napomena: Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 8. AV risiver će se automatski ponovo pokrenuti kada se ažuriranje završi.
 9. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M35.R.2196, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera AV risivera putem interneta:
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Update failed. Povežite USB memoriju koja sadrži ažurirane datoteke ili se spojite na mrežu da biste ponovo pokušali. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspelo. Povežite USB memoriju na kojoj se nalaze datoteke za ažuriranje ili se povežite na mrežu pa pokušajte ponovo. Ako ažuriranje ponovo bude neuspešno, obratite se korisničkoj službi).
  1. Proverite da li su ruter i svi uređaji povezani između AV risivera i rutera uključeni.
  2. Proverite da li se koristi odgovarajući tip kabla (pravi ili ukršteni) za povezivanje AV risivera i rutera.
  3. Proverite da li su kablovi između AV risivera i rutera pravilno povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
  Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, pokušajte da obavite postupak za ažuriranje preko USB memorije.
 • Kada započne postupak ažuriranja putem interneta, prikazuje se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora), ali traka napretka na ekranu se ne menja.
  U zavisnosti od mrežne veze, proces ažuriranja preko interneta može da potraje dugo (do 60 minuta). Zbog toga je prikazana poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora), ali je potrebno dosta vremena da se traka napretka na ekranu pomeri.
 • Kada pokrenete ažuriranje putem interneta, na televizoru se prikazuje poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Pokušajte ponovo kasnije. (Nije moguće potvrditi status veze. Nije moguće uspostaviti komunikaciju sa serverom. Pokušajte ponovo kasnije.) i ne možete da ažurirate firmver.
  1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
  2. Proverite da li AV risiver ima svoju IP adresu u mrežnim postavkama (ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy severa koji koristite – umesto naziva proxy hosta – u polje „Proxy Server“)
  3. Ponovo obavite ažuriranje.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite AV risiver i ponovite ažuriranje.
 • Ažuriranje traje duže od 90 minuta i nije se završilo.
  Ako je AV risiver bežično povezan na mrežu, pokušajte da ga na mrežu povežete pomoću kabla, a zatim ponovo pokušajte.
  Ako problem i dalje postoji, prenosna brzina mreže je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate svoj sistem prateći postupak ažuriranja preko USB memorije.
 • Ne ekranu televizora je prikazana poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Ovaj uređaj nije povezan na mrežu. Obavite dijagnostiku mreže u okviru podešavanja servera).
  Proverite da li je LAN kabl povezan sa AV risiverom.
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Already Updated (Već je obavljeno ažuriranje).
  Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na AV risiveru je najnovija verzija.

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Prvo ćete preuzeti sadržaj za ažuriranje na svoj računar, preneti ga na USB memorijski uređaj, a zatim ga prenesite na AV prijemnik.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme:

 • Windows 10 / 8.1
 • Mac OS X

Kako da ažuriranje glatko protekne

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako ćete uspeti odmah iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV risiver.
 • Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.

Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M35R2196.zip na računar i zapamtite u koji ste je direktorijum smestili.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina datoteke 217 MB (228 095 311 bajtova).

Sačuvajte datoteku na USB memorijski uređaj

 1. Izdvojte datoteku na računar:
  • Za Mac OS X: Idite na lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku UPDATE_M35R2196.zip. Izdvojena fascikla nosi naziv UPDATE (Ažuriranje)
  • Za Windows 10 / 8.1:
   1. Idite u direktorijum u koji ste preuzeli datoteku pa kliknite desnim tasterom miša na datoteku UPDATE_M35R2196.zip, a zatim na Extract All (Izdvoji sve).
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na Extract (Izdvoji).
   3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
 2. Proverite da li se u fascikli UPDATE (Ažuriranje) nalaze sledeće četiri datoteke: MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN i MSB35-FW_MB.ID.
 3. Povežite kompatibilan USB uređaj za skladištenje sa računarom.
  • Za operativni sistem Mac OS X:
   Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) u matičnu fasciklu na USB uređaju.
  • Za operativni sistem Windows:
   1. Idite u direktorijum u kojem je kreirana fascikla i zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu UPDATE (Ažuriranje).
   2. U meniju koji se bude pojavio, kliknite na Send To... (Pošalji na...)
   3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:)).
   4. Fascikla za ažuriranje će biti prekopirana na USB uređaj.

Napomena: Ažuriranje neće biti obavljeno ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite sadržaj za ažuriranje na AV prijemnik

Prvo treba da pripremite opremu, a zatim da prenesete sadržaj za ažuriranje na plejer.

Pripremite opremu:
 1. Uključite TV i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan. Ako je plejer povezan na HDMI 2 priključak, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite AV risiver.
 3. Proverite da drugi USB uređaji nisu povezani sa AV risiverom, a ako jesu, isključite iz iz AV risivera.
Prenos sadržaja za ažuriranje:
 1. Uključite USB uređaj za skladištenje na kojem se nalazi datoteka za ažuriranje u USB priključak na prednjoj strani AV risivera.
 2. U meniju Home (Glavni meni) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Setup (Podešavanje) → System Settings (Postavke sistema) → Software Update (Ažuriranje softvera) → Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja), a zatim pritisnite Enter.
 3. Na ekranu televizora je prikazana poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2196. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Datoteke za ažuriranje su pronađene na USB memoriji. Želite li da ažurirate softver? Trenutna verzija M35.R.XXXX Nova verzija M35.R.2196. Nemojte da isključujete napajanje niti USB memoriju dok traje ažuriranje.). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 4. Sledeća poruka će biti prikazana na ekranu televizora: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Kada ažuriranje počne, poruka „UPDATING“ (Ažuriranje) će biti prikazana na displeju risivera. Ažuriranje traje do 60 minuta. Nakon što se ažuriranje završi, na displeju risivera prikazaće se poruka „COMPLETE“ (Dovršeno), a risiver će se automatski ponovo pokrenuti. Tokom ažuriranja nemojte da isključujete kabl za napajanje). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 5. Ažuriranje počinje.
 6. Tokom ažuriranja, na displeju je prikazana poruka UPDATING (Ažuriranje).
 7. Ažuriranje firmvera je dovršeno kada se na displeju prikaže poruka COMPLETE (Dovršeno).
  Napomena: Nemojte da isključujete AV risiver niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 8. Plejer će se automatski isključiti kada se ažuriranje dovrši. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Isključite USB uređaj iz AV risivera, pa uključite risiver.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M35.R.2196, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem firmvera AV risivera pomoću računara i diska:
 • Na displeju risivera se naizmenično prikazuju poruke UPDATE (Ažuriranje) i ERROR (Greška).
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje AV prijemnika.
  3. Pokušajte da obavite ažuriranje pomoću USB memorije.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite AV risiver i ponovite postupak ažuriranja pomoću USB memorije.
 • Datoteka za ažuriranjeUPDATE_M35R2196.zip koju sam preuzeo/la sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmete.
 • Ažuriranje traje duže od 90 minuta i nije se završilo.
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite AV risiver.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.