Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Dodatna podrška za ugrađeni Chromecast za Audio v1.36
 • Poboljšana veza sa ugrađeni uređajem Chromecast za Audio

VAŽNO: Ako nisu instalirane prethodne nadogradnje firmvera, prilikom ove nadogradnje će biti uklonjena funkcija reprodukcije fotografija.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu sa proizvodima prodatim u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Nadogradnja Sound Bar firmvera na verziju M34.R.2196

Naziv Zip datoteke

 • UPDATE_M34R2196.zip

Verzija datoteke

 • M34.R.2196

Veličina datoteke

 • 215 MB (225 891 384 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 25-02-2021

Priprema

Proverite verziju firmvera

Vaš firmver je možda već ažuran, posebno ako imate novi zvučnik Sound Bar. Ako je broj verzije M34.R.2196 ili noviji, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima. Ako je Sound Bar zvučnik povezan na HDMI2 priključak, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite traku sa zvučnicima.
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se pojavi glavni ekran.
 4. Na glavnom ekranu izaberite Setup (Podešavanje) → System Settings (Postavke sistema) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču. Zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Istaknite System Information (Informacije o sistemu) na ekranu i pritisnite taster ENTER.
 6. Broj verzije firmvera je prikazan na sledeći način na ekranu televizora Verzija softvera M34.R.2196.
  Ako je broj verzije M34.R.2196 ili veći, već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetiti svoj Sound Bar zvučnik.
 • Nemojte da isključujete Sound Bar zvučnik niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Ne isključujte kabl za napajanje niti mrežni (LAN) kabl tokom preuzimanja i ažuriranja softvera.
 • Ne izvlačite kabl za napajanje dok se ažuriranje ne dovrši. To može da dovede do otkazivanja ovog sistema.

Firmver Sound Bar zvučnika možete da ažurirate na dva jednostavna načina

NačinŠta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?

Internet / mreža
(PREPORUČENO)

 • Ethernet kabl za povezivanje Sound Bar zvučnika na internet
 • Proverite da li je Sound Bar zvučnik:
  • povezan na internet
  • povezan sa kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa internetom.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje Sound Bar zvučnika putem interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15–30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite sadržaj za ažuriranje na Sound Bar zvučnik.

Šta vam je potrebno

 • Ethernet kabl za povezivanje Sound Bar zvučnika na internet
 • Proverite da li je Sound Bar zvučnik:
  • povezan na internet (pomoću Ethernet kabla ili bežičnog rutera)
  • povezan sa kompatibilnim televizorom

Podešavanje opreme

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima. Ako je Sound Bar zvučnik povezan na HDMI 2 priključak, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Povežite traku sa zvučnicima na izvor interneta pomoću Ethernet kabla.
 3. Uključite traku sa zvučnicima.
 4. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se prikaže glavni ekran.

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. U meniju Home (Glavni meni) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite Setup (Podešavanje) → Software Update (Ažuriranje softvera) → Update via Internet (Ažuriranje putem interneta), a zatim pritisnite Enter.
 2. Na ekranu televizora prikazaće se poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera je pronađena na mreži. Želite li da ažurirate softver?). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Nakon što se softver preuzme, potrebno je otprilike 5 minuta da počne ažuriranje.
 4. Na ekranu televizora je prikazana poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196 (Ažuriranje na novu verziju softvera. Nemojte da isključujete napajanje tokom ažuriranja. Trenutna verzija M34.R.xxxx Nova verzija M34.R.2196). Izaberite Start pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 5. Ažuriranje počinje.
 6. Na ekranu televizora je prikazana poruka Update Caution (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 7. Tokom ažuriranja, na prednjem displeju je prikazana poruka UPDT (Ažuriranje).
 8. Ako je ažuriranje firmvera dovršeno, na prednjem displeju će se prikazati poruka DONE (Gotovo). Nemojte da isključujte Sound Bar zvučnik niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 9. Sound Bar zvučnik će se automatski ponovo pokrenuti kada se nadogradnja završi.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M34.R.2196, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako dođe do problema tokom ažuriranja Sound Bar firmvera putem interneta:

 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspelo. Povežite USB memoriju na kojoj se nalaze datoteke za ažuriranje i pokušajte ponovo. Ako ažuriranje ponovo bude neuspešno, obratite se korisničkoj službi.).
  1. Proverite da li su ruter i svi uređaji povezani između Sound Bar zvučnika i rutera uključeni.
  2. Proverite da se koristi odgovarajući tip kabla (pravi ili ukršteni) za povezivanje Sound Bar zvučnika i rutera.
  3. Proverite da li su kablovi između Sound Bar zvučnika i rutera pravilno povezani.
  4. Ponovo obavite postupak ažuriranja.
  Ako ne možete da obavite ažuriranje softvera, pokušajte da obavite postupak za ažuriranje preko USB memorije.
 • Kada započne postupak ažuriranja putem interneta, prikazuje se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora), ali traka napretka na ekranu se ne menja.
  U zavisnosti od mrežne veze, proces ažuriranja preko interneta može da potraje dugo (do 60 minuta). Zbog toga je prikazana poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB, a xx% je prikazano na ekranu televizora), ali je potrebno dosta vremena da se traka napretka na ekranu pomeri.
 • Kada pokrenete ažuriranje putem interneta, na televizoru se prikazuje poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Nije moguće potvrditi status veze. Nije moguće uspostaviti komunikaciju sa serverom. Pokušajte ponovo kasnije.) i ne možete da ažurirate firmver.
  • Proverite da li je LAN kabl povezan.
  • Proverite da li Sound Bar zvučnik ima svoju IP adresu na mreži. u podešavanjima svog pregledača. (Ako koristite proxy server, unesite IP adresu proxy servera (umesto proxy naziva hosta) u polje „Proxy server“.)
  • Ponovo obavite ažuriranje.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite traku sa zvučnicima, a zatim ponovo pokušajte ažuriranje.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i nije se završilo.
  Ako je Sound Bar zvučnik bežično povezan na mrežu, pokušajte da ga na mrežu povežete pomoću kabla, a zatim ponovo pokušajte.
  Ako problem i dalje postoji, prenosna brzina mreže je možda previše mala. U tom slučaju pokušajte da ažurirate svoj sistem prateći postupak ažuriranja preko USB memorije.
 • Ne ekranu televizora je prikazana poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Ovaj uređaj nije povezan na mrežu. Obavite dijagnostiku mreže u okviru podešavanja servera).
  Proverite da li je LAN kabl povezan sa Sound Bar zvučnikom.
 • Na ekranu televizora je prikazana poruka Already Updated (Već je obavljeno ažuriranje).
  Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na Sound Bar zvučniku je najnovija verzija.

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memorijski uređaj, a zatim na Sound Bar zvučnik.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, proverite da li je na vašem računaru instaliran neki od sledećih operativnih sistema i pripremite USB uređaj.

Operativni sistemi:
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M34R2196.zip na računar i zapamtite direktorijum u koji ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju pa kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina datoteke 215 MB 225 891 384 bajtova.
Prenesite datoteke ažuriranja na USB uređaj za skladištenje:
 1. Izdvojite datoteku za ažuriranje iz datoteke UPDATE_M34R2196.zip.
  • Za operativni sistem Mac OS X:
   1. Idite na lokaciju na kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku UPDATE_M34R2196.zip.
   2. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
  • Za operativni sistem Windows:
   1. Idite u direktorijum u koji ste preuzeli datoteku pa kliknite desnim tasterom miša na datoteku UPDATE_M34R2196.zip, a zatim na Extract All (Izdvoji sve).
    Napomena: Datoteka će prema podrazumevanim postavkama za Internet Explorer biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Da biste pronašli fasciklu Downloads (Preuzimanja), kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na početnom ekranu, a zatim pronađite preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na Extract (Izdvoji).
   3. Kreiraće se nova fascikla pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
    Napomena: Četiri datoteke će biti izdvojene: MSB34-FW.BIN i MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN i MSB34FW_MB.ID.
 2. Povežite kompatibilan USB uređaj za skladištenje sa računarom.
 3. Prenesite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) na USB uređaj za skladištenje:
  • Za operativni sistem Mac OS X:
   Prevucite i otpustite fasciklu UPDATE (Ažuriranje) u matičnu fasciklu na USB uređaju.
  • Za operativni sistem Windows:
   1. Idite u direktorijum u kojem je kreirana fascikla i zatim desnim tasterom miša kliknite na fasciklu UPDATE (Ažuriranje).
   2. U meniju kliknite na Send To... (Pošalji...), a zatim kliknite na jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Prenosivi disk E:)).
   3. Fascikla za ažuriranje će biti prekopirana na USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje neće biti obavljeno ako fascikla nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv fascikle promenjen.
 4. Kada kopirate fasciklu UPDATE (Ažuriranje), isključite USB uređaj iz računara.
Prenesite datoteku za ažuriranje na plejer:

Najpre spremite opremu, pa prenesite datoteku za ažuriranje na Sound Bar zvučnik.

Pripremite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je podešen na ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima. Ako je Sound Bar zvučnik povezan na HDMI 2 priključak, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite traku sa zvučnicima.
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se prikaže glavni ekran.
 4. Umetnite USB koji sadrži 4 datoteke.

Prenos sadržaja za ažuriranje:

 1. Na glavnom ekranu izaberite Setup (Podešavanje) → Software Update (Ažuriranje softvera) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču pa pritisnite ENTER.
 2. Pomoću dugmadi sa strelicama izaberite Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja), a zatim pritisnite ENTER.
 3. Na ekranu televizora je prikazana poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Datoteke za ažuriranje su pronađene na USB memoriji. Želite li da ažurirate softver? Trenutna verzija M34.R.xxxx Nova verzija M34.R.2196. Nemojte da isključujete napajanje niti USB memoriju dok traje ažuriranje.). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 4. Na ekranu televizora je prikazana poruka Update Caution (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 5. Ažuriranje počinje.
 6. Tokom ažuriranja, na prednjem displeju je prikazana poruka UPDT (Ažuriranje).
 7. Ažuriranje firmvera je dovršeno kada se na prednjem displeju prikaže poruka DONE (Gotovo). Sound Bar zvučnik će se automatski ponovo pokrenuti.
  Napomena: Nemojte da isključite kabl za napajanje tokom ažuriranja.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno.

Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije M34.R.2196. firmver je uspešno ažuriran

Rešavanje problema

Šta treba da uradite kada imate problema sa ažuriranjem Sound Bar firmvera pomoću računara i USB memorijskog uređaja:
 • Na prednjem displeju se naizmenično prikazuju poruke UPDT (Ažuriranje) i ERROR (Greška).
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Uključite napajanje trake sa zvučnicima.
  3. Pokušajte da obavite ažuriranje preko postupka sa USB memorijom.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite napajanje trake sa zvučnicima, a zatim ponovo pratite postupak ažuriranja pomoću USB memorije.
 • Datoteka za ažuriranje UPDATE_M34R2196.zip koju sam preuzeo/la sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmete.
 • Ažuriranje traje duže od 30 minuta i nije se završilo.
  1. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo uključite.
  2. Uključite traku sa zvučnicima.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja.