Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-7SM3

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Dodavanje unapred podešene postavke za profil slike P11:S-Cinetone
  Napomena: S-Cinetone predstavlja novi izgled video zapisa koji uvodi matricu boja zaslužnu za reprodukciju visoko cenjenih realističnih nijansi.
 • Uvođenje podrške za menjanje funkcije Steady Shot (Stabilizacija slike) na Active (Aktivno) tokom snimanja video snimaka pomoću opcije S&Q Frame Rate (Sporo i brzo prikazivanje kadrova)
  Napomena: Postavku Active (Aktivno) nije moguće izabrati ako je opcija S&Q Frame Rate (Sporo i brzo prikazivanje kadrova) podešena na 120fps/100fps (120/100 kadrova/sekundi) ili višu vrednost.
 • Poboljšavanje celokupne stabilnosti fotoaparata
  Napomena: Detalje o svim ažuriranim funkcijama potražite u Vodiču za pomoć.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema sa FTP prenosom koji može biti neuspešan ako se koriste određeni USB-LAN adapteri za konvertovanje
  Napomena: Ne postoji garancija da svaki USB-LAN adapter za konvertovanje radi ispravno
 • Poboljšana stabilnost veze kada se iPhone koristi kao modem preko USB veze
  Napomena:
  • Funkcija korišćenja uređaja kao modema preko USB kabla trenutno nije podržana za operativni sistem iOS 14
  • Preporučujemo da izaberete pametni telefon i USB kabl koji podržavaju USB-PD (napajanje preko USB veze)
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) ILCE-7SM3 na verziju2.00 (Mac)

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • 597 MB (597 466 447 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 25-02-2021

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera2.00, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup (Podešavanje) → Setup Option (Opcija podešavanja) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh-a:

 • macOS 10.13 – 10.15

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:

 • Prostor na čvrstom disku: 700 MB ili više
 • RAM memorija: 600 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja uređaja.
  Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije Nivo napujenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB Type-C kabl koji je isporučen sa uređajem.
  Napomena: Funkcija ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-FZ100).
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje; iznenadni gubitak napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Za ažuriranje sistemskog softvera je potrebno približno 30 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim mirovanja.
  Ako računar ode u režim mirovanja i ažuriranje se prekine, čitav proces ažuriranja će morati ponovo da se pokrene.
 • Ne otvarajte stavku „About This System Software Updater“ (Informacije o programu System Software Updater) u meniju „System Software Updater“ (Ažuriranje sistemskog softvera) jer to može da dovede do prestanka rada softvera za ažuriranje.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzmi).
 2. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE7SM3V200.dmg] će početi.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve trenutno pokrenute programe na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE7SM3V200.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.
  Napomena: Ako ste povezali fotoaparat sa računarom, isključite ga pre nego što počnete.
 3. Datoteka [Update_ILCE7SM3V200] će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Alat za podešavanje ažuriranja). 
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.


  Kada se prikaže poruka sa sistema, prikazaće se ekran za bezbednost i privatnost.
  • Ako se sledeća poruka prikaže pre nego što se prikaže „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost), pritisnite dugme [OK] (U redu).
  • Otvorite karticu „General“ (Opšte) na ekranu „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) i omogućite čitanje sistemskog softvera „Sony Corporation“.

   Napomena: Ako ste ovo ranije odobrili, ekran za bezbednost i privatnost se neće prikazati.
  • Ako dobijete upit da ponovo pokrenete uređaj nakon što pritisnete dugme [Allow] (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.
  • Ako ekrani „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.
  • Ako dugme [Allow] (Dozvoli) nije prikazano, povežite se na internet i ponovite postupak od dela „1. korak: Pokrenite program za ažuriranje“.
  • Ako se prikažu obe poruke, a ekran „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestane, zatvorite ih pomoću dugmeta [OK] (U redu).
 6. Uključite fotoaparat.
 7. Prateći uputstva u prozoru alatke za ažuriranje sistemskog softvera, na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup (Podešavanje) → USB→ USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabran uređaj sa velikim skladištem. Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).
 8. Povežite fotoaparat sa računarom.
  • Prikazaće se okvir dijaloga za USB vezu.
  • Povežite fotoaparat na računar pomoću USB kabla (priložen). Na LCD monitoru kamere se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
   Napomena: Ako je USB kabl povezan pre nego što se pojavio dijalog kojem se od vas traži da povežete USB kabl, isključite kabl i ponovite postupak od dela „1. korak. Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
  • Kliknite na [OK] (U redu). Ako se prikaže poruka, zatvorite je pritiskom na dugme [OK] (U redu).

   Napomena: Nikad nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
 9. Pokrenuće se System Software Updater.

  Napomena: Ako se program za ažuriranje sistemskog softvera ne pokrene, dvaput kliknite na stavku [System Software Updater] (Program za ažuriranje sistemskog softvera) u fascikli [Update_ILCE7SM3V200] - [Resources] (Resursi) da biste ga pokrenuli.
 10. Kada povežete fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla, na LED ekranu fotoaparata prikazaće se „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla, može se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar.
  U tom slučaju, izvadite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od dela „1. korak: Pokrenite program za ažuriranje“.
 11. Kliknite na [Next] (Sledeće).
  Napomena: Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije su prikazani u donjem, levom uglu ekrana. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver.1.01“ ili „Ver.1.0.2“, kliknite na [Next] (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.00 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme [Finish] (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Brojevi trenutne verzije i ažurirane verzije

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno
 12. Fotoaparat će se automatski resetovati.

  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.
 13. Započnite ažuriranje.
  Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja.
  VAŽNO: Nikada nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
  Napomena: Ažuriranje traje približno 30 minuta.
 14. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti.
 15. Kada se ponovo prikaže LCD ekran, kliknite na dugme [Finish] (Završi) i isključite USB kabl.


  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja, nekada se prikazuje poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

Korak 2: Proverite verziju sistemskog softvera na uređaju.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup (Podešavanje) → Setup Option (Opcija podešavanja) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Ažurirana verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Kada je monitor crn duže od 30 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.