Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-7SM3

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Dodavanje unapred podešene postavke za profil slike P11:S-Cinetone
  Napomena: S-Cinetone predstavlja novi izgled video zapisa koji uvodi matricu boja zaslužnu za reprodukciju visoko cenjenih realističnih nijansi.
 • Uvođenje podrške za menjanje funkcije Steady Shot (Stabilizacija slike) na Active (Aktivno) tokom snimanja video snimaka pomoću opcije S&Q Frame Rate (Sporo i brzo prikazivanje kadrova)
  Napomena: Postavku Active (Aktivno) nije moguće izabrati ako je opcija S&Q Frame Rate (Sporo i brzo prikazivanje kadrova) podešena na 120fps/100fps (120/100 kadrova/sekundi) ili višu vrednost.
 • Poboljšavanje celokupne stabilnosti fotoaparata
  Napomena: Detalje o svim ažuriranim funkcijama potražite u Vodiču za pomoć.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema sa FTP prenosom koji može biti neuspešan ako se koriste određeni USB-LAN adapteri za konvertovanje
  Napomena: Ne postoji garancija da svaki USB-LAN adapter za konvertovanje radi ispravno
 • Poboljšana stabilnost veze kada se iPhone koristi kao modem preko USB veze
  Napomena:
  • Funkcija korišćenja uređaja kao modema preko USB kabla trenutno nije podržana za operativni sistem iOS 14
  • Preporučujemo da izaberete pametni telefon i USB kabl koji podržavaju USB-PD (napajanje preko USB veze)
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) ILCE-7SM3 na verziju2.00 (Windows)

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • 572 MB (600 690 304 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 25-02-2021

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera2.00, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup (Podešavanje) → Setup Option (Opcija podešavanja) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja za sistemski softver je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:

 • Prostor na čvrstom disku: 700 MB ili više
 • RAM memorija: 600 MB ili više
  Napomena: Zatvorite sve ostale aplikacije pre ažuriranja sistemskog softvera.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije Nivo napujenosti baterije (tri crtice) ili više.
   Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena.
 • USB Type-C kabl koji je isporučen sa fotoaparatom.
  Napomena: Funkcija ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FZ100.
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje; iznenadni gubitak napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzmi).
 3. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE7SM3V200.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  Napomena: Ako koristite standardna podešavanja za Internet Explorer, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na početnom ekranu i pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja) pomoću Explorer-a.

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE7SM3V200.exe] koju ste preuzeli. Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 3. Program System Software Updater se pokreće.
 4. Uključite fotoaparat.
 5. Prateći uputstva u prozoru alatke za ažuriranje sistemskog softvera, na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup (Podešavanje) → USB→ USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabran uređaj sa velikim skladištem.
  Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).
 6. Kada povežete fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla, na LED ekranu fotoaparata prikazaće se „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, možda će se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar.
  U tom slučaju, izvadite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od dela „1. Korak: Pokrenite program za ažuriranje“.
 7. Proverite LCD ekran na fotoaparatu, zatim kliknite na [Next] (Sledeće).
  Napomena: Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije su prikazani u donjem, levom uglu ekrana. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver.1.01“ ili „Ver.1.02“, kliknite na [Next] (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.00 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme [Finish] (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Ažuriranje sistemskog softvera – trenutna verzija

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno
 8. Kliknite na [Next] (Sledeće).
 9. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja.
  VAŽNO: Nikada nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl dok traje ažuriranje.
  Napomena: Ažuriranje traje približno 10 minuta.
 10. Kada se ažuriranje završi, kamera će se automatski ponovo pokrenuti.
 11. Kada se ponovo prikaže LCD ekran, kliknite na dugme [Finish] (Završi) i isključite USB kabl.


  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja, nekada se prikazuje poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

Korak 2: Proverite verziju sistemskog softvera na uređaju.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup (Podešavanje) → Setup Option (Opcija podešavanja) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Trenutna verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Kada je monitor crn duže od 10 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.