Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • MAP-S1
 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • SRS-HG1
 • SRS-X88
 • SRS-X9
 • SRS-X99
 • RSX-GS9

O ovoj instalaciji

Prednosti i poboljšanja

 • Ova pomoćna alatka instalira ažuriranu verziju USB audio drajvera radi podrške za reprodukciju audio datoteka sa računara pomoću USB veze, a pruža i poboljšane performanse za USB-B funkciju.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Uređaj

 • USB ulaz (USB 2.0 kompatibilnost)

Priprema

 • Pobrinite se da budete prijavljeni kao Administrator na računaru.
 • Nemojte da isključujete računar dok se ažuriranje ne završi.
 • Nepraćenje uputstava ili prekid procesa ažuriranja mogu da dovedu do problema sa funkcionisanjem softvera.
 • Ako se pojavi poruka Windows needs your permission to continue (Operativnom sistemu Windows je potrebna dozvola da bi nastavio) u dijalogu User Account Control (Kontrola korisničkog naloga), kliknite na Continue (Nastavi) da biste nastavili.

Instalacija

 1. Povežite USB kabl:
  • Za MAP-S1, SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99, CMT-SX7/SX7B i CAS-1: Uspostavite vezu između računara i priključka (tip B) sa zadnje strane.
  • Za SRS-HG1 (h.ear go): Uspostavite vezu između računara i priključka (tip mikro B) sa zadnje strane.
  • Za RSX-GS9: Uspostavite vezu između računara i priključka (tip mikro B) sa prednje strane.
 2. Otvorite prozor Device Manager (Menadžer uređaja) na računaru, pa kliknite na Sound, video and game controllers (Kontroleri zvukom, video zapisima i igrama).
 3. Uključite jedinicu.
  • Za CAS-1: Na daljinskom upravljaču izaberite funkciju USB-B tako što ćete pritisnuti taster USB-B.
  • Za MAP-S1, CMT-SX7 ili CMT-SX7B: Na daljinskom upravljaču izaberite funkciju USB REAR tako što ćete pritisnuti dugme FUNCTION.
  • Za SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99: Izaberite funkciju USB-B tako što ćete dodirnuti dugme USB-B na jedinici.
  • Za SRS-HG1 (h.ear go): Izaberite funkciju USB tako što ćete pritisnuti dugme FUNCTION na jedinici.
  • Za RSX-GS9: Izaberite funkciju USB-DAC tako što ćete pritisnuti dugme za izvor sa prednje strane ili na daljinskom upravljaču.
  Trenutni drajver za povezanu jedinicu naveden je u odeljku Sound, video and game controllers (Kontroleri zvukom, video zapisima i igrama) u Device Manager (Menadžer uređaja).
  Napomena: Ako je navedeno Sony Audio, odgovarajući drajver je već instaliran na računaru.
 4. Desnim tasterom miša kliknite na navedeni drajver i izaberite Update Driver (Ažuriraj drajver).
 5. Kliknite na Search automatically for drivers (Automatski potraži drajvere).
 6. Kliknite na Search for updated drivers on Windows Update (Potraži ažurirane drajvere u usluzi Windows Update). Pojaviće se prozor Windows Update (Windows ažuriranje).
 7. Izaberite Check for updates (Potraži ažuriranja), a ako se pojavi View optional updates (Prikaži opciona ažuriranja), kliknite na poruku.
 8. Izaberite strelicu pored Driver updates (Ažuriranja drajvera), izaberite Sony Corporation - MEDIA -, pa kliknite na Download and install (Preuzmi i instaliraj).
  Napomena: Stavka Sony Audio će biti navedena u odeljku Sound, video and game controllers (Kontroleri zvukom, video zapisima i igrama) u Device Manager (Menadžer uređaja).
 9. Desnim tasterom miša kliknite na Sony Audio, pa izaberite Properties (Svojstva).
 10. Na kartici Driver (Drajver), proverite Driver Provider (Dobavljač drajvera) i Driver Version (Verzija drajvera).
  • Dobavljač drajvera: Sony Corporation
  • Verzija drajvera: 8.0.5.3526
 11. Instalacija USB audio drajvera je završena.

Kako da deinstalirate softver drajvera?

 1. Kliknite na Device Manager (Menadžer uređaja) → Sound, video and game controllers (Kontroleri zvukom, video zapisima i igrama), pa desnim tasterom miša kliknite na Sony Audio i izaberite Uninstall device (Deinstaliraj uređaj).
 2. Potvrdite izbor u polju Delete the driver software for this device (Izbriši softver drajvera za ovaj uređaj), pa izaberite Uninstall (Deinstaliraj).