Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće modele:

 • KDL-42EX443
 • KDL-42EX440
 • KDL-32EX343
 • KDL-32EX340

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj televizor.

 • Datum objavljivanja: 12/11/2013
 • Ime: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Vreme prikazano na reklami je tačno
 • Ograničenja: samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Bravia televizora.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao meni.
 2. Pronađite kategoriju Settings (Postavke9 i izaberite je.
 3. Pronađite kategoriju Set-up (Podešavanje) i izaberite je.
 4. Idite na opciju Product Support (Podrška proizvoda) i izaberite je.
 5. U donjoj liniji se prikazuje broj verzije.
 6. Potvrdite broj verzije.
 7. Ako je broj verzije prikazan u donjem redu 6.014.000 , vaš televizor je pravilno ažuriran.

Instalacija

Da biste ažurirali firmver televizora, postupite na sledeći način: Vaše lične postavke na televizoru se neće promeniti nakon ažuriranja.

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom Internetu
 • USB memorijski stik
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Ne isključujte televizor - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Preuzimanje datoteke za ažuriranje

Pre instalacije ažuriranja treba da preuzmete datoteku za ažuriranje sa Interneta i da je sačuvate na USB stiku.

 1. Pročitajte i prihvatite dole navedene uslove i odredbe i kliknite na download file [preuzmite datoteku].
 2. Kada se to od vas zatraži, sačuvajte datoteku na svojoj radnoj površini. Kada se završi preuzimanje, proverite da li je veličina datoteke 12,725,301 bajta. Da biste to učinili, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite properties [svojstva] i proverite njenu veličinu na kartici General [Opšte informacije].
 3. Otvorite Windows Explorer, i pronađite preuzetu datoteku sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip i raspakujte je. Na vašoj lokalnoj disk jedinici sada se kreira fascikla pod nazivom sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.
 4. Otvorite fasciklu i pronađite sledeću datoteku: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth
 5. Ovu fasciklu iskopirajte na svoj USB uređaj.

Važne napomene

 • Potrebno je da reformatirate USB uređaj na sistem datoteka FAT32 pre nego što u njega iskopirate datoteku za ažuriranje.
 • Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora na USB uređaju.
 • Ažuriranje nije moguće izvršiti ako naziv datoteke promenjen.

Instalacija ažuriranja

Čim preuzmete datoteku za ažuriranje možete da je instalirate na svom televizoru. Samo pratite sledeće korake.

 1. Uključite televizor.
 2. USB uređaj na kome se nalazi ažurirana datoteka umetnite u USB priključak na televizoru. 3. Isključite televizor pritiskom na dugme za uključivanje i isključivanje POWER na televizoru ili izvucite kabl za električno napajanje.
 4. Sačekajte da se televizor isključi (5 sekundi).
 5. Ponovo pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje POWER ili ponovo povežite kabl za električno napajanje. - Tokom instaliranja firmvera, ne vadite USB uređaj, ne isključujte televizor i ne isključujte ga iz napajanja.
  1. Ažuriranje će početi i trajaće 1 do 2 minuta, što signaliziraju dve trepćuće LED diode: narandžasta (LED dioda za tajmer) i crvena (pripravnost).  2. Ažuriranje će biti završeno.
  3. Jedna zelena LED dioda se ponovo pali i televizor se automatski uključuje.
 6. Nakon nekoliko minuta, televizor se isključuje i ponovo uključuje da bi se dovršilo ažuriranje.
 7. Izvadite USB uređaj iz televizora.- Ažuriranje je sada završeno.
 8. Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno tako što ćete pratiti korake opisane u odeljku Da li treba da ažuriram? - Ako je broj verzije 6.014.000, vaš televizor je pravilno ažuriran.

Napomena: Ako se ažuriranje ne završi, a indikator PIC OFF/TIMER treperi žuto, crveno i zeleno, nastavite sa sledećim postupkom da biste pronašli rešenje:

 1. Proverite da li je vaš USB uređaj ispravan i ponovite proces "Preuzimanja i prenosa".
 2. Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje "POWER" na televizoru da biste isključili televizor.
 3. Ponovo pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje "POWER" na televizoru da biste uključili televizor.
 4. Ponovite postupak "Ažuriranje softvera".

Pitanja i odgovori

Trebaju vam dodatne informacije? Pogledajte naša najčešće postavljana pitanja o nadogradnji firmvera na mreži

Najčešća pitanja i rešavanje problema

Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.

Da li mogu da instaliram stariju verziju firmvera?
Da bi se obezbedile optimalne performanse vašeg televizora, instalacija starijeg firmvera nije moguća.

Televizor se isključuje u toku ažuriranja
Normalno je da se televizor ponovo pokreće tokom ažuriranja. Biće potrebno više vremena da se televizor ponovo pokrene zato što se instalira novi firmver.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera televizora putem Interneta.

Indikatori PIC OFF/TIMER (SLIKA ISKLJUČENA/TAJMER), STANDBY (PRIPRAVNOST) i POWER (NAPAJANJE) trepere žuto, crveno i zeleno. Nastavite sa sledećom procedurom:

 1. Proverite da li USB uređaj pravilno radi i ponovite postupak preuzimanja.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme POWER koje se nalazi na televizoru.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER i ponovo nastavite sa postupkom instalacije.