O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (13/03/2013)

Ovom datotekom se ažurira firver televizora u verziju PKG1.752EA, a time se ostvaruju sledeće prednosti:

Poboljšanja u ovoj verziji

 • Automatsko podešavanje stanica ne preskače servise u slučaju da se koristi aktivan RF ulaz.
 • Informacije o događaju u elektronskom programskom vodiču (EPG) su adekvatno pridružene relevantnim servisima

Da bi se aktivirala nadogradnja ponovo instalirajte TV pokretanjam opcije za automatsko pokretanje.

Modeli na koje se to odnosi

 • KDL-22E5300 / E5310
 • KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
 • KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
 • KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500

Upozorenje

 • Pažljivo sledite uputstva za ažuriranje. Ukoliko se ne slede uputstva može doći do prekida postupka ažuriranja, do toga da televizor ne reaguje ili da je potrebna popravka.
 • Nemojte gasiti TV ili ga isključivati iz priključka za naizmenično napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije ažurirane verzije firmvera može dovesti do toga da televizor ne reaguje ili da je potrebna popravka.

Najčešća pitanja

 • Kako mogu da proverim verziju firmvera mog televizora?
  • Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao osnovni meni (XMB(tm)).
  • Pronađite kategoriju 'Set-up' (Podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Pronađite opciju 'Product Information' (Informacije o proizvodu) i izaberite je.
  • U Трећи liniji se prikazuje verzija firmvera.
 • Da li će se moja podešavanja izbrisati nakon ažuriranja?
  Sva korisnička podešavanja biće sačuvana.
 • Da li mogu da instaliram stariju verziju firmvera?
  Instalacija starijeg firvera ne može da osigura da će vaš televizor nastaviti da radi sa optimalnom performansom.
 • Tokom postupka ažuriranja, TV se isključuje?
  Normalno je da se televizor ponovo aktivira tokom postupka ažuriranja. Može se desiti da je televizoru potrebno više vremena nego što je uobičajeno da se ponovo aktivira pošto se instalira novi firmver.

Instalacija

 1. Potrebno je da se saglasite sa stavkom o odricanju odgovornosti pre preuzimanja datoteke.

  Molimo da pažljivo i detaljno pročitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva može doći do toga da televizor ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.

 2. Kada prihvatite opciju odricanja od odgovornosti, sačuvajte datoteku sa ažuriranim informacijama na radnoj površini računara.

  Kada se završi preuzimanje, proverite da li je veličina datoteke 12,567,268 bajta.
  Da biste to učinili, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite „properties“ (svojstva) i proverite da li je na kartici „General“ (Opšte informacije) prikazana sledeće informacija o veličini:


  Ukoliko se informacija o veličini prikazana na vašem računaru razlikuje, obrišite preuzetu datoteku, očistite keš memoriju Internet pregledača i ponovo preuzmite datoteku.

 3. Otvorite Windows Explorer, locirajte preuzetu datoteku „firmware.upd“ i kopirajte datoteku u koren USB uređaja.

  Važne napomene:
  • Uverite se da na USB uređaju ima dovoljno prostora.

Procedura ažuriranja firmvera


 • Nemojte gasiti televizor ili ga isključivati iz priključka za napajanje tokom postupka ažuriranja. Ako se to učini može doći do oštećenja televizora, a time bi on postao neupotrebljiv, što bi zahtevalo popravku.

 • Nemojte pritiskati nijedno drugo dugme, osim ako se to ne zahteva, sve dok se ne završi ažuriranje. Ako se to učini može doći do oštećenja televizora, a time bi on postao neupotrebljiv, što bi zahtevalo popravku.

Postupak ažuriranja firmvera može da traje do 10 minuta. Prvo pročitajte celu proceduru pre početka ažuriranja firmvera na vašem televizoru.

 1. Uključite televizor

 2. USB uređaj na kome se nalazi 'firmware.upd' umetnite u USB prorez na bočnoj strani televizora.

 3. Ako je potrebno pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i vodite računa da bude prikazan osnovni meni televizora (XMB(tm))

 4. Pomoću daljinskog upravljača, dođite do ikone „System Update“ (Ažuriranje sistema) i izaberite je pritiskom na OK. 5. Na televizoru će se pojaviti niz različitih poruka. Sledite uputstva sa ekrana.

 6. Indikator POWER će biti zelene boje 30 sekundi, zatim će indikator PIC OFF/TIMER (PIC isključen/tajmer) svetleti žuto, a onda indikator za STANDBY (Stanje pripravnosti) crveno. Posle nekoliko minuta, TV će se isključiti a onda ponovo uključiti kako bi se završilo ažuriranje.

  OPREZ: Tokom postupka instalacije firmvera, nemojte uklanjati USB uređaj, ili isključivati televizor ili gasiti napajanje.

 7. Kada se završi ažuriranje firmvera, na televizoru je prikazana poruka na 5 sekundi. 8. Sigurno uklonite USB uređaj iz USB proreza

 9. Za proveru verzije firmvera televizora:
  • Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao osnovni meni (XMB(tm)).
  • Pronađite kategoriju 'Set-up' (Podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Pronađite opciju 'Product Information' (Informacije o proizvodu) i izaberite je.
  • Potvrdite broj verzije.
  • Ako je broj verzije prikazan u trećem redu 1.752EA, vaš televizor je pravilno ažuriran.

Poruka „The system update failed“ (Ažuriranje sistema nije uspelo) je prikazana na prednjoj kontrolnoj ploči ekrana televizora.

Nastavite sa sledećom procedurom:

 1. Proverite da li je USB uređaj u dobrom radnom stanju i ponovo sledite postupak preuzimanja.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme POWER koje se nalazi na televizoru.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER, i ponovo nastavite sa postupkom instalacije.

Poruka „Update data of newer version is not detected“ (Nisu uočeni ažurirani podaci novije verzije) je prikazana na prednjoj kontrolnoj ploči ekrana televizora

Na vašem televizoru je instaliran noviji firmver.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • firmware.upd

Veličina datoteke

 • -