EULA (End-User-License-Agreement)

Preuzimanje softvera i aplikacije na mreži: Ograničenja i odricanja odgovornosti

Svi upravljački programi, softver, programi (uključujući sve nadogradnje i ažuriranja), dodaci za preglednik, periferni uređaji i druge aplikacije, usluge ili uslužni prozori zasnovani na računaru, bilo koji softver stavljen na raspolaganje Korisnicima a koji je povezanim sa njima ili treba da im olakša pristup, svaka pretplata povezana sa ovim sajtom i sve datoteke i slike, integrisane u softver ili generisane njime, programi i drugi materijali dostupni za preuzimanje ili kao daljinska aplikacija ili usluga, iz sadržaja Sajta (Uslužni programi) pružaju se putem podrške i usluge Korisnicima. Vlasnička prava na Uslužne programe (bilo preuzete ili ne) se ne prenose na Korisnike i ona pripadaju (kao i sva prava na intelektualnu svojinu u tom smislu) kompaniji Sony, njenim podružnicama ili odgovarajućim davaocima licence.

Korisnikovu upotrebu bilo kojih Uslužnih programa biće određeno i uslovima bilo kojih povezanih dokumenata na mreži ili van nje, licencnog ugovora za krajnjeg korisnika ili drugih relevantnih ugovora i uslovima i odredbama koje navede odgovarajući dobavljač ili davalac licence (EULA) (koji će zameniti ove Uslove, u slučaju bilo kakvog odstupanja od ovih Uslova). Ako Uslužni program nije propraćen ugovorom EULA, licenca za Uslužni program vam se izdaje kao pojedinačnom korisniku, bez mogućnosti prenosa, neisključivo i na neopozivoj osnovi.

Uslužni programi se mogu koristiti samo na način koji je naveden u odgovarajućem ugovoru EULA. Korisnik ne sme da reprodukuje, kopira, iznajmljuje, daje u zakup, menja metodama inverznog inženjeringa, dekompiluje ili prodaje Uslužne programe, izuzev u meri u kojoj je to izričito dozvoljeno ugovorom EULA ili važećim zakonom. Neovlašćeno korišćenje Uslužnih programa krši autorska i druga prava na intelektualnu svojinu i kompanija Sony ili odgovarajući davalac licence (prema potrebi) zadržavaju sva prava.
Kompanija Sony ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili pouzdanosti rezultata ili učinka koji proizilaze iz korišćenja Uslužnih programa. Kompanija Sony ne prihvata nikakvu odgovornost za gubitak podataka niti oštećenje prouzrokovano instaliranjem ili upotrebom bilo kojih preuzetih Uslužnih programa niti daje bilo kakvu drugu garanciju niti prihvata bilo kakvu odgovornost u vezi sa Uslužnim programima. Sony preporučuje Korisnicima (a Korisnici garantuju da će tako i raditi) da uvek izrade i zadrže kopiju svih podataka na hardveru (koji sadrže Uslužne programe ili će se oni na njih instalirati ili u njima koristiti) pre instaliranja ili korišćenja bilo kog Uslužnog programa.
Kompanija Sony i njene podružnice ne nude (izuzev ako je to izričito navedeno u važećem ugovoru EULA, ako je navedeno) podršku ili pomoć za upotrebu, instalaciju ili održavanje nijednog Uslužnog programa niti za rešavanje poteškoća ili problema koji mogu da nastanu kao rezultat korišćenja ili instaliranja Uslužnih programa.

Vi pristajete da Uslužni programi i sva priložena dokumentacija i/ili tehničke informacije, mogu biti predmet važećih zakona i propisa o kontroli izvoza. Slažete se da nećete izvoziti ili ponovo izvoziti Uslužne programe, direktno ili indirektno, u suprotnosti sa bilo kojim takvim zakonima ili propisima.
Tamo gde kompanija Sony pristane (u pisanom obliku) da pruži tehničku podršku u vezi sa nekim Sony proizvodom, tu podršku će pružiti samo za odgovarajuće proizvode kompanije Sony sa operativnim sistemom i drugim softverom u istom obliku i iste verzije kao proizvodi isporučeni iz fabrike kompanije Sony i njenih podružnica i može da odluči da ne pruži podršku na proizvodima kompanije Sony na kojima su Uslužni programi naknadno integrisani ili učitani.

Odgovarajući ugovor EULA može nametnuti dodatna isključenja iz garancije i odgovornosti ili ograničenja za Uslužne programe.

Preuzimanje bilo kog Uslužnog programa znači prihvatanje ovih Uslova. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima, ne smete preuzeti nijedan Uslužni program niti prateću dokumentaciju na mreži.