PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-7SM2 ver. 3.01 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-7SM2

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Dodata funkcija „Auto Pwr OFF Temp.“ (Automatsko isključivanje pri temperaturi)
  *Ako nekim delom kože duže vreme dodirujete fotoaparat dok ga koristite, čak i ako nemate osećaj da je fotoaparat vruć na dodir, to može da izazove simptome blažih opekotina, npr. crvenilo i plikove.
  Posebnu pažnju obratite u sledećim situacijama i preduzmite neophodne mere predostrožnosti, na primer – koristite stativ.
  • Kad koristite fotoaparat u veoma toploj sredini
  • Kada neko sa slabom cirkulacijom ili čulom dodira koristi fotoaparat
  • Kada fotoaparat koristite sa postavkom Auto Pwr OFF Temp. (Automatsko isključivanje pri temperaturi) podešenom na vrednost High (Visoko)
 • Poboljšano rukovanje fotoaparatom:
  1. Poboljšano rukovanje kada je AF oblast podešena na fleksibilnu tačku
   Pogledajte ovde za detalje.
  2. Dodata funkcija „Live View Display“ (Prikaz trenutnog uređivanja) u dodeljivanje prilagođenog dugmeta
  3. Dodata funkcija „Set File Name“ (Podešavanje naziva datoteke)
 • Podržava LED sa vidljivom svetlošću u spoljnom blicu za AF (HVL-F45RM)
 • Poboljšano kašnjenje vremena otpuštanja kada se koristi bežični blic
 • Poboljšan kvalitet slike kada je postavka „Long Exposure NR“ (Smanjenje buke pri dugoj ekspoziciji) podešena na vrednost „OFF“ (Isključeno)
 • Poboljšana ukupna stabilnost fotoaparata
 • Podrška za sistem za osvetljavanje na radio kontrolu.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-7SM2 ver. 3.01 (Mac)

Verzija datoteke

 • 3.01

Veličina datoteke

 • 267.4 MB (267.438.280 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 16-05-2019

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.3.01, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [6] ([6]. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim Mac verzijama:

 • macOS 10.12 – 10.14

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  Potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije Nivo napujenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Koristite potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje približno 10 minuta. Postarajte se da za to vreme vaš računar ne ode u režim mirovanja.
  Ako računar ode u režim mirovanja i ažuriranje se prekine, čitav proces ažuriranja će morati ponovo da se pokrene.
 • Nemojte otvarati stavku „About This System Software Updater“ (O ovom programu za ažuriranje sistemskog softvera) u meniju „System Software Updater“ jer to može da dovede do pada softvera za ažuriranje.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 2. Datoteka [Update_ILCE7SM2V301.dmg] će započeti sa preuzimanjem.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE7SM2V301.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.
 3. Datoteka [Update_ILCE7SM2V301] je proširena.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Alat za podešavanje ažuriranja) Alat za postavke ažuriranja.
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
  Unesite korisničko ime i lozinku

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 11 – 12

   Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem macOS 11 – 12, potrebno je da preuzmete i softver System Software Update Helper. Idite na stranicu za preuzimanje u nastavku,
   pratite uputstva i preuzmite softver System Software Update Helper da biste pokrenuli program za ažuriranje.
   Ako je na vašem računaru instaliran neki drugi operativni sistem, pratite postupak u nastavku.

  • Za korisnike operativnog sistema macOS 10.15

   Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem macOS 10.15, potrebno je da preuzmete i softver Driver Loader. Idite na stranicu za preuzimanje u nastavku,
   pratite uputstva i preuzmite softver Driver Loader da biste pokrenuli program za ažuriranje.
   Ako je na vašem računaru instaliran neki drugi operativni sistem, pratite postupak u nastavku.

  • Za korisnika operativnog sistema macOS 10.13 ili 10.14
    Kada se pojavi poruka na sistemu, prikazaće se ekran za sigurnost i privatnost.
   • Ako se sledeća poruka prikaže pre nego što se prikaže „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost), pritisnite dugme [OK] (U redu).
    Pritisnite dugme OK (U redu)
   • Otvorite karticu „General“ (Opšte) na ekranu „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) i omogućite čitanje sistemskog softvera „Sony Corporation“.
    Ekran za bezbednost i privatnost
    Napomena: Ako ste prethodno odobrili, ekran za sigurnost i privatnost se neće prikazivati.
   • Ako dobijete upit da ponovo pokrenete macOS nakon što ste pritisnuli dugme [Allow] (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.
   • Ako ekran „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ostane prikazan, zatvorite prozor.
   • Ako poruka prikazana zajedno sa ekranom „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ostane prikazana, zatvorite oboje pritiskom na dugme [OK] (U redu).
    Ekran proširenja sistema blokiran

  • Za korisnika operativnog sistema macOS 10.12 ili ranijeg
    Povežite fotoaparat na računar
   • Prikazaće se dijalog za USB vezu.
    Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla
   • Povežite fotoaparat i računar pomoću USB kabla (isporučuje se). NA LCD ekranu fotoaparata prikazaće se „USB Mode“ (Režim za USB).
   • Kliknite na [OK] (U redu).Ako se prikaže poruka, zatvorite je pritiskom na dugme [OK] (U redu).
    Pritisnite dugme OK (U redu)
    Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

 6. Program System Software Updater se pokreće.
  Ažuriranje sistemskog softvera
  Napomena: Ako se ažuriranje sistemskog softvera ne pokrene, dvaput kliknite na [System Software Updater] (Ažuriranje sistemskog softvera) u fascikli [Update_ILCE7SM2V301] – [Resources] (Resursi) da biste ga pokrenuli.

 7. Uključite fotoaparat.

 8. Pratite uputstva u prozoru programa System Software Updater, a na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) > Setup subpage [4] (4. pomoćna stranica podešavanja) > USB Connection (USB veza), a zatim proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).
  Setup3 – masovno skladištenje

 9. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, možda će se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar.
  U tom slučaju, uklonite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od koraka „2. Pokrenite program System Software Updater".

 10. Kliknite na [Next] (Sledeće). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana.Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver.3.00 ili ranija“, pritisnite Next (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 3.01 ili novija, ažuriranje nije potrebno.U tom slučaju odspojite fotoaparat sa računara i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.
  Ažuriranje je potrebno
  Brojevi trenutne verzije i ažurirane verzije

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno

 11. Fotoaparat će se automatski resetovati.
  Prikazaće se ekran u nastavku.
  Fotoaparat se automatski resetuje
  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.

 12. Počnite ažuriranje
  Nakon automatskog resetovanja će se prikazati sledeći ekran i pokrenuće se ažuriranje. Tokom procesa ažuriranja pojavljuje se traka progresa (oko 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Traka napretka ažuriranja

 13. Završite ažuriranje
  Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je fotoaparat uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže.Kliknite na Finish (Završi) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i odspojite USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)
  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.3.01.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage [6] (7. podstranica podešavanja) --> Version (Verzija)
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Ažurirana verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.