PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera za SEL18200 objektiv ver.02 (Procedura za računare sa operativnim sistemom Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

O ovom preuzimanju


Napomene: Ovo ažuriranje za Lens System Software dostupno je na E-mount telu.

 • Neki modeli ne mogu da se koriste za ovo ažuriranje. (lista modela)
 • Kada koristite PXW-FS7M2, pratite postupak u skladu sa uputstvom za upotrebu za PXW-FS7M2.

Važno

 • Uverite se da ste objektiv pričvrstili na fotoaparat pre nego što započnete ažuriranje softvera.- Pre nego što pričvrstite objektiv na fotoaparat, uverite se da ste isključili fotoaparat.


 • Datum objavljivanja: 30/08/2013
 • Modeli na koje se odnosi i naziv datoteke za preuzimanje:
  ModelNaziv datoteke
  SEL18200Update_SEL18200_V2.dmg
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Omogućava funkciju "Fast Hybrid AF".- Bez ažuriranja ovog objektiva, fotoaparat će koristiti normalno otkrivanje kontrasta za AF čak i ako je izabrana funkcija "Fast Hybrid AF".
   Napomena: Firmver fotoaparata NEX-5R ili NEX-6 takođe treba ažurirati uz ovo ažuriranje sistemskog softvera.

Sistemski zahtevi

 • Mac OS X verzija 10.10 – 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Važno:
  Za macOS 10.13, postarajte se da instalirate „DriverLoader_1013“ pre ažuriranja softvera.
 • CPU: Intel procesor *
  * Core Solo i Core Duo procesori više se ne podržavaju.
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat: Potpuno napunjena baterija NP-FW50 ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se odvojeno) - Ažuriranje može da se vrši samo kada je preostali nivo baterije na nivou tri oznake ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl se isporučuje sa fotoaparatom.- Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Instalacija

Važne napomene:
 • Kada vršite ažuriranje sistemskog softvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (prodaje se zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Uverite se da ste objektiv pričvrstili na fotoaparat pre nego što započnete ažuriranje sistemskog softvera.- Pre nego što pričvrstite objektiv na fotoaparat, uverite se da ste isključili fotoaparat.

Sledite uputstva u nastavku da biste proverili verziju sistemskog softvera.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu >[Meni] - [Setup] >[Podešavanje] - [Version] [Verzija].
 2. Prikazuje se verzija sistemskog softvera.- Ako je verzija sistemskog softvera objektiva Ver.02 ili kasnija, ažuriranje nije potrebno.

1. Preuzimanje datoteke za ažuriranje

2. Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku da biste pokrenuli program za ažuriranje sistemskog softvera.

3. Na fotoaparatu potvrdite režim USB veze

 1. Uključite kameru. - Ako je fotoaparat već uključen, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
 2. U skladu sa uputstvom programa za ažuriranje sistemskog softvera, izaberite Menu >[Meni] - [Setup] >[Podešavanje] - [USB Connection][USB veza], na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a ne [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta].

4. Povežite kameru sa računarom.

Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.

 1. Nakon što potvrdite da je LCD ekran fotoaparata isključen, pomoću isporučenog USB kabla povežite fotoaparat sa računarom.
  U zavisnosti od postavke "Power Saving Start Time" [Vreme početka štednje energije], fotoaparat prelazi u režim štednje energije. Ako je fotoaparat u režimu štednje energije i ako je njegov LCD ekran isključen, pritisnite dugme okidača do pola da biste izašli iz režima štednje energije i pomoću isporučenog USB kabla povežite fotoaparat sa računarom.

  Ako se na ekranu računara pojavi poruka o grešci, pokušajte sa sledećim načinima:
  • Izvucite USB kabl iz fotoaparata, zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na računaru postoji još neki USB priključak, ponovo povežite USB kabl na drugi USB priključak.
 2. Potvrdite ikonu koja se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana. - Ako nije prikazana u traci zadataka, pređite na sledeći korak.
 3. Kada ste to potvrdili, kliknite na [Next] [Dalje] u programu za ažuriranje sistemskog softvera. U programu za ažuriranje sistemskog softvera se pojavljuje slika 4, a slika 5 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata. - Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje sistemskog softvera ne završi.

  Slika 4


  Slika 5

  • Kada se na ekranu pojavi poruka "The update is not available for your model." [Ažuriranje nije dostupno za vaš model.], proverite da li je program za ažuriranje sistemskog softvera ispravna datoteka za objektiv koji je pričvršćen na fotoaparat.
  • Kada se gornja poruka pojavi ako je aktivan pravilan program za ažuriranje sistemskog softvera, zatvorite program za ažuriranje sistemskog softvera, izvucite USB kabl, isključite fotoaparat, a zatim se vratite na korak 2 "Pokretanje programa za ažuriranje sistemskog softvera".
  • Kada se na ekranu pojavi poruka "Could not find the camera with the lens for this update mounted." [Nije moguće pronaći fotoaparat sa objektivom za ovo ažuriranje.], proverite da li fotoaparat ima funkciju "Fast Hybrid AF" i da li je fotoaparat povezan sa računarom putem USB kabla.

5. Proverite da li je potrebno ažuriranje

 1. Kada potvrdite ekrane na slikama 4 i 5, kliknite na [Next] [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 6).
 2. Kada potvrdite ekran na slici 6, kliknite na opciju [Next] [Dalje], (trenutna verzija je [Ver.01]).- Ako se pojavi ekran na slici 7, ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na [Finish] [Završi]. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju ili AC adapter, a zatim ponovo uključite fotoaparat.


  Slika 6: Ažuriranje je potrebno


  Slika 7: Ažuriranje nije potrebno

6. Pokretanje nadogradnje

 1. Kliknite na [Run] [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje.- Tokom prenosa se pojavljuje traka progresa (oko 10 sekundi)..

  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 2. Kada se završi prenos podataka, pojavljuje se sledeći ekran. Kliknite na [Finish] [Završi].
 3. Proces ažuriranja počinje i na ekranu fotoaparata se prikazuje traka progresa (približno 30 sekundi).

7. Završavanje ažuriranja

 1. Proces ažuriranja je završen kada se na ekranu fotoaparata prikaže poruka "Lens update complete." [Završeno je ažuriranje objektiva].
 2. Kliknite na u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu.- Ako se ne prikazuje u traci zadataka, pređite na sledeći korak
 3. Izvucite USB kabl. - Nakon završetka ažuriranja, isključite fotoaparat, izvadite bateriju ili AC adapter, a zatim ponovo uključite fotoaparat.

8. Proverite ponovo verziju sistemskog softvera i potvrdite da je verzija sistemskog softvera za objektiv Ver.02.