Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće STR modele:

 • STR-DN1030

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj AV prijemnik.

 • Ime: Ažuriranje firmvera AV prijemnika na verziju 1.095
 • Datum objavljivanja: 11/11/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšava Netflix i DD+ Sound Distortion performanse
 • Ograničenja: Samo za AV prijemnike koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model AV prijemnika.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je prijemnik povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Pritisnite HOME - Na ekranu televizora se prikazuje meni.
 4. Izaberite "Settings" [Podešavanja], a zatim pritisnite taster Enter. Na ekranu televizora pojavljuje se lista menija Settings (Postavke).
 5. U meniju podešavanja, izaberite Network [Mreža], a zatim pritisnite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 6. Izaberite stavku Software Update [Ažuriranje softvera] i pritisnite taster ENTER.
 7. Izaberite stavku Version [Verzija] i pritisnite taster ENTER.
 8. Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na AV prijemniku biće navedena na ekranu televizora. - Ako je broj verzije 1,084 ili noviji, već imate najažurniju verziju firmvera.

Instalacija

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje AV prijemnika sa Internetom
 • aktivna internet veza
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je prijemnik povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Povežite LAN priključak na AV prijemnik na svoj internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite AV prijemnik.

Pribavite ažurnu verziju:

 1. Na daljinskom upravljaču AV prijemnika, pritisnite dugme HOME , a zatim sačekajte da se početni meni pojavi na televizoru pre nego što nastavite.
 2. U glavnom meniju izaberite stavku Settings [Podešavanja], a zatim pritisnite Enter.- Na ekranu televizora pojavljuje se lista menija Settings [Podešavanja].
 3. Izaberite stavku Network (Mreža), a zatim pritisnite taster Enter.
 4. Izaberite stavku Software Update (Ažuriranje softvera), a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Izaberite komandu Update (Ažuriraj), a zatim pritisnite taster Enter.
 6. Kada se na ekranu televizora pojavi poruka "Found latest update." (Pronađena je najnovija verzija softvera), pritisnite taster Enter.
 7. Izaberite komandu OK , zatim pritisnite taster Enter.Potvrdite ovu poruku i pročitajte "UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM ZA SONY SOFTVER", a zatim pritisnite taster Enter.
 8. Izaberite Agree (Slažem se), a zatim pritisnite taster Enter.
 9. Kada se ažuriranje završi, na displeju se pojavljuje poruka "Complete!" (Završeno!). Kada se nadogradnja završi, AV prijemnik će se automatski restartovati.
 10. Proverite trenutnu verziju firmvera da biste potvrdili da je nadogradnja uspešno instalirana.- Ako je broj verzije 1,084, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera AV prijemnika putem interneta.

Na televizoru se prikazuje poruka "Cannot connect" [Ne može da se poveže].
Problem može da bude veza sa mrežom.

 1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
 2. U mrežnim podešenjima proverite da li ste potvrdili opciju da AV prijemnik ima svoju IP adresu ili ne.
 3. Ponovo izvršite ažuriranje.

Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
Uključite prijemnik i ponovo pokušajte ažuriranje.

Ažuriranje traje više od 40 minuta i ne završava se

 1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
 2. Prijemnik će automatski ažurirati softver.
  I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony