Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće STR modele:

 • STR-DN1020

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj AV prijemnik.

 • Ime: Ažuriranje firmvera AV prijemnika na verziju 2.11
 • Datum objavljivanja: 25/09/2013
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Improve the quality of vTuner streaming.
  • Improved connectivity of TV SideView of iPod/iPhone to AV Receiver.
  • Improved connectivity of via DLNA(r) devices
  • Improved quality of Music Unlimited operation from AV Receiver
 • Ograničenja: Samo za AV prijemnike koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model AV prijemnika.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je prijemnik povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Pritisnite HOME NETWORK [KUĆNA MREŽA].
 4. Pritisnite MENU [MENI]. Na ekranu televizora se prikazuje meni.
 5. U glavnom meniju izaberite Settings [Podešavanje], a zatim pritisnite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 6. U meniju podešavanja, izaberite Network [Mreža], a zatim pritisnite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 7. Izaberite stavku Software Update [Ažuriranje softvera] i pritisnite taster ENTER.
 8. Izaberite stavku Version [Verzija] i pritisnite taster ENTER.
 9. Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na AV prijemniku biće navedena na ekranu televizora. - Ako je broj verzije 2.11 ili noviji, već imate najažurniju verziju firmvera.

Instalacija

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje AV prijemnika sa Internetom
 • aktivna internet veza
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je prijemnik povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Povežite LAN priključak na AV prijemnik na svoj internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite AV prijemnik.

Pribavite ažurnu verziju:

 1. Pritisnite HOME NETWORK (KUĆNA MREŽA) da biste izabrali funkciju Home Network (Kućna mreža).
 2. Pritisnite MENU [MENI]. Na ekranu televizora se prikazuje meni.
 3. Izaberite stavku Settings [Podešavanja], a zatim pritisnite Enter.- Na ekranu televizora pojavljuje se lista menija Settings [Podešavanja].
 4. Izaberite stavku Network (Mreža), a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Izaberite stavku Software Update (Ažuriranje softvera), a zatim pritisnite taster Enter.
 6. Izaberite komandu Update (Ažuriraj), a zatim pritisnite taster Enter.
 7. Kada se na ekranu televizora pojavi poruka "Found latest update." (Pronađena je najnovija verzija softvera), pritisnite taster Enter.
 8. Izaberite komandu OK , zatim pritisnite taster Enter.Potvrdite ovu poruku i pročitajte "UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM ZA SONY SOFTVER", a zatim pritisnite taster Enter.
 9. Izaberite Agree (Slažem se), a zatim pritisnite taster Enter.
 10. Kada se ažuriranje završi, na displeju se pojavljuje poruka "Complete!" (Završeno!). Kada se ažuriranje završi, pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje da biste isključili prijemnik. I prijemnik se ažurira na novu verziju.
 11. Proverite trenutnu verziju firmvera da biste potvrdili da je nadogradnja uspešno instalirana.- Ako je broj verzije 2.11, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera AV prijemnika putem interneta.

Na televizoru se prikazuje poruka "Cannot connect" [Ne može da se poveže].
Problem može da bude veza sa mrežom.

 1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
 2. U mrežnim podešenjima proverite da li ste potvrdili opciju da AV prijemnik ima svoju IP adresu ili ne.
 3. Ponovo izvršite ažuriranje.

Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
Uključite prijemnik i ponovo pokušajte ažuriranje.

Ažuriranje traje više od 20 minuta i ne završava se

 1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
 2. Prijemnik će automatski ažurirati softver.
  I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony