O ovom preuzimanju

09/02/2010

O ovoj nadogradnji :

RDR-HXD790 / 795 /890 / 895 / 990 / 995 / 1090 / 1095 prodavani u svim zemljama imaju problem sa nestajanjem digitalnog kanala. Da bismo reili ovaj problem, obezbedili smo novu verziju firmvera 1.24.

Sony se izvinjava za bilo kakve neprijatnosti koje ste moda imali zbog ovog problema. Budite sigurni da e auriranje firmvera optimizovati performanse vaeg rekordera, a to istovremeno predstavlja nae napore da uvek odrimo visok stepen kvaliteta.

Upozorenje:

Molimo da potvrdite naziv modela vaeg rekordera na prednjoj kontrolnoj ploi.

 • Paljivo sledite uputstva za auriranje. Ukoliko se ne slede uputstva moe doi do prekida postupka auriranja, do toga da rekorder ne reaguje ili zahteva popravku.
 • Nemojte gasiti rekorder ili ga iskljuivati iz prikljuka za naizmenino napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije aurirane verzije firmvera moe dovesti do toga da reokrder prestane da reaguje i da je potrebna njegova popravka.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • sr08S124.mem

Veličina datoteke

 • 19.72 Mb

Instalacija

Pre nego ponete :

 • Upotrebite kvalitetan prazan CD-R disk poznatog proizvoaa ili potpuno obrisan CD-RW disk da biste na njega narezali novu verziju firmvera.
 • Rekorder moda nee moi pravilno da proita disko koji je prljav ili ima ogrebotine.
 • Potreban vam je raunar sa CD-R ili CD-RW pisaem i softverom za snimanje diskova.


 • Provera verzije firmvera u rekorderu:  • Ukljuite televizor i uverite se da je podeen na ulaze na koje je povezan DVD rekorder.
  • Ukljuite DVD rekorder.
  • Na daljinskom upravljau pritisnite dugme SYSTEM MENU (Sistemski meni).
  • Izaberite Initial Setup (Poetno podeavanje).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Izaberite Audio Out (Audio izlaz).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Izaberite Dolby Digital Output (Dolby Digital izlaz).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Oznaite Dolby Digital i pritisnite dugme ANGLE (Ugao).
  • Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na DVD rekorderu bie prikazana na ekranu televizora kao VERSION (Verzija):. Ako je broj verzije 1.24 ili vii, va DVD rekorder ne mora da se aurira.
  • Da zatovorite meni, pritisnite dugme SYSTEM MENU (Sistemski meni).

Procedura preuzimanja:

 1. Potrebno je da se saglasite sa stavkom o odricanju odgovornosti pre preuzimanja datoteke.
  Molimo da paljivo i detaljno proitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva moe doi do toga da DVD rekorder ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
 2. Kada prihvatite opciju odricanja od odgovornosti, sauvajte datoteku sa auriranim informacijama na radnoj povrini raunara.
  Kada se zavri preuzimanje, proverite da li je veliina datoteke 20.678.656 bajta.
  Da biste to uinili, kliknite desnim tasterom mia na datoteku, izaberite properties (svojstva) i proverite da li je na kartici General (Opte informacije) prikazana sledee informacija o veliini:  Ukoliko se informacija o veliini prikazana na vaem raunaru razlikuje, obriite preuzetu datoteku, oistite ke memoriju Internet pregledaa i ponovo preuzmite datoteku.

 3. Datoteku nove verzije snimite na novom praznom CD-R disku ili potpuno obrisanom CD-RW disku koristei reim disc-at-once (disk odjednom) i format CD-ROM sistema datoteka ISO 9660.

  Vane napomene:
  • Pobrinite se da sesija snimanja diska bude zatvorena / da je disk finalizovan.
  • Pobrinite se da je kreiranje diska pravilno obavljeno, bez greke. U sluaju da niste sigurni, ponovo kreirajte disk sa novom verzijom.
  • Narezivanje diska za auriranje korienjem softvera za paketni upis nije podrano. (Paketni upis je tehnologija snimanja optikog diska koja se koristi da bi omoguila da se CD i DVD mediji, na koje se moe snimati, koriste na slian nain kao disketa).
  • Ne kreirajte disk za auriranje korienjem drugog postupka osim gore opisanog.

Procedura auriranja firmvera

 • Nemojte gasiti DVD rekorder ili ga iskljuivati iz prikljuka za napajanje tokom postupka auriranja.
  Ako se to uini, moe doi do oteenja vaeg rekordera, a time bi on postao neupotrebljiv, to bi zahtevalo potrebu za popravkom DVD rekordera.
 • Nemojte pritiskati nijedno drugo dugme, osim ako se to ne zahteva, sve dok se ne zavri auriranje.
  Ako se to uini, moe doi do oteenja vaeg rekordera, a time bi on postao neupotrebljiv, to bi zahtevalo potrebu za popravkom DVD rekordera.
 • Postupak auriranja firmvera moe da traje oko 8 minuta. Prvo proitajte celu proceduru pre poetka auriranja firmvera na vaem rekorderu.
 • Fioka za disk e se automatski otvoriti tokom auriranja. Molimo da pre auriranja uklonite sve to bi moglo da ometa fioku za disk.
 • Va DVD rekorder e biti resetovan na fabrike podrazmevane postavke. Nakon instaliranja nove verzije moraete ponovo da konfiguriete va rekorder.
 1. Proverite da li je va televizor pravilno povezan sa vaim DVD rekorderom.
 2. Ukljuite DVD rekorder pritiskom na dugme POWER (UKLJUIVANJE I ISKLJUIVANJE).
 3. Pritisnite dugme OPEN/ CLOSE (OTVORI/ ZATVORI) da biste otvorili fioku za disk.
 4. Stavite disk za auriranje u fioku za disk.
 5. Na DVD rekorderu pritisnite najpre dugme REC-STOP, a zatim istovremeno pritisnite dugme (Play). Fioka se automatski zatvara.
 6. Ne vrite nikakve operacije dok se auriranje ne zavri. Kada auriranje pone, prikaz na ekranu televizora e nestati i postae crn.
 7. Auriranje se pokree automatski. Na displeju prednje kontrolne ploe pojavljuje se "DISC-DWLD".

  (potrebno je oko 2 minuta.)

 8. Fioka se otvara automatski.


 9. Uklonite disk. Ne gurajte fioku za disk.
  Ostavite va DVD rekorder u tom stanju.
  Nemojte gasiti DVD rekorder ili ga iskljuivati iz prikljuka za napajanje.
 10. Na displeju prednje kontrolne ploe e se pojaviti niz razliitih poruka. To je normalno. Za to vreme ne rukujte rekorderom.

  (potrebno je oko 6 minuta.)

 11. Fioka se automatski zatvara i iskljuuje se napajanje.
 12. Auriranje je sada zavreno.

  Napomena: ako se pojavi poruka o greci, iskljuite va DVD rekorder i ponovite proceduru auriranja od poetka.

 13. Provera verzije firmvera u rekorderu:
  • Ukljuite televizor i uverite se da je podeen na ulaze na koje je povezan DVD rekorder.
  • Ukljuite DVD rekorder.
  • Na daljinskom upravljau pritisnite dugme SYSTEM MENU (Sistemski meni).
  • Izaberite Initial Setup (Poetno podeavanje).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Izaberite Audio Out (Audio izlaz).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Izaberite Dolby Digital Output (Dolby Digital izlaz).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Oznaite Dolby Digital i pritisnite dugme ANGLE (Ugao).
  • Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na DVD rekorderu bie prikazana na ekranu televizora kao VERSION (Verzija):. Ako broj verzije nije 1.24, ponovite proceduru auriranja od poetka.
  • Da zatovorite meni, pritisnite dugme SYSTEM MENU (Sistemski meni).