O ovom preuzimanju

09/02/2010

O ovoj nadogradnji :

RDR-HXD790 / 870 /970 / 1070 prodavani u svim zemljama imaju problem sa nestajanjem digitalnog kanala. Da bismo rešili ovaj problem, obezbedili smo novu verziju firmvera 1.70.

Sony se izvinjava za bilo kakve neprijatnosti koje ste možda imali zbog ovog problema. Budite sigurni da æe ažuriranje firmvera optimizovati performanse vašeg rekordera, a to istovremeno predstavlja naše napore da uvek održimo visok stepen kvaliteta.

Upozorenje :

Molimo da potvrdite naziv modela vašeg rekordera na prednjoj kontrolnoj ploèi.

 • Pažljivo sledite uputstva za ažuriranje. Ukoliko se ne slede uputstva može doæi do prekida postupka ažuriranja, do toga da rekorder ne reaguje ili zahteva popravku.
 • Nemojte gasiti rekorder ili ga iskljuèivati iz prikljuèka za naizmenièno napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije ažurirane verzije firmvera može dovesti do toga da reokrder prestane da reaguje i da je potrebna njegova popravka.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • sr07S170.mem

Veličina datoteke

 • 14.16 Mb

Instalacija

Pre nego poènete :

 • Upotrebite kvalitetan prazan CD-R disk poznatog proizvoðaèa ili potpuno obrisan CD-RW disk da biste na njega narezali novu verziju firmvera.
 • Rekorder možda neæe moæi pravilno da proèita disko koji je prljav ili ima ogrebotine.
 • Potreban vam je raèunar sa CD-R ili CD-RW pisaèem i softverom za snimanje diskova.


 • Provera verzije firmvera u rekorderu:  • Ukljuèite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan DVD rekorder.
  • Ukljuèite DVD rekorder.
  • Na daljinskom upravljaèu pritisnite dugme SYSTEM MENU (Sistemski meni).
  • Izaberite Initial Setup (Poèetno podešavanje).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Izaberite Audio Out (Audio izlaz).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Izaberite Dolby Digital Output (Dolby Digital izlaz).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Oznaèite Dolby Digital i pritisnite dugme ANGLE (Ugao).
  • Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na DVD rekorderu biæe prikazana na ekranu televizora kao VERSION (Verzija):. Ako je broj verzije 1.70 ili viši, vaš DVD rekorder ne mora da se ažurira.
  • Da zatovorite meni, pritisnite dugme SYSTEM MENU (Sistemski meni).

Procedura preuzimanja:

 1. Potrebno je da se saglasite sa stavkom o odricanju odgovornosti pre preuzimanja datoteke.
  Molimo da pažljivo i detaljno proèitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva može doæi do toga da DVD rekorder ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
 2. Kada prihvatite opciju odricanja od odgovornosti, saèuvajte datoteku sa ažuriranim informacijama na radnoj površini raèunara.
  Kada se završi preuzimanje, proverite da li je velièina datoteke 14.845.952 bajta.
  Da biste to uèinili, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite "properties" (svojstva) i proverite da li je na kartici "General" (Opšte informacije) prikazana sledeæe informacija o velièini:  Ukoliko se informacija o velièini prikazana na vašem raèunaru razlikuje, obrišite preuzetu datoteku, oèistite keš memoriju Internet pregledaèa i ponovo preuzmite datoteku.

 3. Datoteku nove verzije snimite na novom praznom CD-R disku ili potpuno obrisanom CD-RW disku koristeæi režim "disc-at-once" (disk odjednom) i format CD-ROM sistema datoteka ISO 9660.

  Važne napomene:
  • Pobrinite se da sesija snimanja diska bude zatvorena / da je disk finalizovan.
  • Pobrinite se da je kreiranje diska pravilno obavljeno, bez greške. U sluèaju da niste sigurni, ponovo kreirajte disk sa novom verzijom.
  • Narezivanje diska za ažuriranje korišæenjem softvera za paketni upis nije podržano. (Paketni upis je tehnologija snimanja optièkog diska koja se koristi da bi omoguæila da se CD i DVD mediji, na koje se može snimati, koriste na slièan naèin kao disketa).
  • Ne kreirajte disk za ažuriranje korišæenjem drugog postupka osim gore opisanog.

Procedura ažuriranja firmvera

 • Nemojte gasiti DVD rekorder ili ga iskljuèivati iz prikljuèka za napajanje tokom postupka ažuriranja.
  Ako se to uèini, može doæi do ošteæenja vašeg rekordera, a time bi on postao neupotrebljiv, što bi zahtevalo potrebu za popravkom DVD rekordera.
 • Nemojte pritiskati nijedno drugo dugme, osim ako se to ne zahteva, sve dok se ne završi ažuriranje.
  Ako se to uèini, može doæi do ošteæenja vašeg rekordera, a time bi on postao neupotrebljiv, što bi zahtevalo potrebu za popravkom DVD rekordera.
 • Postupak ažuriranja firmvera može da traje oko 8 minuta. Prvo proèitajte celu proceduru pre poèetka ažuriranja firmvera na vašem rekorderu.
 • Fioka za disk æe se automatski otvoriti tokom ažuriranja. Molimo da pre ažuriranja uklonite sve što bi moglo da ometa fioku za disk.
 • Vaš DVD rekorder æe biti resetovan na fabrièke podrazmevane postavke. Nakon instaliranja nove verzije moraæete ponovo da konfigurišete vaš rekorder.
 1. Proverite da li je vaš televizor pravilno povezan sa vašim DVD rekorderom.
 2. Ukljuèite DVD rekorder pritiskom na dugme POWER (UKLJUÈIVANJE I ISKLJUÈIVANJE).
 3. Pritisnite dugme OPEN/ CLOSE (OTVORI/ ZATVORI) da biste otvorili fioku za disk.
 4. Stavite disk za ažuriranje u fioku za disk.
 5. Na DVD rekorderu pritisnite najpre dugme REC-STOP, a zatim istovremeno pritisnite dugme (Play). Fioka se automatski zatvara.
 6. Ne vršite nikakve operacije dok se ažuriranje ne završi. Kada ažuriranje poène, prikaz na ekranu televizora æe nestati i postaæe crn.
 7. Ažuriranje se pokreæe automatski. Na displeju prednje kontrolne ploèe pojavljuje se "DISC-DWLD".

  (potrebno je oko 2 minuta.)

 8. Fioka se otvara automatski.


 9. Uklonite disk. Ne gurajte fioku za disk.
  Ostavite vaš DVD rekorder u tom stanju.
  Nemojte gasiti DVD rekorder ili ga iskljuèivati iz prikljuèka za napajanje.
 10. Na displeju prednje kontrolne ploèe æe se pojaviti niz razlièitih poruka. To je normalno. Za to vreme ne rukujte rekorderom.

  (potrebno je oko 6 minuta.)

 11. Fioka se automatski zatvara i iskljuèuje se napajanje.
 12. Ažuriranje je sada završeno.

  Napomena: ako se pojavi poruka o grešci, iskljuèite vaš DVD rekorder i ponovite proceduru ažuriranja od poèetka.

 13. Provera verzije firmvera u rekorderu:
  • Ukljuèite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan DVD rekorder.
  • Ukljuèite DVD rekorder.
  • Na daljinskom upravljaèu pritisnite dugme SYSTEM MENU (Sistemski meni).
  • Izaberite Initial Setup (Poèetno podešavanje).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Izaberite Audio Out (Audio izlaz).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Izaberite Dolby Digital Output (Dolby Digital izlaz).
  • Pritisnite dugme ENTER.
  • Oznaèite Dolby Digital i pritisnite dugme ANGLE (Ugao).
  • Verzija firmvera koja je trenutno instalirana na DVD rekorderu biæe prikazana na ekranu televizora kao VERSION (Verzija):. Ako broj verzije nije 1.70, ponovite proceduru ažuriranja od poèetka.
  • Da zatovorite meni, pritisnite dugme SYSTEM MENU (Sistemski meni).