O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj fotoaparat.

 • Datum objavljivanja: 05/02/2013
 • Ime: Update_NEXF3V101.exe
 • Modeli na koje se odnosi: NEX-F3
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Primenjuje automatsku kompenzaciju na "SELP1650".
 • Operativni sistem (OS) na koji se to odnosi
   • * 64-bitna i Starter izdanja nisu podržana.
   • * Starter izdanje nije podržano.
 • Ograničenja: samo za korišćenje sa fotoaparatima koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model NEX-F3 fotoaparata. Ako je broj verzije 1.01 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Ako je verzija firmvera NEX-F3 1.01 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.

Instalacija

Šta vam je potrebno

 • Hardver računara
  • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
  • RAM: 512MB ili više
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (koji se prodaje zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Kako da osigurate neometano ažuriranje

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Kada koristite A montažni objektiv sa LA-EA2 adapterom za montažu (prodaje se zasebno) i podešavanje za korišćenje funkcije [AF Micro Adj.], registrovana vrednost se ponovo postavlja.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja

Korak 1: Preuzmite program za ažuriranje firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzimanje] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_NEXF3V101.exe] (54.6 MB (57.257.632 bajtova)) će početi.
 4. Datoteku sačuvajte na računaru.

 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8:

  U skladu sa početnim postavkama Internet Explorer-a, datoteka za ažuriranje biće sačuvana u fascikli [Downloads] [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Desktop] [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Downloads] [Preuzimanja].

Korak 2: Ažuriranje firmvera vašeg fotoaparata

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_NEXF3V101.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje firmvera. Pojaviće se prozor programa za ažuriranje firmvera.


  Kliknite da biste uvećali


 3. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 4. Povežite fotoaparat sa računarom putem isporučenog USB kabla i LCD ekran fotoaparata će se isključiti. Pređite na sledeći korak.
  Napomena: Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg:
  • Izvucite USB kabl iz fotoaparata, zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na kompjuteru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na drugi priključak.
 5. Potvrdite da je ikona "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] prikazana u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana. - Ako nije prikazana u traci zadataka, pređite na sledeći korak.
 6. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. Na ekranu računara će se pojaviti sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


  Istovremeno će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka "Follow computer instructions" (Sledite uputstva na računaru). -Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.
 7. Kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom delu programa za ažuriranje firmvera .


  Kliknite da biste uvećali


  Ako je verzija firmvera Ver.1.01 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi], isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.
 8. Kliknite na Next [Dalje]
 9. Kada se pojavi sledeći prozor, zaustavite USB vezu tako što ćete kliknuti na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] ( ) na traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana. Međutim, ostavite USB kabl povezan između fotoaparata i računara.


  Kliknite da biste uvećali


  Napomena: Ako ikona "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] nije prikazana u traci zadataka, pređite na sledeći korak.
 10. Kliknite na Next [Dalje]
 11. Kada se pojavi poruka Reset camera [Resetuj fotoaparat] na LCD ekranu fotoaparata, pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste ga resetovali. - LCD ekran će se isključiti. 12. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera.
 13. Posle resetovanja, ponovno povezivanje fotoaparata se proverava i pojavljuje se sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


 14. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja će se pojaviti traka progresa (oko 15 minuta). -ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 15. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se sledeći prozor. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.


  Kliknite da biste uvećali


 16. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

Korak 3: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver 1.01.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.