O ovom preuzimanju

 • Datum objavljivanja: 23-06-2016
 • Naziv: Ažuriranje firmvera na ver. 1700
 • Modeli na koje se to odnosi: MEX-XB100BT
 • Prednosti i poboljšanja:
   • Rešava redak problem spontanog resetovanja audio sistema kada se ključ u kontakt bravi okrene iz položaja ACC OFF (dodatna oprema isključena) u položaj ACC ON (dodatna oprema uključena)
   • Rešava problem kada se audio sistem ne pokreće (aktivira) prilikom pokretanja motora automobila
   • Napomena: Ako se sistem ne pokreće kada se startuje motor i problem ne može da se reši pritiskanjem dugmeta za resetovanje na glavnoj jedinici, obavite sledeće korake.

    1. Isključite motor automobila.
    2. Prekinite vezu glavne jedinice i izvora napajanja iz akumulatora automobila i, nakon što sačekate nekoliko minuta, ponovo povežite glavnu jedinicu na izvor napajanja iz akumulatora.
    3. Uključite motor automobila i potvrdite da se glavna jedinica pokrenula
    4. Ažurirajte firmver proizvoda

 • Verzije firmvera na koje se to odnosi:
  • Ako je verzija firmvera jedinice ispod verzije „1600“, obavezno obavite ažuriranje
  • Ako je verzija firmvera jedinice „1700“ ili viša, nema potrebe da obavite ažuriranje

Kako potvrditi verziju firmvera na glavnoj jedinici

 1. Postavite glavnu jedinicu na „ON“
 2. Pritisnite i držite dugme „SOURCE“ („SRC“) na glavnoj jedinici 1 sekundu da biste isključili audio izvor i prikazali sat
 3. Pritisnite dugme „MENU“
 4. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „SET GENERAL“, a zatim ga pritisnite
 5. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „SET FIRMWARE“, a zatim ga pritisnite
 6. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „FW VERSION“, a zatim ga pritisnite. Tada će se prikazati trenutna verzija firmvera. Ako je prikazana verzija „1700“ ili viša, ne treba da obavite ažuriranje

Instalacija

1. Priprema: kako da pripremite USB memorijski uređaj za ažuriranje firmvera

 1. Povežite USB uređaj na računar i obavezno ga formatirajte, birajući sistem datoteka FAT16 ili FAT32
 2. Proverite da li je računar povezan na internet
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar
  • Naziv datoteke: 15BTHIGH_v1700.dat
  • Veličina datoteke: 3,10 MB (3.260.480 bajtova)
 4. Iskopirajte datoteku za ažuriranje u osnovni direktorijum USB uređaja koji je povezan na računar
 5. Iskopčajte USB uređaj iz računara

2. Ažuriranje: kako da ažurirate firmver glavne jedinice pomoću USB memorijskog uređaja

Napomena:

 • Obavezno pratite sve dole naznačene korake
 • Postupak ažuriranja u automobilu se dovršava za oko 1 minut
 • Parkirajte automobil na bezbednom mestu i pokrenite motor da biste izbegli pad napona u napajanju jedinice

 1. Povežite USB memoriju na glavnu jedinicu i potvrdite da se na njoj prikazuje „USB NO MUSIC“
 2. Pritisnite i držite dugme „SOURCE“ („SRC“) na glavnoj jedinici 1 sekundu da biste isključili audio izvor i prikazali sat
 3. Pritisnite dugme „MENU“
 4. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „SET GENERAL“, a zatim ga pritisnite
 5. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „SET AUTO OFF“, a zatim ga pritisnite
 6. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „SET A.OFF xx“, a zatim podesite tu postavku na „NO“. Potvrdite da se na jedinici prikazuje „SET A.OFF NO“ (pogledajte snimke displeja u nastavku radi reference); zatim pritisnite kontrolni točkić 7. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „SET FIRMWARE“, a zatim ga pritisnite
 8. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „FW UPDATE“, a zatim ga pritisnite
 9. Okrenite kontrolni točkić da biste prikazali „FW UPDATE-YES“, a zatim ga pritisnite. Ažuriranje potom započinje, najpre prikazujući poruku „CHECKING“. Postupak bi trebalo da traje približno 1 minut i ako je ažuriranje uspešno, jedinica će se automatski ponovo pokrenuti iz izvornog OFF stanja (prikazuje se sat)
 10. Potvrdite da je verzija firmvera ažurirana tako što ćete ispratiti gorenavedeni postupak „Kako potvrditi verziju firmvera na glavnoj jedinici“. Ako je prikazani broj verzije „1700“, ažuriranje firmvera je dovršeno.
 11. Ako je pre ažuriranja firmvera korišćena postavka AUTO OFF, podesite je ponovo

VAŽNO: Preporučujemo vam da izbrišete informacije za Bluetooth uparivanje jedinice sačuvane na mobilnom telefonu i ponovo obavite uparivanje da biste izbegli moguće probleme sa Bluetooth vezom. Više detalja o tome kako da obrišete informacije za Bluetooth uparivanje potražite u uputstvu za upotrebu mobilnog telefona.