Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • ILCE-5100

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Sistemski softver Ver.3.10 za ILCE-5100 (Windows)
 • Datum objavljivanja: 14/03/2016
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Ovaj sistemski softver optimizuje performanse novih objektiva.

Potvrdite verziju sistemskog softvera fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera svog fotoaparata.
Ako je verzija sistemskog softvera Ver.3.10 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 5 (5. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija) na fotoaparatu.
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Napomena:
  *Starter izdanje nije podržano.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije (tri crtice) ili viši. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

 • Kada obavljate ažuriranje sistemskog softvera, koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • Nemojte da uklanjate bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje približno 15 minuta, stoga sprečite da računar pređe u režim mirovanja. U slučaju da računar pređe u režim mirovanja i dođe do prekida ažuriranja, ponovo pokrenite celokupni postupak ažuriranja od početka.
 • Nemojte da birate stavku „About This System Software Updater“ (O ovom programu System Software Updater) u meniju „SystemSoftwareUpdater“. Ako učinite to, može doći do pada softvera za ažuriranje, posebno u toku ažuriranja.

Preuzimanje programa Firmware Updater

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzimanje) ispod nje.
 3. Započeće preuzimanje datoteke [Update_ILCE5100V310.exe].
 4. Datoteku sačuvajte na računaru.

 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:

  U skladu sa početnim postavkama programa Internet Explorer, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Preuzimanja].

Instalacija

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE5100V310.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program Firmware Updater. Pojaviće se prozor Firmware Updater.


  Kliknite da biste uvećali


 3. U skladu sa uputstvom u prozoru Firmware Updater, izaberite Menu (Meni) --> Setup Subpage 3 (3. pomoćna stranica podešavanja) --> USB Connection (USB povezivanje) na fotoaparatu i proverite da li je izabrano Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). 4. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the camera for this update.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.). Proverite sledeće:
  • Izvucite USB kabl iz fotoaparata, a zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na računaru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na taj priključak.
 5. Potvrdite ikonu koja se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara.
 6. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next (Dalje) u prozoru programa Firmware Updater.
  Ekran u nastavku se pojavljuje u programu Firmware Updater.

  Kliknite da biste uvećali


  Istovremeno će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka „Follow computer instructions“ (Sledite uputstva na računaru). – Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje sistemskog softvera ne završi.

 7. Kliknite na Next (Sledeće) u prozoru Firmware Updater. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 3.10 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo stavite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.
 8. Kliknite na ikonu na traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara da biste prekinuli USB vezu.

  Napomena:
  Neka USB kabl bude povezan na računar i posle zaustavljanja USB veze na gorenavedeni način.


  Kliknite da biste uvećali
 9. Pritisnite centralni deo kontrolnog točkića za izvršenje.  Napomena: Ekran se isključuje ako se kontrolni točkić pritisne na sredini. Pređite na sledeći korak.
 10. Kliknite na Next (Sledeće) u programu Firmware Updater.


  Kliknite da biste uvećali
 11. Nakon ponovnog pokretanja, proverava se ponovno pokretanje fotoaparata i pojavljuje se ekran u nastavku. Kliknite na Run (Pokreni) da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se prikazuje traka napredovanja (potrajaće oko 15 minuta).


  Kliknite da biste uvećali


  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 12. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je fotoaparat uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na Finish (Završi) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i iskopčajte USB kabl.


  Kliknite da biste uvećali

  Napomena: Nakon automatskog ponovnog pokretanja fotoaparata, možda će se prikazati ekran procedure obnavljanja. Ne izvlačite USB kabl dok se on prikazuje. A nakon završetka postupka obnavljanja, fotoaparat može automatski da se isključi. Ažuriranje je ipak završeno.

Potvrdite da je verzija sistemskog softvera fotoaparata 3.10.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 5 (5. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.