Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • HDR-CX900E

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje firmvera Ver.3.00 za HDR-CX900E (Windows)
 • Datum objavljivanja:12/03/2015
 • Prednosti i poboljšanja
  • Poboljšanje performansi automatskog fokusiranja u slučaju praćenja osobe
  • Podrška funkcije direktnog kopiranja za XVAC S format
  • Poboljšanje performansi automatskog fokusiranja
   -Preciznost fokusiranja za glavni objekat
   -Praćenje fokusiranja za osobu
  • Dodajte brzinu okidača 1/30
  • Promenite brzinu zumiranja tokom snimanja filma na istu brzinu koja je podešena za režim pripravnosti za snimanje filma

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama Microsoft Windowsa:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1

  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FV50 ili AC adapter koja se može puniti
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Dok ažurirate firmver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FV50 ili AC adapter.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Ažuriranje firmvera traje približno 15 minuta, pa zato sprečite da vaš računar uđe u režim mirovanja. U slučaju da računar uđe u režim mirovanja i da se ažuriranje prekine, ponovo obavite kompletan proces ažuriranja od početka.

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Raspakivanje datoteke [Update_CAMHDRCX900V300.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

  Za korisnike operativnog sistema Windows 8:

  U skladu sa početnim postavkama Internet Explorer-a, datoteka za ažuriranje biće sačuvana u fascikli [Downloads] [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Desktop] [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite datoteku za preuzimanje u fascikli [Downloads] [Preuzimanja].

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja firmvera Ver.3.00 za HDR-CX900E.

Korak 1: Pokretanje programa za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_CAMHDRCX900V300.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje firmvera.


  Pojaviće se prozor programa za ažuriranje firmvera.

 3. Uključite fotoaparat

  U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] - [Setup] [Podešavanje] - [Connection] [Veza] - [USB Connection][USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].

  Ako je izabrana druga opcija, a ne [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta].

 4. Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. Pređite na sledeći korak.

  Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka "Could not find the camera for this update." [Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.]. Ako se ovo desi, pokušajte sledeće.
  - Isključite USB kabl i ponovo ga uključite.
  - Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte sa drugim priključcima. Vaš računar možda ima neke USB priključke na poleđini.


  Ponekad, kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, na ekranu računara može da se pojavi poruka koja podstiče ponovno podizanje sistema. U ovom slučaju, uklonite bateriju iz fotoaparata, pokrenite računar i sledite procedure opisane u odeljku "2. Pokretanje programa za ažuriranje firmvera".
 5. Potvrdite ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem levom uglu računarskog ekrana.
 6. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.

  Napomena: Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.

  Slika 1Slika 2

 7. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na [Next] [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 8. Nakon potvrđivanja da je Current Version [Trenutna verzija] jednaka Ver.2.00, kliknite [Next] [Dalje].
  Ako se pojavi ekran na slici 4, ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

  Slika 3: Ažuriranje je potrebno.

  Slika 4: Ažuriranje nije potrebno.

 9. Kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu, kao što je pokazano na slici 5.
  Napomena: Neka USB kabl bude povezan na računar i posle zaustavljanja USB na gorenavedeni način.
  Slika 5

 10. Pritisnite dugme [OK] na LCD panelu da biste resetovali fotoaparat.

  Napomena: Ekran se isključuje ako se pritisne dugme [OK]. Pređite na sledeći korak.
 11. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera (Slika 5).
 12. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 6.
 13. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 15 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Slika 6

 14. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti i može se prikazati poruka "Recovering data. Please wait..." (Podaci se obnavljaju. Sačekajte...) na nekoliko minuta pre obavljanja ponovnog pokretanja. Kliknite na Finish [Završi] kada se na LCD ekranu pojavi donja slika.

 15. Izvucite USB kabl. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i ponovo uključite fotoaparat.

Korak 2: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.3.00.

 1. Na fotoaparatu pritisnite [Menu] [Meni] - [Setup] [Podešavanje] - [Version] [Verzija]. Ako se pojavi Ver.3.00, onda je verzija firmvera Ver.3.00.