O ovom preuzimanju

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony nudi ažuriranje firmvera za digitalni fotoaparat "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Datum objavljivanja: 23/08/2012
 • Ime:Update_DSCHX20VV101.exe
 • Modeli na koje se odnosi:DSC-HX20V sa sledećim serijskim brojevima:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Napomena: U nekim slučajevima ažuriranje nije primenljivo čak i ako je serijski broj obuhvaćen u gore navedenom spisku brojeva.
 • Prednosti i poboljšanja: Ovo ažuriranje rešava problem kada su orijentacija prikaza na ekranu tokom snimanja i podaci o orijentaciji snimljeni u podacima slike pomereni za 90 stepeni u odnosu na pravilan smer.

Sistemski zahtevi

 • Hardver računara
  • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
  • RAM: 512MB ili više
  Napomena:Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Puna baterija NP-BG1 koja se može puniti (isporučena u kompletu)
 • Micro USB kabl (isporučen u kompletu)

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Instalacija


Važne napomene:

 • Dok ažurirate firmver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-BG1.
 • Da biste isključili "USB napajanje", izaberite [MENU] [MENI] --> [Settings] [Postavke] --> [Main Settings] [Glavne postavke] --> [USB Power Supply] [USB napajanje] na fotoaparatu i podesite na [Off] [Isključeno].
 • Ne uklanjajte bateriju tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Pošto se ažuriranje završi, vratiće se na podrazumevane postavke. (Međutim, slikovni podaci u unutrašnjoj memoriji neće biti izbrisani.)

Korak 1: Preuzmite program za ažuriranje firmvera

 1. Preuzmite ažuriranu datoteku pod imenom [Update_DSCHX20VV101.exe].
 2. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Korak 2: Pokrenite program za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_DSCHX20VV101.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje firmvera.

  Slika 1


 3. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite [MENU] [MENI]--> [Settings] [Postavke] --> [Main Settings] [Glavne postavke] --> [USB Connect Setting] [Podešavanje USB veze] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a ne [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta].(Slika 2)

  Slika 2
 4. Pre nego što pređete na sledeće korake, uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata ako to još uvek niste uradili.
 5. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Na LCD monitoru fotoaparata se pojavljuje poruka USB Mode [USB mod].
 6. Potvrdite da je ikona "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] prikazana u traci zadataka na ekranu računara.
 7. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 3, a slika 4 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.
  Napomena: Nadalje ne isključujte fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.

  Slika 3


  Slika 4


 8. Kada potvrdite ekrane na slikama 3 i 4, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 5)
 9. Nakon potvrđivanja da je Current Version [Trenutna verzija] jednaka [Ver.1.00], kliknite na Next [Dalje].
  Važno:U slučaju da je trenutna verzija jednaka [Ver1.01], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

  Slika 5


 10. Kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu, kao što je pokazano na slici 6.
  Napomena: Neka USB kabl bude povezan na računar i posle zaustavljanja USB veze na gore navedeni način.

  Slika 6


 11. Pritisnite [Control wheel] [Kontrolni točkić] na sredini da biste resetovali fotoaparat.
  Napomena: Ekran se isključuje ako se [Control wheel] [Kontrolni točkić] pritisne na sredini. Pređite na sledeći korak.(Slika 7)

  Slika 7


 12. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera (slika 8).

  Slika 8


 13. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 9. Sledite uputstva.
 14. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 5 minuta).
  Napomena:Ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

  Slika 9


 15. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se ekran na slici 10. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 10


 16. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.
 17. Uradite početno podešavanje (jezik, datum i vreme, itd.).

Korak 3: Potvrdite da je verzija firmvera vašeg fotoaparata Ver.1.01.

 • Na fotoaparatu odaberite [MENU] [MENI] --> [Settings] [Postavke] --> [Main Settings] [Glavne postavke] --> [Version] [Verzija].
 • Verzija firmvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_DSCHX20VV101.exe

Veličina datoteke

 • 64.76 Mb