O ovom preuzimanju

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony nudi ažuriranje firmvera za digitalni fotoaparat "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Datum objavljivanja: 23/08/2012
 • Ime:Update_DSCHX20VV101.dmg
 • Modeli na koje se odnosi:DSC-HX20V sa sledećim serijskim brojevima:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770 
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Napomena: U nekim slučajevima ažuriranje nije primenljivo čak i ako je serijski broj obuhvaćen u gore navedenom spisku brojeva.
 • Prednosti i poboljšanja: Ovo ažuriranje rešava problem kada su orijentacija prikaza na ekranu tokom snimanja i podaci o orijentaciji snimljeni u podacima slike pomereni za 90 stepeni u odnosu na pravilan smer.

Sistemski zahtevi

 • Hardver računara
  • Intel CPU
  • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
  • RAM: 512MB ili više
  Napomena:Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Puna baterija NP-BG1 koja se može puniti (isporučena u kompletu)
 • Micro USB kabl (isporučen u kompletu)

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Instalacija


Važne napomene:

 • Dok ažurirate firmver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-BG1.
 • Da biste isključili "USB napajanje", izaberite [MENU] [MENI] --> [Settings] [Postavke] --> [Main Settings] [Glavne postavke] --> [USB Power Supply] [USB napajanje] na fotoaparatu i podesite na [Off] [Isključeno].
 • Ne uklanjajte bateriju tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Pošto se ažuriranje završi, vratiće se na podrazumevane postavke. (Međutim, slikovni podaci u unutrašnjoj memoriji neće biti izbrisani.)

Korak 1: Preuzmite program za ažuriranje firmvera

 1. Preuzmite ažuriranu datoteku pod imenom [Update_DSCHX20VV101.dmg].
 2. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Korak 2: Pokrenite program za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_DSCHX20VV101.dmg]. Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 3. Dvaput kliknite na ikonu [Update_DSCHX20VV101] koja se pojavljuje na radnoj površini.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [Firmware Updater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog.
 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće. (Slika 1)

  Slika 1


 7. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite [MENU] [MENI] --> [Settings] [Postavke] -->[Main Settings] [Glavne postavke]--> [USB Connect Setting] [Podešavanje USB veze] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a ne [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta].(Slika 2)

  Slika 2


 8. Pre nego što pređete na sledeće korake, uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata ako to još uvek niste uradili.
 9. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Na LCD monitoru fotoaparata se pojavljuje poruka USB Mode [USB mod].
 10. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 3, a slika 4 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.
  Napomena: Nadalje ne isključujte fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.

  Slika 3


  Slika 4

 11. Kada potvrdite ekrane na slikama 3 i 4, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.(Slika 5)
 12. Nakon potvrđivanja da je Current Version [Trenutna verzija] jednaka [Ver.1.00], kliknite na Next [Dalje].
  VAŽNO: U slučaju da je trenutna verzija jednaka [Ver1.01], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na "Finish" (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

  Slika 5


 13. Pojavljuje se ekran na slici 6.

  Slika 6
 14. Pritisnite [Control wheel] [Kontrolni točkić] na sredini da biste resetovali fotoaparat.
  Napomena:Ekran se isključuje ako se [Control wheel] [Kontrolni točkić] pritisne na sredini. Pređite na sledeći korak. (Slika 7)

  Slika 7


 15. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera (slika 8)

  Slika 8


 16. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 9. Sledite uputstva.
 17. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 5 minuta).
  Napomena: Ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

  Slika 9


 18. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se ekran na slici 10. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 10


 19. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.
 20. Uradite početno podešavanje (jezik, datum i vreme, itd.).

Korak 3: Potvrdite da je verzija firmvera vašeg fotoaparata Ver.1.01.

 • Na fotoaparatu odaberite [MENU] [MENI]--> [Settings] [Postavke]--> [Main Settings] [Glavne postavke]--> [Version] [Verzija].
 • Verzija firmvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_DSCHX20VV101.dmg

Veličina datoteke

 • 80.1 Mb