O ovom preuzimanju

Sony želi da vam ponudi mogućnost da skinete poslednje nadogradnje programa upravljačkog softvera za vaš DVD Player, dajući vam slobodu da uživate reprodukciju novijih formata u vaše slobodno vreme. Molimo vas da prihvatite niže navedene uslove, odbacite započinjanje skidanja i kreirajte CD-ROM da biste izveli uspešnu nadogradnju svog DVD Player-a i da biste pročitali zadnje raspoložive verzije DivX-a

Upozorenje : Postoji opasnost od oštećenja DVD Player-a ako ne pratite tačna priložena uputstva u kom slučaju ćete morati da kontaktirate vaš Sony lokalni servisni centar. Da biste izbegli takve komplikacije molimo vas da pažljivo pratite niže naznačene korake.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • ha9_ec85.bin

Veličina datoteke

 • -

Instalacija

 1. Skinite nadograđenu softvare datoteku na svoj PC.
 2. Snimite datoteku na naiskorišćen CD-R.
  • Stavite datoteku za nadogradnju softvera direktno u korenski direktorijum.
   Nemojte da ga postavljate u drugi direktorijum.
  • Ne snimajte neku drugu datoteku osim ove na isti disk.
  • Nemojte da menjate ime datoteke.
  • Koristite sistem datoteke ISO 9660 Nivo 1/2 ili njen proširen format, Joliet.
  • Način 1/2XA
  • Pojedinačna sesija
  • Polako zapisuje brzinu (npr. 2x, 4x)
  • Daje konačan oblik CD-R-u.

 3. Otvorite podmetač i stavite disk u uređaj za reprodukciju i počnite sa reprodukcijom.
 4. Molimo vas da sačekate dok se na ekranu ne pojavi poruka "UPGRADE FILE DETECTED" . Potom će da se pojavi "PRESS PLAY TO START" . Pritisnite dugme PLAY.
 5. Pronađen upravljački softvare

 6. Na ekranu se pojavljuje "COPYING FILE". . Sačekajte malo dok se podmetač diska automatski ne otvori i izvadite disk.
 7. Na ekranu i komandnoj ploči ekrana će na kratko da se prikaže poruka "UPGRADING". Molimo vas da sačekate 3 ili 4 minute i da ne prekidate proces nadograđivanja. Za vas je važno da:
  • Nemojte da isključite uređaj za reprodukciju.
  • Ne koristite se sa uređajem za reprodukciju niti ne pritiskajte bilo koje drugo dugme na uređaju.
  • Ne zatvarajte podmetač za disk (ručno ili guranjem dugmeta za otvaranje/zatvaranje).

  Pronađen upravljački softver

 8. Podmetač diska će da se zatvori i ponovo će da se pojavi normalan ekran. Sada je sigurno da se koristite sa DVD Player-om. Kada je prikazana opcija QuickSetup molimo da je izaberete da biste je podesili.
 9. Pronađen upravljački softver
  Pronađen upravljački softver

NAPOMENE ZA KORISNIKA

Postupci posle nadogradnje


Stvaranje spoljnih podnaslova datoteka
 1. Potrebno je da promenite imena naslova filmova i spoljnog podnaslova datoteke u isto ime.

  Na primer:

  ○:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  "avi" je DivX film datoteka a "srt" je podnaslov datoteke u ovom primeru.

 2. Takođe je potrebno da stavite film datoteku i podnaslov datoteke u isti direktorijum i da ih snimite na isti disk.
  (Napomena: nije podržan format Packet Write)

  Ova nadogradnja dopušta da DVD Player čita sledeće formate spoljnih podnaslova:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI nazivanje
  ".sub": Mikro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Napredni SubStation Alpha
  ".txt": TMPlayer, DVD sistem podnaslova
  Molimo vas da imate u vidu da drugi slični formati nisu podržani.

Uključivanje prikaza fonta DVD Player-a

 1. Pritisnite DISPLAY na upravljaču da biste isključili Control Menu Display (Magic Pad).
 2. Pritisnite SUBTITLE da biste uključili podnaslove.
 3. Pritisnite SUBTITLE nekoliko puta zaredom da biste prebacili na željeni font.
  Font se menja sa svakim pritiskom.Sledeći fontovi za spoljne podnaslove će biti prepoznati

CP1250: Albanski, Bosanski, Hrvatski, Češki, Engleski, Nemački, Mađarski, Islandski, Irski, Poljski, Rumunski, Slovački, Slovenački
CP1251: Bugarski, Beloruski, Engleski, Makedonski, Moldavski, Ruski, Srpski, Ukrajinski
CP1253: Grčki
CP1254: Albanski, Danski, Holandski, Engleski, Estonski, Finski, Francuski, Gelski, Nemački, Italijanski, Kurdski (latinica), Norveški, Portugalski, Španski, Švedski, Turski

Napomene
Ako je pritisnuto SUBTITLE kada podnaslovi nisu kompatibilni za reprodukciju na ovom DVD Player-u pojavljuje se poruka koja naznačava da nije snimljen podnaslov. Čak i ako se takva poruka ne pojavi, podnaslovi mogu još uvek da budu nereproduktovani.

Dok je uključen Control Menu pojaviće se nema podnaslova. Možda se neki podnaslovi neće prikazati čak i ako su u datoteci sa ekstenzijom ".srt," ".smi," ".sub," ".ass," ".ssa," or ".txt."

Kad su podnaslovi prikazani postoji mogućnost da zvuk i slika budu prekinuti. Mogu da budu prikazana do tri reda podnaslova. Maksimalan broj znakova po redu je 54.

Molimo vas da sačekate 3 ili 4 minute.