O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj Blu-ray plejer.

 • Datum objavljivanja: 02/01/2015
 • Ime: Firmver za Blu-ray /DVD sistem kućnog bioskopa verzije M07.R.0631
 • Modeli na koje se odnosi: BDV-E280, BDV-E380, BDV-E780W, BDV-E880, BDV-E980W, BDV-EF200, BDV-L600, BDV-L800(M)
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšavanje stepena bezbednosti šifrovanja
 • Ograničenja: namenjen samo za korišćenje sa Blu-ray / DVD sistemom kućnog bioskopa koji je prodavan u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Priprema

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa. Ako je broj verzije M07.R.0631 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite napajanje televizora i Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa. Proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Pritiskajte taster "FUNCTION" dok se na displeju prednje ploče ne prikaže "BD/DVD" funkcija.
 3. Ako počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme STOP i sačekajte dok se ne prikaže meni XrossMediaBar (XMB™).
 4. U meniju XrossMediaBarTM, označite Setup > System Settings [Podešavanje - Sistemska podešavanja], a zatim izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 5. Označite System Information [Sistemske informacije] i izaberite ENTER.
 6. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera: "Software Version M07.R.0631 " (Verzija softvera M07.R.0631) - ako je broj verzije M07.R.0631 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje firmvera Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa:

Načini za ažuriranje firmvera Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa
Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet / mreža
***PREPORUČENO***

 • Ethernet kabl za povezivanje vašeg Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa sa internetom
 • Da biste obezbedili da je vaš Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa povezan sa:
  • aktivnom internet vezom
  • kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
Korišćenjem CD-R diska koji se može snimati
 • Računar sa CD rezačem
 • Potpuno novi CD-R disk na koji se može snimati, koji je čist i bez ogrebotina
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa Internetom.

Ažuriranje korišćenjem CD-R diska i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite Internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Prvo ćete preuzeti ažurnu verziju na svoj računar, snimiti je na prazan disk, a zatim je prenesite na svoj Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme: Windows® Vista®, ili Windows® 7.

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će funkcionisati iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa.
 • Ne isključujte Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Preuzmite ažurnu verziju na svoj računar:

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M07R0631.ZIP na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na "Properties" [Svojstva]. Proverite da li je veličina datoteke 70,8 MB (74,277,177 bajtova).

  Svojstva datoteke

Napravite disk:

 1. Na računaru raspakujte datoteku. Raspakovane datoteke će imati imena MSB07-FW.BIN i MSB07-FW.ID
 2. Datoteke MSB07-FW.BIN i MSB07-FW.ID snimite na prazan CD koji se može snimati. Koristeći softver za narezivanje CD-a? Izaberite univerzalni format diska UDF (UDF).
  Korišćenje ISO9660 formata može da prouzrokuje kreiranje nepravilnog diska za ažuriranje.

Prenesite ažurnu verziju na plejer

Prvo treba da pripremite opremu, a zatim da prenesete ažurnu verziju na plejer.

Pripremite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.)
 2. Uključite Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa.
 3. Pritiskajte taster "FUNCTION" dok se na displeju prednje ploče ne prikaže "BD/DVD" funkcija - Nadogradnju možete izvršiti samo ako je izabrana funkcija "BD/DVD". Ako počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme STOP i sačekajte dok se ne prikaže meni XrossMediaBar (XMB™).
 4. Izaberite "Quick Start Mode" [Režim brzog pokretanja] koristeći daljinski upravljač - uverite se da je "Quick Start Mode" [Režim brzog pokretanja] postavljen na "Off" [Isključeno], u suprotnom se može desiti da ažuriranje firmvera ne uspe.
 5. Stavite ovaj disk u plejer i zatvorite fioku za disk.

Prenos ažuriranja:

 1. Kada se disk učita, na televizoru ćete videti prikazanu poruku Perform version update? [Ažurirati verziju?].
 2. Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskom upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 3. Ažuriranje počinje.
 4. Tokom ažuriranja, na televizoru ćete videti poruku UPDATING [Ažuriranje].
 5. Kada na displeju prednje ploče plejera vidite poruku COMPLETE [Završeno], ažuriranje je završeno. Plejer se automatski isključuje.- Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 6. Ponovo uključite sistem.
 7. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M07.R.0631, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa korišćenjem računara i diska.

 • Na displeju prednje ploče naizmenično se prikazuju poruke "UPDATE" [NADOGRADNJA] i "ERROR" [GREŠKA].
  1. Isključite sistem i odspojite kabl za napajanje.
  2. Uključite napajanje BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
  3. Izvadite disk.
  4. Ponovite ažuriranje korišćenjem diska za ažuriranje.
   I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

 • Poruka "UPDATING" [NADOGRADNJA] se ne prikazuje na prednjoj ploči kada se stavi disk za ažuriranje.
  Ostavite disk za nadogradnju u fioci za disk i ponovo uključite sistem. Nadogradnja treba da se pokrene automatski.
 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja
  Uključite plejer sa diskom za ažuriranje u fioci za disk. Ažuriranje treba da se pokrene automatski.

 • Datoteka za ažuriranje UPDATA_M07R0631.ZIP koju sam preuzeo/la sa web lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Obrišite tu datoteku i preuzmite je ponovo.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se
  1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
  2. Uključite Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa.
  3. Ponovite ažuriranje korišćenjem diska za ažuriranje.
   I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

Sony Audio dhe Video Shtëpiake: Download i firmuer-it  

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15-30 minuta. Prvo konfigurišite opremu, zatim putem Interneta preuzmite ažurnu verziju na svoj Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje vašeg Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa sa internetom
 • aktivna internet veza
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će biti dobro iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa.
 • Ne isključujte Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Podešavanje opreme:

 • Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.)
 • Povežite BD / DVD sistem kućnog bioskopa na svoj LAN priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 • Uključite Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa. - Ako se disk nalazi u plejeru, izvadite ga.
 • Pritiskajte taster "FUNCTION" dok se na displeju prednje ploče ne prikaže "BD/DVD" funkcija - Nadogradnju možete izvršiti samo ako je izabrana funkcija "BD/DVD"
 • U meniju XrossMediaBar TM, izaberite Setup > System Settings [Podešavanje - Sistemska podešavanja] pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite ENTER.
 • Izaberite "Quick Start Mode" [Režim brzog pokretanja] koristeći daljinski upravljač - uverite se da je "Quick Start Mode" [Režim brzog pokretanja] postavljen na "Off" [Isključeno], u suprotnom se može desiti da ažuriranje firmvera ne uspe.

Pribavite ažurnu verziju:

 • U meniju XrossMediaBar TM, izaberite Setup > Network Update [Podešavanje - Mrežno ažuriranje] pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite ENTER.
 • Na televizoru se prikazuje poruka Perform version update? [Ažurirati verziju?].
 • Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskom upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER.
 • Proces preuzimanja počinje i na televizoru ćete videti ekran za preuzimanje.
 • Tokom preuzimanja, na televizoru ćete videti poruku DL */9. Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa preuzimanja.
 • Kada se preuzimanje završi, počinje ažuriranje.
 • Tokom ažuriranja, na televizoru ćete videti poruku UPDATING [Ažuriranje].
 • Kada na displeju prednje ploče plejera vidite poruku COMPLETE [Završeno], ažuriranje je završeno. Plejer se automatski isključuje.- Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 • Ponovo uključite sistem.
 • Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M07.R.0615, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray / DVD sistema kućnog bioskopa putem Interneta.

 • Na displeju prednje ploče naizmenično se prikazuju poruke "UPDATE" [NADOGRADNJA] i "ERROR" [GREŠKA].
  1. Isključite sistem i odspojite kabl za napajanje.
  2. Uključite napajanje BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
  3. Ponovo izvršite ažuriranje. I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

 • Na televizoru se prikazuje poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi].
  Problem može da bude veza sa mrežom.
  1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
  2. U mrežnim podešenjima proverite da li ste potvrdili opciju da Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa ima svoju IP adresu ili ne. (Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.)
  3. Ponovo izvršite ažuriranje.

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite plejer i ponovo pokušajte ažuriranje.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se.
  1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
  2. Uključite Blu-ray / DVD sistem kućnog bioskopa.
  3. Ponovo izvršite ažuriranje.
   I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony