O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (08/11/2011)

Ovom datotekom se ažurira firmver televizora u verziju M8.728 a time se ostvaruju sledeće prednosti: • Ovo ažuriranje firmvera poboljšava performanse uređaja i kvalitet usluga pojedinih regionalnih servisa.

Da bi se aktivirao ažurirani firmver, korisnici koji koriste kablovsku vezu moraju ponovo da instaliraju TV pokretanjem opcije automatske instalacije

Modeli na koje se to odnosi • KDL-22EX302
 • KDL-26EX301 / EX302
 • KDL-32EX301 / EX302 / EX401 / EX402 / BX300 / BX400 / NX500 / EX600
 • KDL-37EX401 / EX402
 • KDL-40EX401 / EX402 / BX400 / NX500 / EX600
 • KDL-46EX401 / EX402


Upozorenje

 • Pažljivo sledite uputstva za ažuriranje. Ukoliko se ne slede uputstva može doći do prekida postupka ažuriranja, do toga da televizor ne reaguje ili da je potrebna popravka.
 • Nemojte gasiti TV ili ga isključivati iz priključka za naizmenično napajanje. Gubitak napajanja tokom instalacije ažurirane verzije firmvera može dovesti do toga da televizor ne reaguje ili da je potrebna popravka.


Najčešća pitanja

 • Kako mogu da proverim verziju firmvera mog televizora?
  1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao početni meni.
  2. Pronađite kategoriju 'Set-up' (Podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  3. Pronađite kategoriju 'Digital Set-up' (Digitalno podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  4. Pronađite kategoriju 'Technical Set-up' (Tehičko podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  5. Pronađite kategoriju 'System Information' (Sistemske informacije) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  6. Broj verzije je prikazan na trećoj liniji.
 • Da li će se moja podešavanja izbrisati nakon ažuriranja?

  Sva korisnička podešavanja biće sačuvana.
 • Da li mogu da instaliram stariju verziju firmvera?

  Instalacija starijeg firvera ne može da osigura da će vaš televizor nastaviti da radi sa optimalnom performansom.
 • Tokom postupka ažuriranja, TV se isključuje?

  Normalno je da se televizor ponovo aktivira tokom postupka ažuriranja. Može se desiti da je televizoru potrebno više vremena nego što je uobičajeno da se ponovo aktivira pošto se instalira novi firmver.

Instalacija

 1. Potrebno je da se saglasite sa stavkom o odricanju odgovornosti pre preuzimanja datoteke.
 2. Kada prihvatite opciju odricanja od odgovornosti, sačuvajte datoteku sa ažuriranim informacijama na radnoj površini računara.

  Kada se završi preuzimanje, proverite da li je veličina datoteke 36.145.144 bajta.
  Da biste to učinili, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite „properties“ (svojstva) i proverite da li je na kartici „General“ (Opšte informacije) prikazana sledeće informacija o veličini:


  Ukoliko se informacija o veličini prikazana na vašem računaru razlikuje, obrišite preuzetu datoteku, očistite keš memoriju Internet pregledača i ponovo preuzmite datoteku.

 3. Otvorite Windows Explorer, locirajte preuzetu datoteku „firmware.upd“ i kopirajte datoteku u koren USB uređaja.

  Važne napomene:
  • Uverite se da na USB uređaju ima dovoljno prostora.

Procedura ažuriranja firmvera

Postupak ažuriranja firmvera može da traje do 10 minuta. Prvo pročitajte celu proceduru pre početka ažuriranja firmvera na vašem televizoru.

 1. Uključite televizor

 2. USB uređaj na kome se nalazi 'firmware.upd' umetnite u USB prorez na strani televizora.

 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču.
 4. Pritisnite da biste odabrali “Settings” (Podešavanja), a zatim pritisnite .
 5. Konačno, pritisnite da biste odabrali “System Update” (Ažuriranje sistema), a zatim pritisnite . 6. Sledite uputstva sa ekrana.

 7. Indikator POWER će biti zelene boje 30 sekundi, zatim će indikator PIC OFF/TIMER (PIC isključen/tajmer) svetleti žuto, a onda indikator za STANDBY (Stanje pripravnosti) crveno. Posle nekoliko minuta, TV će se isključiti a onda ponovo uključiti kako bi se završilo ažuriranje.
 8. Kada se završi ažuriranje firmvera, na televizoru je prikazana poruka na 5 sekundi. 9. Sigurno uklonite USB uređaj iz USB proreza

 10. Za proveru verzije firmvera televizora:
  • Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao početni meni.
  • Pronađite kategoriju 'Settings' (Postavke) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Pronađite kategoriju 'Set-up' (Podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Pronađite kategoriju 'Digital Set-up' (Digitalno podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Pronađite kategoriju 'Technical Set-up' (Tehičko podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Pronađite kategoriju 'System Information' (Sistemske informacije) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  • Broj verzije je prikazan na trećoj liniji.
  • Potvrdite broj verzije.
  • Ako je u prvoj liniji prikazan broj verzije M8.728, vaš televizor je pravilno ažuriran.

Da bi ažurirani firmver bio primenjen, korisnici koji koriste kablovski priključak moraju da reinstaliraju televizor tako što će pokrenuti Auto Start-up (Automatsko pokretanje).

Automatsko podešavanje


Sa daljinskog upravljača televizora:

 1. Pritisnite
 2. Pritisniteda biste odabrali "Cable" (Kablovski), zatim pritisnite

Ako ste izabrali "Cable", pojavljuje ekran za izbor tipa skeniranja.

 1. Pritisnite
 2. Pritisniteda biste izabrali "Quick Scan" (Brzo skeniranje) ili "Full scan" (Puno skeniranje), a zatim pritisnite
  Brzo skeniranje: kanali su podešeni prema informacijama kablovskog operatera koje se nalaze u emitovanom signalu. Ova opcija se preporučuje za brzo podešavanje, ako to podržava vaš kablovski operater. Ako "Quick Scan" (Brzo skeniranje) ne vrši podešavanje, upotrebite metod "Full Scan" (Puno skeniranje) koje je opisano u nastavku.
  Puno skeniranje: Svi dostupni kanali se podešavaju i memorišu. Moguće je da ova procedura potraje.

Poruka „The system update failed“ (Ažuriranje sistema nije uspelo) je prikazana na prednjoj kontrolnoj ploči ekrana televizora.Nastavite sa sledećom procedurom:
 1. Proverite da li je USB uređaj u dobrom radnom stanju i ponovo sledite postupak preuzimanja.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme POWER koje se nalazi na televizoru.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER, i ponovo nastavite sa postupkom instalacije.


Poruka „Update data of newer version is not detected“ (Nisu uočeni ažurirani podaci novije verzije) je prikazana na prednjoj kontrolnoj ploči ekrana televizoraNa vašem televizoru je instaliran noviji firmver.


Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • firmware.upd

Veličina datoteke

 • 34.47 Mb