O ovom preuzimanju

 • Datum objavljivanja: 05/04/2013
 • Ime: sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg
 • Modeli na koje se odnosi:
  • KDL-42EX410
  • KDL-40BX420
  • KDL-37BX420
  • KDL-32BX320 / BX321 / BX420 / EX310
  • KDL-26BX320 / BX321
  • KDL-22CX32D / EX310
 • Prednosti i poboljšanja: Ovaj softver uklanja nepotreban deo sa reklamama koje se pojavljuju kada se promeni program.
 • Ograničenja: samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će funkcionisati iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj televizor.
 • Ne isključujte televizor - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Instalacija

 1. Morate da prihvatite sledeće odricanje od odgovornosti pre nego što preuzmete datoteku.
  • Molimo da pažljivo i detaljno pročitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva može doći do toga da televizor ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
  • Kada prihvatite opciju odricanja od odgovornosti, sačuvajte datoteku sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg sa ažuriranim informacijama na radnoj površini računara.

 2. Kada se preuzimanje datoteke za ažuriranje završi, proverite da li je njena veličina 6,224,584 bajtova.
  • Da biste to učinili, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite "properties" (svojstva) i proverite da li je na kartici "General" (Opšte informacije) prikazana tačna informacija o veličini:  • Ako se prikazana informacija o veličini razlikuje, izbrišite preuzetu datoteku, izbrišite cache memoriju u internet pretraživaču i ponovo je preuzmite.
 3. Otvorite Windows explorer.
  • Kopirajte datoteku sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg u osnovni direktorijum USB uređaja.

 4. Bitne napomene:
  • Potrebno je izvršiti reformatiranje USB uređaja na FAT32 sistem datoteke prije kopiranja datoteke ažuriranja na njega.
  • Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora na USB uređaju.
  • Ažuriranje nije moguće izvršiti ako je došlo do promene naziva datoteke.

Procedura nadogradnje firmvera

 1. Uključite televizor.

 2. USB uređaj koji sadrži datoteku za ažuriranje 'sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg' umetnite u USB priključak na televizoru. 3. Pritisnite dugme 'HOME' da biste ušli u glavni meni.

 4. Izaberite 'Settings' [Postavke] --> 'Set up' [Podešavanje] --> 'USB System Update' [Ažuriranje USB sistema].

 5. Kada se pojavi pitanje "Do you want to start system update now?" [Da li sada želite da pokrenete ažuriranje sistema?] pritisnite [OK].

 6. Ubrzo se na ekranu pojavljuje poruka "Scanning" [Skeniranje].

 7. Pojavljuje se donja poruka. Potvrdite je pritiskom na [OK]. 8. Ažuriranje će započeti i potrajaće 1 do 2 minuta, što signalizira traka koja pokazuje progres i dve zelene LED diode koje trepću.

 9. Čim se ažuriranje završi, pojavljuje se donja poruka: 10. Jedna zelena LED dioda se ponovo pali i televizor se automatski uključuje.

 11. Uklonite USB uređaj.

 • Kako mogu da proverim verziju firmvera na mom TV-u?
  1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao meni.
  2. Pronađite opciju "Settings" (Podešavanja) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  3. Pronađite opciju "Set-up" (Podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  4. Idite na opciju 'Product Support' (Podrška proizvoda) i izaberite je.
  5. U donjoj liniji se prikazuje broj verzije.
  6. Potvrdite broj verzije.
  7. Ako je broj verzije prikazan u donjem redu 4.09.xxx*, vaš televizor je pravilno ažuriran.

   * "xxx" je samo za internu primenu. Ne utiče na performanse televizora.

Pitanja i odgovori

Indikatori PIC OFF/TIMER (SLIKA ISKLJUČENA/TAJMER), STANDBY (PRIPRAVNOST) i POWER (NAPAJANJE) trepere žuto, crveno i zeleno. Nastavite sa sledećom procedurom:

 1. Proverite da li je Vaš USB uređaj ispravan i ponovite proces preuzimanja.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme POWER na TV-u.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER i ponovite proces instaliranja.