O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj televizor.

 • Datum objavljivanja: 05/04/2013
 • Ime: sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip
 • Modeli na koje se odnosi:
  • KDL-40BX440
  • KDL-32BX340
 • Prednosti i poboljšanja: Ovaj softver uklanja nepotreban deo sa reklamama koje se pojavljuju kada se promeni program.
 • Ograničenja: samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Bravia televizora.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao meni.
 2. Pronađite opciju "Settings" (Podešavanja) i pritisnite OK da biste je odabrali.
 3. Pronađite opciju "Set-up" (Podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
 4. Idite na opciju 'Product Support' (Podrška proizvoda) i izaberite je.
 5. U donjoj liniji se prikazuje broj verzije.
 6. Potvrdite broj verzije.
 7. Ako je broj verzije prikazan u donjem redu 4.03 , vaš televizor je pravilno ažuriran.

Instalacija

Da biste ažurirali firmver televizora, postupite na sledeći način: Vaše lične postavke na televizoru se neće promeniti nakon ažuriranja.

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom Internetu
 • USB memorijski stik
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će biti dobro iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Ne isključujte televizor - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.
 1. Pročitajte i prihvatite dole navedene uslove i odredbe i kliknite na download file [preuzmite datoteku].
 2. Kada se to od vas zatraži, sačuvajte datoteku na svojoj radnoj površini. Kada se završi preuzimanje, proverite da li je veličina datoteke 12,860,263 bajta. Da biste to učinili, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite properties [svojstva] i proverite veličinu na kartici General [Opšte informacije].
 3. Otvorite Windows Explorer, i pronađite preuzetu datoteku sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip, i raspakujte je. Na vašoj lokalnoj disk jedinici sada se kreira fascikla pod nazivom sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure .
 4. Otvorite fasciklu i lokalizujte sledeću datoteku: sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg
 5. Ovu fasciklu iskopirajte na svoj USB uređaj.

Preuzimanje datoteke za ažuriranje

Pre instalacije ažuriranja treba da ga preuzmete sa interneta i da ga sačuvate na USB stiku.

Instalacija ažuriranja

Čim preuzmete datoteku za ažuriranje može je instalirati na svom televizoru. Jednostavno pratite sledeće korake.

 1. Uključite televizor.
 2. USB uređaj koji sadrži datoteku za ažuriranje 'sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg' umetnite u USB priključak na televizoru. 3. Pritisnite dugme 'HOME' da biste ušli u glavni meni.
 4. Izaberite 'Settings' [Postavke] --> 'Set up' [Podešavanje] --> 'USB System Update' [Ažuriranje USB sistema].
 5. Kada se pojavi pitanje "Do you want to start system update now?" [Da li sada želite da pokrenete ažuriranje sistema?] pritisnite [OK].
 6. Ubrzo se na ekranu pojavljuje poruka "Scanning" [Skeniranje].
 7. Pojavljuje se donja poruka. Potvrdite je pritiskom na [OK]. 8. Ažuriranje će početi i trajaće 1 do 2 minuta, što signalizira traka koja pokazuje progres i dve trepćuće LED diode (narandžasta i crvena boja).

 9. Čim se ažuriranje završi, pojavljuje se donja poruka: 10. Jedna zelena LED dioda se ponovo pali i televizor se automatski uključuje.
 11. Uklonite USB uređaj.
 12. Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno tako što ćete pratiti korake opisane u delu Da li treba da ažuriram? - Ako je broj verzije 4.03, vaš televizor je pravilno ažuriran.

Pitanja i odgovori

Trebaju vam dodatne informacije? Pogledajte naša najčešće postavljana pitanja o nadogradnji firmvera na mreži

Najčešća pitanja i rešavanje problema

Da li će se moja podešavanja izbrisati nakon ažuriranja?
Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.

Da li mogu da instaliram stariju verziju firmvera?
Da bi se obezbedile optimalne performanse vašeg televizora, instalacija starijeg firmvera nije moguća.

Televizor se isključuje u toku ažuriranja
Normalno je da se televizor ponovo pokreće tokom ažuriranja. Biće potrebno više vremena da se televizor ponovo pokrene zato što se instalira novi firmver.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera televizora putem Interneta.

Indikatori PIC OFF/TIMER (SLIKA ISKLJUČENA/TAJMER), STANDBY (PRIPRAVNOST) i POWER (NAPAJANJE) trepere žuto, crveno i zeleno. Nastavite sa sledećom procedurom:

 1. Proverite da li je Vaš USB uređaj ispravan i ponovite proces preuzimanja.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme POWER na TV-u.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER i ponovite proces instaliranja.