O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (04/07/2011)

Ovom datotekom se ažurira firmver televizora na verziju 1.11, a time se ostvaruju sledeće prednosti:

Poboljšanja kod ove verzije

 • Ovaj softver poboljšava performanse uređaja i unapređuje prijem nekih regionalnih usluga.

Modeli na kojima se može primeniti

 • KDL-32BX301
 • KDL-37BX401

Upozorenje

 • Pažljivo sledite uputstva za nadogradnju. Nepoštovanje ovih instrukcija može prekinuti proces ažuriranja i uzrokovati da TV ne reaguje na komande ili da mu zatreba popravka.
 • Nemojte isključivati TV iz utikača ili iz AC izvora napajanja. Gubitak napajanja tokom instaliranja nove verzije firmvera može uzrokovati da TV prestane da reaguje ili da mu zatreba popravka.
 • Pobrinite se da što prije preuzmete ažuriranje firmvera koji odgovara vašem televizoru proverom prikaza države pri vrhu ove stranice. Firmver televizora može da se razlikuje za svaku državu.

Uobičajena pitanja

 • Kako mogu da proverim verziju firmvera na mom TV-u?
  1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao meni.
  2. Pronađite opciju "Settings" (Podešavanja) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  3. Pronađite opciju "Set-up" (Podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  4. Pronađite opciju "Product information" (Informacije o proizvodu) i pritisnite OK da biste je odabrali.
 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  • Sva korisnička podešavanja će biti sačuvana.
 • Da li mogu da instaliram stariju verziju firmvera?
  • Instaliranje starijeg firmvera nije podržano, zato da bi se osiguralo da Vaš TV sačuva optimalne radne karakteristike.
 • Tokom procesa instaliranja TV se isključio.
  • Normalno je da se TV restartuje tokom procesa ažuriranja. Možete primetiti da je TV-u potrebno duže vreme od uobičajenog da bi se uključio, jer je u toku instaliranje novog firmvera.

Instalacija

 1. Morate da prihvatite sledeće odricanje od odgovornosti pre nego što preuzmete datoteku.
  • Molimo da pažljivo i detaljno pročitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva može doći do toga da televizor ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
  • Kada prihvatite opciju odricanja od odgovornosti, sačuvajte datoteku sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg sa ažuriranim informacijama na radnoj površini računara.

 2. Kada se preuzimanje datoteke za ažuriranje završi, proverite da li je njena veličina 6.263.184 bajtova.
  • Da biste to učinili, kliknite desnim tasterom miša na datoteku, izaberite "properties" (svojstva) i proverite da li je na kartici "General" (Opšte informacije) prikazana tačna informacija o veličini:  • Ako se prikazana informacija o veličini razlikuje, izbrišite preuzetu datoteku, izbrišite cache memoriju u internet pretraživaču i ponovo je preuzmite.
 3. Otvorite Windows explorer.
  • Kopirajte datoteku sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg u osnovni direktorijum USB uređaja.

 4. Bitne napomene:
  • Potrebno je izvršiti reformatiranje USB uređaja na FAT32 sistem datoteke prije kopiranja datoteke ažuriranja na njega.
  • Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora na USB uređaju.
  • Ažuriranje nije moguće izvršiti ako je došlo do promene naziva datoteke.

Procedura nadogradnje firmvera

 1. Uključite televizor.

 2. USB uređaj koji sadrži datoteku za ažuriranje 'sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg' umetnite u USB priključak na televizoru. 3. Pritisnite dugme 'MENU' da biste ušli u glavni meni.

 4. Izaberite 'Settings' [Postavke] --> 'Set up' [Podešavanje] --> 'USB System Update' [Ažuriranje USB sistema].

 5. Kada se pojavi pitanje "Do you want to start system update now?" [Da li sada želite da pokrenete ažuriranje sistema?] pritisnite [OK].

 6. Ubrzo se na ekranu pojavljuje poruka "Scanning" [Skeniranje].

 7. Pojavljuje se donja poruka. Potvrdite je pritiskom na [OK]. 8. Ažuriranje će započeti i potrajaće 1 do 2 minuta, što signalizira traka koja pokazuje progres i dve zelene LED diode koje trepću.

 9. Čim se ažuriranje završi, pojavljuje se donja poruka: 10. Jedna zelena LED dioda se ponovo pali i televizor se automatski uključuje.

 11. Uklonite USB uređaj.

 • Kako mogu da proverim verziju firmvera na mom TV-u?
  1. Uključite televizor i pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao meni.
  2. Pronađite opciju "Settings" (Podešavanja) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  3. Pronađite opciju "Set-up" (Podešavanje) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  4. Pronađite opciju "Product information" (Informacije o proizvodu) i pritisnite OK da biste je odabrali.
  5. Potvrdite broj verzije.
  6. Ako je broj verzije prikazan u donjem redu 1.11.xxx*, vaš televizor je pravilno ažuriran.

   * "xxx" je samo za internu primenu. Ne utiče na performanse televizora.

Indikatori PIC OFF/TIMER (SLIKA ISKLJUČENA/TAJMER), STANDBY (PRIPRAVNOST) i POWER (NAPAJANJE) trepere žuto, crveno i zeleno. Nastavite sa sledećom procedurom:

 1. Proverite da li je Vaš USB uređaj ispravan i ponovite proces preuzimanja.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme POWER na TV-u.
 3. Ponovo pritisnite dugme POWER i ponovite proces instaliranja.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg

Veličina datoteke

 • -