Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ZV-1

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodavanje funkcije strimovanja preko USB veze
  Napomene:
  • Ako povežete USB kabl sa računarom ili Xperia™ pametnim telefonom, možete uživo da strimujete sadržaje i obavljate kvalitetne video i audio pozive preko mreže
  • Ovo se odnosi na pametne telefone Xperia 1 II ili Xperia 5 II koji su nadograđeni na Android™ 11. Dostupnost ažuriranja se razlikuje u zavisnosti od regiona. (Od 9. februara 2021.)
  • Koristite komercijalno dostupan USB kabl ili adapter za konverziju priključka
 • Poboljšavanje celokupne stabilnosti i performansi fotoaparata
  Napomena: Više informacija o svim ažuriranim funkcijama potražite u Vodiču za pomoć.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ZV-1 ver. 2.00 (Mac)

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • 320.4 MB (320.440.714 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 09-02-2021

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.2.00, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup [5] (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh-a:

 • macOS 10.13 – 10.15

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:

 • Prostor na hard disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja za uređaj.
  U potpunosti napunjena punjiva baterija NP-BX1.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije Nivo napujenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena.
 • USB kabl koje isporučen sa uređajem
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-BX1).
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje; iznenadni gubitak napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Za ažuriranje sistemskog softvera je potrebno približno 15 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim mirovanja.
  Ako računar ode u režim mirovanja i ažuriranje se prekine, čitav proces ažuriranja će morati ponovo da se pokrene.
 • Ne otvarajte stavku „About This System Software Updater“ (Informacije o programu System Software Updater) u meniju „System Software Updater“ (Ažuriranje sistemskog softvera) jer to može da dovede do prestanka rada softvera za ažuriranje.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzmi).
 2. Započeće preuzimanje datoteke [Update_DSCZV1V200.dmg].
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve trenutno pokrenute programe na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_DSCZV1V200.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.
  Napomena: Ako ste povezali fotoaparat sa računarom, isključite ga pre nego što počnete.
 3. Datoteka [Update_DSCZV1V200] će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Alatka UpdateSetting). Alat za postavke ažuriranja
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
  Unesite korisničko ime i lozinku

  Kada se prikaže poruka sa sistema, prikazaće se ekran za bezbednost i privatnost.
  • Ako se sledeća poruka prikaže pre nego što se prikaže „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost), pritisnite dugme [OK] (U redu).
   Pritisnite dugme OK (U redu)
  • Otvorite karticu „General“ (Opšte) na ekranu „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) i omogućite čitanje sistemskog softvera „Sony Corporation“.
   Ekran za bezbednost i privatnost
   Napomena: ako ste ovo ranije odobrili, ekran za bezbednost i privatnost se neće prikazati.
  • Ako dobijete upit da ponovo pokrenete uređaj nakon što pritisnete dugme [Allow] (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.
  • Ako ekrani „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.
  • Ako dugme [Allow] (Dozvoli) nije prikazano, povežite se na internet i ponovite postupak od dela „1. korak: Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
  • Ako se prikažu obe poruke, a ekran „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestane, zatvorite ih pomoću dugmeta [OK] (U redu).
   Ekran proširenja sistema blokiran
 6. Uključite fotoaparat. Prateći uputstva u prozoru alatke za ažuriranje sistemskog softvera, na fotoaparatu izaberite Menu → Setup [3] → USB Connection (Meni → Podešavanje [3] → USB veza) i proverite da li je izabran uređaj sa velikim skladištem. Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).
  Mass Storage
 7. Povežite fotoaparat sa računarom.
  • Prikazaće se okvir dijaloga za USB vezu.
   Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla
  • Povežite fotoaparat na računar pomoću USB kabla (priložen). Na LCD monitoru kamere se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
   Napomena: Ako je USB kabl povezan pre nego što se pojavio dijalog u kojem se od vas traži da povežete USB kabl, isključite kabl i ponovite postupak od dela „Step 1: Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
 8. Kliknite na [OK] (U redu). Ako se prikaže poruka, zatvorite je pritiskom na dugme [OK] (U redu).
  Pritisnite dugme OK (U redu)
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla, može se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar.
  U tom slučaju, izvadite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od „1. koraka: Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
 9. Pokrenuće se System Software Updater.
  Ažuriranje sistemskog softvera
  Napomena: Ako se program za ažuriranje sistemskog softvera ne pokrene, dvaput kliknite na stavku [System Software Updater] (Program za ažuriranje sistemskog softvera) u fascikli [Update_DSCZV1V200] - [Resources] (Resursi) da biste ga pokrenuli.
 10. Kliknite na [Next] (Sledeće).
  Napomena: Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana. Kada potvrdite da je trenutna verzija softvera „Ver.1.00“, kliknite na [Next] (Sledeće). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.00 ili novija, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme [Finish] (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Brojevi trenutne verzije i ažurirane verzije

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno
 11. Fotoaparat će se automatski resetovati.
  Fotoaparat se automatski resetuje
  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.
 12. Započnite ažuriranje.
  Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja.
  VAŽNO: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Napomena: Ažuriranje traje približno 15 minuta.
  Traka napretka ažuriranja
 13. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti.
 14. Kada se ponovo prikaže LCD ekran, kliknite na dugme [Finish] (Završi) i isključite USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Proverite verziju sistemskog softvera.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu → Setup [5] → Version (Meni → Podešavanje → Verzija)
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Ažurirana verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.