Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Obezbeđivanje bezbednosnih ažuriranja (bezbednosni nivo prikazan u meniju Settings (Postavke) biće od januara 2021.)
 • Poboljšava generalne performanse
VAŽNO:
 • biće potrebno da ažurirate softver Music Center for PC i firmver uređaja Walkman® na najnovije verzije da biste poboljšali stabilnost veze. Ako softver ili firmver ne budu ažurirani na najnoviju verziju, softver Music Center for PC i uređaj Walkman se možda neće ispravno povezati.
 • Ako datum i vreme nisu tačno podešeni na uređaju Walkman, obaveštenje o ažuriranju se možda neće prikazati. Ako nisu ispravni, podesite datum i vreme ručno.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće prednosti i poboljšanja.

 • Dodaje podršku za uslugu 360 Reality Audio
 • Dodavanje podrške za DSEE Ultimate (kada se koristi muzički plejer)
 • Omogućeno je podešavanje zvuka kada se emituje putem Bluetooth veze
 • Uvođenje podrške za Hi-Res strimovanje
 • Dodavanje funkcije Bookmarks (Obeleživači) u aplikaciju Music Player
 • Dodavanje funkcije Keyword Search (Pretraga po ključnoj reči) u aplikaciju Music Player
 • Rešavanje problema sa sporom reprodukcijom određenog sadržaja M4A formata
 • Dodaje funkciju Auto Power Off (Automatsko isključivanje) da bi se produžilo trajanje baterije
 • Rešava problem gde se poruka koja netačno glasi da je SD kartica oštećena povremeno prikazuje odmah nakon umetanja kartice
 • Poboljšava generalne performanse
 • Poboljšava stabilnost povezivanja sa softverom Music Center for PC
 • Obezbeđivanje bezbednosnih ažuriranja
 • Rešavanje problema sa crnim tačkama i linijama koje se pojavljuju na početnom ekranu
 • Rešavanje problema sa slikama koje se ne prikazuju pravilno na panelu za brzo podešavanje
 • Rešavanje problema sa Wi-Fi vezom koja se povremeno ne uključuje
 • Poboljšanje osnovnih funkcija

Informacije o datoteci

Verzija datoteke

 • Verzija 4.01.00

Datum objavljivanja

 • 21-01-2021

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju softvera 4.01.00, ne morate da obavite ovo ažuriranje.

 1. Prevucite ka vrhu početnog ekrana.
 2. Dodirnite [Settings] (Postavke) – [System] (Sistem) – [About device] (Osnovni podaci o uređaju)
 3. Naziv modela i verzija softvera su prikazani u odeljcima [Model & hardware] (Model i hardver) i [Build number] (Broj verzije).

Pre nadogradnje

 • Morate biti povezani na mrežu tokom ažuriranja.
 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Postavka "Wireless playback quality" (Kvalitet bežične reprodukcije) u Bluetooth funkciji može da bude vraćena na podrazumevanu vrednost (LDAC-Connection pref.)
 • Ekran Permissions (Dozvole) može da se pojavi nakon ažuriranja. Ako se pojavi, pratite uputstva na ekranu.
 • Prenesite sve podatke sa uređaja na računar jer podaci koji ostanu na uređaju mogu biti izgubljeni prilikom ažuriranja.
 • Ne možemo da garantujemo da numere i podaci neće biti oštećeni ili izbrisani prilikom ovog ažuriranja.
 • Na uređaju mora imati približno 2 GB slobodnog prostora da bi moglo da se obavi ažuriranje. Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora.
 • Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenom memorijskom uređaju, prenesite sve nepotrebne podatke nazad na računar da biste povećali slobodan prostor.
 • Walkman mora biti priključen na napajanje, a najmanje 60% kapaciteta baterije mora biti napunjeno.
 • Prilikom instalacije ove datoteke morate biti prijavljeni kao administrator ili korisnik sa administratorskim pravima.
 • Troškove prenosa podataka snose korisnici.

Važna napomena

Za korisnike aplikacije Music Center for PC

 • Da biste poboljšali stabilnost veze, ažurirajte i aplikaciju Music Center for PC i softver uređaja Walkman na najnovije verzije.
 • Ako softveri nisu ažurirani na najnoviju verziju, Walkman možda neće moći da se poveže sa aplikacijom Music Center for PC.

Ako Walkman ima pogrešno podešen datum i vreme, obaveštenje o ažuriranju možda neće biti prikazano. Proverite da li su datum i vreme tačno podešeni. Ako datum i vreme nisu tačno podešeni, podesite ih ručno.

Kako se podešavaju datum i vreme

 1. Prevucite ka vrhu početnog ekrana.
 2. Dodirnite ikonu [Clock] (Sat) da biste prikazali datum i vreme.
  • Ako su datum i vreme tačno podešeni, Walkman će prikazati na displeju obaveštenje o ažuriranju. Ako datum i vreme nisu tačno podešeni, podesite ih na sledeći način.
 3. Vratite se na početni ekran tako što ćete dodirnuti „“ (dugme za početni ekran na traci za navigaciju) na dnu ekrana.
 4. Prevucite ka vrhu početnog ekrana.
 5. Dodirujte stavke menija sledećim redosledom.
  [Settings] (Postavke) – [System] (Sistem) – [Date & time] (Datum i vreme)
 6. Ako je funkcija [Automatic date & time] (Automatsko podešavanje datuma i vremena) uključena, dodirnite [Automatic date & time] (Automatsko podešavanje datuma i vremena). Opcije [Set date] (Podesi datum) i [Set time] (Podesi vreme) prikazane su u meniju [Automatic date & time] (Automatsko podešavanje datuma i vremena).
 7. Dodirnite [Set date] (Podesi datum) i podesite datum. Dodirnite [OK] (U redu) da biste se vratili na ekran [Date & time] (Datum i vreme).
 8. Dodirnite [Set time] (Podesi vreme) i podesite vreme. Dodirnite [OK] (U redu) da biste se vratili na ekran [Date & time] (Datum i vreme).
 9. Uključite funkciju [Automatic date & time] (Automatsko podešavanje datuma i vremena).

Preuzimanje i instaliranje

Izaberite neki od sledećih načina ažuriranja.

 • Ažuriranje putem Wi-Fi veze (bežični LAN)
 • Ažuriranje putem aplikacije Music Center for PC

Korak 1: Instalacija ažuriranja

(1) Ažuriranje putem Wi-Fi veze (bežični LAN).

Ako se povežete na internet putem Wi-Fi veze, možete da preuzmete najnoviji softver na Walkman da biste ga ažurirali.
Ako je najnoviji softver objavljen, na ekranu će se pojaviti obaveštenje o ažuriranju kada Walkman povežete na Wi-Fi vezu.

 1. Priključite Walkman na izvor napajanja.
 2. Uključite Wi-Fi funkciju da biste Walkman povezali na internet.
 3. Prevucite ka vrhu početnog ekrana.
 4. Dodirnite [Settings] (Postavke) – [System] (Sistem) – [Advanced] (Napredno) – [System updates] (Ažuriranje sistema).
 5. Pažljivo pročitajte i potvrdite poruku, pa zatim pratite uputstva na ekranu da biste obavili ažuriranje.

Napomena:
Prilikom ažuriranja softvera od vas može biti tražena dozvola za pristup skladištu. U tom slučaju, dodelite dozvolu za pristup skladištu.

(2) Ažuriranje putem aplikacije Music Center for PC

„Music Center for PC“ je aplikacija za računar koja služi za upravljanje sadržajima u kojima možete da uživate na uređaju Walkman.
Tokom pokretanja, aplikacija „Music Center for PC“ se povezuje na server za ažuriranje putem interneta i automatski proverava da li za Walkman postoje informacije o ažuriranju.

 1. Isključite Wi-Fi funkciju da Walkman ne bi bio povezan na internet.
 2. Pokrenite aplikaciju „Music Center for PC“ na računaru.
 3. Povežite Walkman sa računarom.
 4. Na WALKMAN ekranu će se pojaviti meni „Use USB for“ (Koristi USB za). Dodirnite „File Transfer“ (Prenos datoteka) u meniju „Use USB for“ (Koristi USB za), a zatim dodirnite „OK“ (U redu).
 5. Na ekranu računara će se prikazati obaveštenje o ažuriranju. Pažljivo pročitajte i potvrdite poruku, pa zatim pratite uputstva na ekranu da biste obavili ažuriranje.

Napomena:
Ako je potrebno, uključite Wi-Fi funkciju da biste Walkman povezali na internet.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja, proverite na sledeći način da li je nova verzija uspešno instalirana.

 1. Prevucite ka vrhu početnog ekrana Walkman uređaja.
 2. Dodirnite [Settings] (Postavke) – [System] (Sistem) – [About device] (Osnovni podaci o uređaju) da biste prikazali verziju softvera u odeljku [Build number] (Broj verzije).
 3. Ako je [Build number] (Broj verzije) „4.01.00“, ažuriranje je uspešno obavljeno.