Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • WH-1000XM4

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rešava problem zbog kojeg se slušalice ne mogu upariti sa Windows računarom

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema koji se javlja kada se dva Bluetooth uređaja koja su istovremeno povezana neprestano isključuju i ponovo uključuju
 • Poboljšavanje opštih performansi slušalica

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (V5.0 ili noviji) ili iOS uređaj (iOS 11.0 ili noviji)
 • Aktivna internet veza
 • Mora da bude instalirana najnovija verzija aplikacije „Sony | Headphones Connect“
 • Slušalice treba da budu povezane na Android ili iOS uređaj

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Nadogradnja firmvera 2.0.7 za WH-1000XM4

Verzija datoteke

 • Verzija 2.0.7

Datum objavljivanja

 • 05-11-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Verziju firmvera možete da proverite na sledeći način.

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite slušalice sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“.
 3. Dodirnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu.

  NAPOMENA: Na ekranu će se prikazati onaj uređaj koji je povezan.
 4. Izaberite verziju svog uređaja u meniju. Ta stavka se prikazuje samo kad je uređaj povezan.
 5. Proverite verziju firmvera.

Važna napomena

 • Nemojte da menjate bateriju ili isključujete slušalice dok preuzimate ažuriranja, prenosite podatke ili ažurirate firmver. U suprotnom, slušalice mogu postati neupotrebljive.
 • Nemojte da obavljate ažuriranje na mestima na kojima je Wi-Fi signal nestabilan, na primer u vozu, na mestima na kojima je Wi-Fi signal opterećen, niti u blizini mikrotalasne pećnice, bežičnog telefona i drugih uređaja koji koriste radio-talase frekventnog opsega od 2,4 GHz.
 • Proverite da li su oba uređaja (Android/iOS uređaj i slušalice) u potpunosti napunjena.
 • Pre nego što započnete ažuriranje, prekinite vezu između Android ili iOS uređaja i svih drugih Bluetooth uređaja, kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi.
 • Ako obavljate ažuriranje dok su slušalice skinute, izaberite opciju „Do not turn off“ (Nemoj da isključuješ) u funkciji „Auto Power Off“ (Automatsko isključivanje) aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Ako je izabrana opcija „Off when headphones are taken off“ (Isključi slušalice kada su skinute), slušalice će se automatski isključiti nakon približno 15 minuta, a prenos podataka iz datoteke za ažuriranje će takođe biti prekinut. U tom slučaju, kada naredni put uključite slušalice i uspostavite Bluetooth vezu, prenos podataka će se nastaviti od mesta na kojem je prekinut. Ako ste promenili postavke za ovo ažuriranje, vratite postavke u prethodno stanje nakon ažuriranja.

Pre nadogradnje

 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Postupak ažuriranja traje približno 40 minuta. Veličina datoteke je približno 4,0 MB.
 • Kod iOS uređaja, proverite da li je funkcija „Google Assistant“ isključena pre ažuriranja.
 • Zavisno od radiotalasnog okruženja i Android/iOS uređaja, završetak može da traje duže.

Preuzimanje i instaliranje

Da biste ažurirali ove slušalice, pratite sledeća uputstva:

 • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
 • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice.
 • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite slušalice sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“.
  • Ako se ranije niste povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, pratite uputstva na ekranu da biste povezali slušalice sa svojim Android uređajem.
  • Ako ste se već povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, izaberite svoje slušalice.
 3. Kad se uspostavi veza, prikazaće se sledeći ekran.
 4. Ako je ažuriranje primenljivo, prikazaće se poruka „Headphone update is available“ (Dostupno je ažuriranje slušalica) i možete da pritisnete „More Info“ (Više informacija).
 5. Proverite da li je prikazano „Version 2.0.7“ (Verzija 2.0.7) i pritisnite „OK“ (U redu) da biste započeli ažuriranje.
 6. Kad se preuzimanje završi, automatski će preći na sledeći ekran.
  NAPOMENA: Kada se prikaže poruka [Bluetooth Pairing Request] (Zahtev za Bluetooth uparivanje) pritisnite „Pair“ (Upari). Ažuriranje će se nastaviti. (Samo za iOS uređaje)
 7. Prenos počinje. Kada se ažuriranje završi, automatski će se preći na sledeći ekran.
 8. Kad se prenos završi, automatski će preći na sledeći ekran. To će trajati približno jedan minut.
  NAPOMENA: Nemojte da menjate bateriju ili isključujete slušalice dok preuzimate ažuriranja, prenosite podatke ili ažurirate firmver. U suprotnom, slušalice mogu postati neupotrebljive. Ako se prikaže poruka o prekidu veze, sačekajte dok se veza automatski ponovo ne uspostavi.
 9. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite „OK“ (U redu).
  NAPOMENA: Ako ekran nije prikazan, proverite u sledećem koraku da li je verzija nadograđena.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Posle ažuriranja potvrdite da je nova verzija instalirana praćenjem koraka opisanih u odeljku [Provera verzije firmvera].

Ako je verzija firmvera koja je prikazana „2.0.7”, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Pojaviće se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite „OK“ (U redu).
 2. Ponovo pokrenite slušalice (isključite, a zatim ponovo uključite napajanje).
 3. Posle toga, ponovo pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i ponovite ažuriranje.

Čak i ako ažuriranje nije uspelo tokom postupka, proverite verziju firmvera. Ako je verzija koja je prikazana 2.0.7, ažuriranje firmvera je bilo uspešno. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem. Verziju možete da proverite u postavkama aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Da biste saznali kako da proverite verziju, idite na odeljak „Provera verzije firmvera“ na ovoj stranici.