Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-6600

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Uvođenje podrške za LA-EA5 adapter za A-Mount objektive (prodaje se zasebno)
  • LA-EA5 adapter podržava sve A-Mount objektive
  • Puna podrška se obezbeđuje za automatski fokus pri detekciji faze u žižnoj ravni i funkcije automatskog fokusa i neprekidnog snimanja velikom brzinom
  • Pokrivenost za automatski fokus pri detekciji faze u širokoj žižnoj ravni
  • Funkcije automatskog fokusa zasnovane na prepoznavanju objekta, kao što su Automatsko fokusiranje oka u realnom vremenu (ljudi, životinje) i Praćenje u realnom vremenu
  • Praćenje automatskog fokusa / automatske ekspozicije tokom neprekidnog snimanja pri brzini do 11 kadrova po sekundi
  Napomene:
  • Sa STF objektivima se može koristiti samo ručni fokus
  • Telekonvertori nisu podržani za korišćenje sa adapterima za A-Mount objektive
  • Automatski fokus nije dostupan tokom snimanja filmova kada se koristi LA-EA5 adapter za A-Mount objektive
  • Kod praćenja automatske ekspozicije, otvor blende je fiksiran za prvi kadar, dok se brzina otvora blende i ISO koriste za prilagođavanje ekspozicije
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata
Pogledajte vodič za pomoć za više informacija o korišćenju ažuriranih funkcija.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-6600 ver. 1.10 (Mac)

Verzija datoteke

 • 1.10

Veličina datoteke

 • 318.3 MB (318,334,927 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 03-09-2020

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.1.10, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup [6] (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh-a:

 • macOS 10.13 – 10.15

Hardver računara

Za ovaj sistemski softver je potreban sledeći hardver:

 • Prostor na hard disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja za uređaj.
  U potpunosti napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije Nivo napujenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena.
 • USB kabl koje isporučen sa uređajem
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-FZ100).
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata pre pokretanja postupka ažuriranja.
 • Za ažuriranje sistemskog softvera je potrebno približno 15 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim mirovanja.
  Ako računar ode u režim mirovanja i ažuriranje se prekine, čitav proces ažuriranja će morati ponovo da se pokrene.
 • Ne otvarajte stavku „About This System Software Updater“ (Informacije o programu System Software Updater) u meniju „System Software Updater“ (Ažuriranje sistemskog softvera) jer to može da dovede do prestanka rada softvera za ažuriranje.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Još nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzmi).
 2. Započeće preuzimanje datoteke [Update_ILCE6600V110.dmg].
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve trenutno pokrenute programe na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE6600V110.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.
  Napomena: Ako ste povezali fotoaparat sa računarom, isključite ga pre nego što počnete.
 3. Datoteka [Update_ILCE6600V110] će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Alatka UpdateSetting). Alat za postavke ažuriranja
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
  Unesite korisničko ime i lozinku

  Kada se prikaže poruka sa sistema, prikazaće se ekran za bezbednost i privatnost.
  • Ako se sledeća poruka prikaže pre nego što se prikaže „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost), pritisnite dugme [OK] (U redu).
   Pritisnite dugme OK (U redu)
  • Otvorite karticu „General“ (Opšte) na ekranu „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) i omogućite čitanje sistemskog softvera „Sony Corporation“.
   Ekran za bezbednost i privatnost
   Napomena: ako ste ovo ranije odobrili, ekran za bezbednost i privatnost se neće prikazati.
  • Ako dobijete upit da ponovo pokrenete uređaj nakon što pritisnete dugme [Allow] (Dozvoli), ponovo pokrenite sistem i vratite se na početak postupka ažuriranja.
  • Ako ekrani „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.
  • Ako dugme [Allow] (Dozvoli) nije prikazano, povežite se na internet i ponovite postupak od dela „1. korak: Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
  • Ako se prikažu obe poruke, a ekran „Security and Privacy“ (Bezbednost i privatnost) ne nestane, zatvorite ih pomoću dugmeta [OK] (U redu).
   Ekran proširenja sistema blokiran
 6. Povežite fotoaparat sa računarom.
  • Prikazaće se okvir dijaloga za USB vezu.
   Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla
  • Povežite fotoaparat na računar pomoću USB kabla (priložen). Na LCD monitoru kamere se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
   Napomena: Ako je USB kabl povezan pre nego što se pojavio dijalog u kojem se od vas traži da povežete USB kabl, isključite kabl i ponovite postupak od dela „Step 1. Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
  • Kliknite na [OK] (U redu). Ako se prikaže poruka, zatvorite je pritiskom na dugme [OK] (U redu).
   Pritisnite dugme OK (U redu)
   Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 7. Pokrenuće se System Software Updater.
  Ažuriranje sistemskog softvera
  Napomena: Ako se program za ažuriranje sistemskog softvera ne pokrene, dvaput kliknite na stavku [System Software Updater] (Program za ažuriranje sistemskog softvera) u fascikli [Update_ILCE6600V110] - [Resources] (Resursi) da biste ga pokrenuli.
 8. Uključite fotoaparat.
 9. Prateći uputstva u prozoru alatke za ažuriranje sistemskog softvera, na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup [4] (Podešavanje) → USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabran uređaj sa velikim skladištem. Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Masovno skladištenje), izaberite [Mass Storage] (Masovno skladištenje).
  Mass Storage
 10. Kada povežete fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla, na LED ekranu fotoaparata prikazaće se „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla, može se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar.
  U tom slučaju, izvadite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od koraka „2. Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
 11. Kliknite na [Next] (Sledeće).
  Napomena: Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojaviće se u donjoj strani ekrana sa leve strane. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 1.10 ili novija, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme [Finish] (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Brojevi trenutne verzije i ažurirane verzije

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno
 12. Fotoaparat će se automatski resetovati.
  Fotoaparat se automatski resetuje
  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.
 13. Započnite ažuriranje.
  Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja.
  VAŽNO: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
  Napomena: Ažuriranje traje približno 15 minuta.
  Traka napretka ažuriranja
 14. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti.
 15. Kada se ponovo prikaže LCD ekran, kliknite na dugme [Finish] (Završi) i isključite USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Proverite verziju sistemskog softvera.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup [6] (Podešavanje) → Version (Verzija)
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.
  Ažurirana verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.