Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-XF9000
VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rešava problem kada se u Apple® Mac OS® u Bluetooth® zvuku čuje zvuk škripe ili zvona
 • Poboljšavanje bezbednosti Bluetooth funkcije
 • Poboljšava HDMI® vezu

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Poboljšava HDMI® vezu
 • Rešava problem gde se zvuk čuje prilikom izlaska iz nekih PlayStation®4 igara
 • Dodaje podršku za funkciju eARC.
  Napomene:
  • eARC je nova standardizovana funkcija za HDMI 2.1 koja dodaje podršku za najnovije audio formate, pored audio formata koje podržava postojeća funkcija ARC (Audio Return Channel).
  • Funkcija eARC vam omogućava da uživate u audio-sadržaju zasnovanom na objektu bez gubitka kvaliteta, kao što su Dolby Atmos®-Dolby TrueHD® i DTS:X® ili višekanalni LPCM sadržaj koji nije moguće preneti pomoću funkcije ARC
 • Poboljšava povezivanje sa televizorima drugih proizvođača

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju 2.155 za HT-XF9000

Verzija datoteke

 • 2.155

Veličina datoteke

 • 87.2 MB (91.496.041 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 27-08-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Vaš firmver je možda već ažuran, posebno ako imate novi zvučnik Sound Bar. Ako je broj verzije 2.155 ili noviji, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite TV i proverite da li je izabran ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima, pa ako je traka sa zvučnicima povezana na utičnicu HDMI2, izaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite traku sa zvučnicima.
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte dok se ne prikaže glavni ekran.
 4. Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču, na glavnom ekranu izaberite [Setup] (Podešavanje) → [Advanced Settings] (Napredne postavke). Zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Istaknite opciju [System Information] (Informacije o sistemu) i pritisnite taster ENTER.
 6. Na TV ekranu se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  Verzija softvera 002.155 (prva i druga nula u broju verzije softvera mogu da se zanemare) – ako je broj verzije 2.155 ili veći, već imate najnoviju verziju firmvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva jer biste u suprotnom mogli da oštetite HT-XF9000.
 • Ne isključujte HT-XF9000 niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte dugmad, osim onih navedenih u uputstvima.
 • Ne izvlačite kabl za napajanje dok se softver preuzima i ažurira.
 • Ne izvlačite kabl za napajanje dok se ažuriranje ne završi. To može da dovede do otkazivanja ovog sistema.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Prvo preuzmite datoteku ažuriranja na računar, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim ga prenesite na uređaj HT-XF9000.

Pripreme za ažuriranje firmvera.

Pre nego što preuzmete firmver, uverite se da vaš računar koristi jedan od sledećih operativnih sistema i pripremite USB fleš jedinicu.

Operativni sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku X9HT1-2_155.zip na računar – zapamtite gde ste je sačuvali.
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na Properties (Svojstva). Proverite da li je veličina 87.2 MB (91.496.041 bajta).
Prenesite datoteke ažuriranja na USB uređaj za skladištenje:
 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke X9HT1-2_155.zip.
  • Za operativne sisteme Mac OS X®:
   1. Idite na lokaciju na kojoj se nalazi sačuvana datoteka i dvaput kliknite na datoteku X9HT1-2_155.zip.
   2. Kreiraće se nova datoteka pod nazivom „F_X9HT1.UPG“.
  • Za operativne sisteme Microsoft® Windows® 10 / 8.1:
   1. Idite u direktorijum u koji je sačuvana datoteka i kliknite desnim tasterom miša na datoteku X9HT1-2_155.zip, pa na „Extract All“ (Izdvoji sve).
    Napomena: Za operativne sisteme Windows® 8.1 i Windows® 10 podrazumevane postavke za Internet Explorer® će sačuvati datoteku u fascikli „Downloads“ (Preuzimanja). Da biste pronašli fasciklu Downloads (Preuzimanja), kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na početnom ekranu, a zatim pronađite preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvoji komprimovane (zipovane) fascikle) kliknite na Extract (Izdvoji).
   3. Kreiraće se nova datoteka pod nazivom „F_X9HT1.UPG“.
 2. Povežite kompatibilan USB uređaj za skladištenje sa računarom.
 3. Prenesite datoteku F_X9HT1.UPG na USB uređaj za skladištenje:
  • Za operativne sisteme Mac OS X®:
   1. Prevucite i otpustite datoteku F_X9HT1.UPG u matičnu fasciklu na USB uređaju.
  • Za operativne sisteme Windows:
   Idite u direktorijum u kojem je kreirana datoteka, a zatim desnim tasterom miša kliknite na datoteku F_X9HT1.UPG.
   1. U meniju kliknite na Send To... (Pošalji...), a zatim kliknite na jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Odvojivi disk E:)).
   2. Datoteka F_X9HT1.UPG biće prekopirana na USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.
 4. Nakon kopiranja datoteke F_X9HT1.UPG, uklonite USB uređaj iz računara.
Prenesite datoteku za ažuriranje na HT-XF9000

Prvo pripremite opremu, a zatim prenesite ažuriranje na uređaj HT-XF9000.

Pripremite opremu:
 1. Uključite televizor i proverite da li je izabran ulaz sa kojim je povezana traka sa zvučnicima. (Ako je traka sa zvučnicima povezana na HDMI 2 ulaz, izaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite traku sa zvučnicima.
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte dok se ne prikaže glavni ekran.
 4. Umetnite USB uređaj koji sadrži datoteku F_X9HT1.UPG.
Prenos sadržaja za ažuriranje:
 1. Na ekranu [Home] (Glavni meni), pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite [Setup] (Podešavanje) → [Advanced Settings] (Napredne postavke) → [Software Update] (Ažuriranje softvera), a zatim pritisnite [Enter] (Unos).
 2. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.155] (Ažurirajte na novu verziju softvera. Nikada ne isključujte napajanje tokom ažuriranja. Trenutna verzija xxx.xxx Nova verzija 002.155). Izaberite OK (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Na TV ekranu se prikazuje poruka [Update Caution] (Upozorenje o ažuriranju). Izaberite [OK] (U redu) pomoću daljinskog upravljača, a zatim pritisnite [ENTER].
 4. Traka sa zvučnicima preuzima podatke o firmveru sa USB memorijskog uređaja.
 5. Nakon preuzimanja, možete ponovo da pokrenete traku sa zvučnicima, nakon čega će početi ažuriranje glavne jedinice. Dok se glavna jedinica ažurira, status napretka ažuriranja se prikazuje na LED indikatoru.
 6. Kada glavna jedinica bude ažurirana, traka sa zvučnicima automatski će se ponovo pokrenuti. Po potrebi, nakon toga će se pokrenuti ažuriranje subwoofera ili zadnjeg zvučnika.
 7. Ažuriranje je potpuno kada se poruka o završetku prikaže na televizoru.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije 2.155, ažuriranje firmvera je uspelo.

Rešavanje problema

Kako postupiti kada imate probleme sa ažuriranjem firmvera trake sa zvučnicima pomoću računara i USB memorijskog uređaja.

 • „TV“, „BLUETOOTH“, „USB“, „HDMI“ i „ANALOG“ LED svetla naizmenično trepću.
  Pojavila se greška prilikom ažuriranja.
  1. Isključite sistem i iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
  2. Sačekajte najmanje 10 sekundi pa ponovo povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i ponovo uključite napajanje.
  3. Pokušajte ponovo da obavite ažuriranje preko postupka sa USB memorijom.

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja
  Uključite napajanje trake sa zvučnicima, a zatim ponovo pratite postupak ažuriranja pomoću USB memorije.

 • Datoteka ažuriranja X9HT1-2_155.zip koju sam preuzeo/la sa veb-lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Pokušajte da izbrišete datoteku i ponovo je preuzmete.

 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i nije se završilo
  1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite traku sa zvučnicima.
  3. Ponovo obavite postupak ažuriranja