Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-7RM4

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Uvođenje podrške za LA-EA5 adapter za A-Mount objektive (prodaje se zasebno) (Dodata 3.9.2020.)
  • LA-EA5 adapter podržava sve A-Mount objektive
  • Puna podrška se obezbeđuje za automatski fokus pri detekciji faze u žižnoj ravni i funkcije automatskog fokusa i neprekidnog snimanja velikom brzinom
  • Pokrivenost za automatski fokus pri detekciji faze u širokoj žižnoj ravni
  • Funkcije automatskog fokusa zasnovane na prepoznavanju objekta, kao što su Automatsko fokusiranje oka u realnom vremenu (ljudi, životinje) i Praćenje u realnom vremenu
  • Praćenje automatskog fokusa / automatske ekspozicije tokom neprekidnog snimanja pri brzini do 11 kadrova po sekundi
  Napomene:
  • Sa STF objektivima se može koristiti samo ručni fokus
  • Telekonvertori nisu podržani za korišćenje sa adapterima za A-Mount objektive
  • Automatski fokus nije dostupan tokom snimanja filmova kada se koristi LA-EA5 adapter za A-Mount objektive
  • Kod praćenja automatske ekspozicije, otvor blende je fiksiran za prvi kadar, dok se brzina otvora blende i ISO koriste za prilagođavanje ekspozicije
  Pogledajte vodič za pomoć za više informacija o korišćenju ažuriranih funkcija.
 • Performanse automatskog fokusa (AF) su poboljšane kada se za snimanje filmova koristi objektiv FE 12-24 mm F2.8 GM (SEL1224GM)
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Omogućavanje opcije „My Menu“ (Moj meni) za čuvanje i učitavanje prilagođenih podešavanja fotoaparata
 • Dodavanje funkcije „External Flash Set“ (Podešavanje spoljnog blica):
  Pomoću ove funkcije možete da konfigurišete podešavanja priključenog blica ili bežičnog radio uređaja za upravljanje (oba se zasebno prodaju) na samoj kameri.
  Kompatibilni modeli blica
  • HVL-F60RM (sa verzijom firmvera blica 2.00 ili novijom)
  • HVL-F45RM (sa verzijom firmvera blica 2.00 ili novijom)
  Kompatibilni bežični radio uređaji za upravljanje:
  • FA-WRC1M (sa verzijom firmvera 3.00 ili novijom)

  Više informacija potražite u odeljku Help Guide (Vodič za pomoć):

 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-7RM4 ver. 1.20 (Windows)

Verzija datoteke

 • 1.20

Veličina datoteke

 • 337 MB (353,729,744 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 06-08-2020

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.1.20, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup subpage [6] ([6]. pomoćna stranica podešavanja) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na hard disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije Nivo napujenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB kabl isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FZ100.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE7RM4V120.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

  Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:
  Ako koristite standardna podešavanja Internet Explorer-a, ažuriranje se čuva u direktorijumu Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na početnom ekranu i pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja) pomoću Explorer-a.

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_ILCE7RM4V120.exe]. - Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 3. Program System Software Updater se pokreće.

  Ažuriranje sistemskog softvera

 4. Uključite kameru.
 5. Pratite uputstva u prozoru programa System Software Updater i na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup subpage [4] ([4]. pomoćna stranica podešavanja) → USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).

  Stage[4] – masovno skladištenje

 6. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, možda će se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar.
  U tom slučaju, izvadite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od „1. koraka: Start the Updater“ (1. Korak – Pokrenite program za ažuriranje).
 7. Proverite LCD ekran na fotoaparatu, zatim kliknite na Next (Sledeće). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana. Nakon što potvrdite da je trenutačna verzija softvera "Ver.1.10 ili ranija", pritisnite Sledeće. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 1.20 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju odspojite fotoaparat sa računara i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Ažuriranje sistemskog softvera – trenutna verzija

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno

 8. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.
  Automatski resetujte fotoaparat
 9. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, prikazuje se sledeći ekran.
  Tokom procesa ažuriranja pojavljuje se traka progresa (oko 5 minuta).
  Traka napretka ažuriranja
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 10. Kada se ažuriranje završi, uređaj će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je uređaj uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu pokrene. Kliknite na Finish (Završi) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i odspojite USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)
  Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Proverite verziju sistemskog softvera.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) → Setup subpage [6] ( [6] . pomoćna stranica podešavanja) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

  Trenutna verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 5 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.