Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2
 • WH-1000XM3

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Unapređivanje bezbednosnih funkcija u sistemskom softveru
 • Poboljšavanje opštih performansi slušalica

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Dodavanje funkcije koja omogućava uključivanje i isključivanje senzora za dodir (samo model WH-1000XM3)
  Napomena: Da biste mogli da koristite funkciju senzora za dodir, morate imati instaliranu verziju Ver 6.0.0 (ili noviju) aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
 • Usluga Alexa kompanije Amazon je sada podržana
  Napomena:
  • Da biste koristili uslugu Alexa kompanije Amazon sa slušalicama WI-1000X / WH-1000XM2, treba da koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ ver. 4.0.0 ili noviju.
  • Da biste koristili uslugu Alexa kompanije Amazon sa slušalicama WH-1000XM3, morate da koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ ver. 4.1.0 ili noviju.
 • Sada postoji podrška za izbor jezika glasovnih uputstava (samo model WH-1000XM3)
  Napomena: Da biste promenili jezik glasovnih uputstava za slušalice WH-1000XM3, morate da koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ ver. 4.1.0 ili noviju.
 • Optimizuje slušalice za aplikaciju Google Assistant
 • Druga poboljšanja funkcija
  VAŽNO: Instaliranje ovog firmvera će samo omogućiti da vaše slušalice budu kompatibilne sa aplikacijom Google Assistant.
Napomena: Google i Android su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.

Sistemski zahtevi

 • Android uređaj (V5.0 ili noviji) ili iOS uređaj (iOS 11.0 ili noviji)
 • Aktivna internet veza
 • Treba da bude instalirana najnovija verzija aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
 • Slušalice treba da budu povezane na Android ili iOS uređaj

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Nadogradnja firmvera 4.5.2 za WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3

Verzija datoteke

 • Verzija 4.5.2

Datum objavljivanja

 • 28-05-2020

Priprema

Proverite verziju firmvera

Verziju firmvera možete da proverite na sledeći način.

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite slušalice WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“.
 3. Dodirnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu.

  *Uređaj koji se prikazuje na ekranu zavisi od povezanog uređaja.
 4. Izaberite verziju svog uređaja u meniju. Ta stavka se prikazuje samo kad je uređaj povezan.
 5. Potvrdite verziju firmvera WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3.

Važna napomena

 • NEMOJTE da punite bateriju ili isključujete napajanje tokom preuzimanja / prenosa podataka / ažuriranja. U suprotnom slušalice mogu da postanu neupotrebljive.
 • NEMOJTE da vršite ažuriranje na mestu na kojem je Wi-Fi signal nestabilan, na primer:
  – u vozu / na mestu na kojem je Wi-Fi signal zagušen
  – u blizini mikrotalasne pećnice, bežičnog telefona i drugih uređaja koji koriste radio-talase frekventnog opsega 2,4 GHz
 • Proverite da li su oba uređaja (Android/iOS uređaj i slušalice WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3) u potpunosti napunjena.
 • Pre nego što pokrenete ažuriranje, prekinite vezu Android/iOS uređaja i svih drugih Bluetooth uređaja, kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi.

Pre nadogradnje

 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Postupak ažuriranja se dovršava za približno 60 minuta. Veličina datoteke je oko 3,3 MB (WI-1000X /WH-1000XM2), 3,6 MB (WH-1000XM3).
 • Kod iOS uređaja, proverite da li je funkcija „Google Assistant“ isključena pre ažuriranja.
 • Zavisno od radiotalasnog okruženja i Android/iOS uređaja, završetak može da traje duže.

Preuzimanje i instaliranje

Da biste ažurirali ove slušalice, pratite sledeća uputstva:
 • Preuzmite podatke sa servera na iOS ili Android uređaj.
 • Prenesite podatke sa iOS ili Android uređaja na slušalice.
 • Izvršite ažuriranje na slušalicama.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
 2. Povežite WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“.
  • Ako se ranije niste povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, pratite uputstva na ekranu da biste povezali slušalice sa svojim Android uređajem.
  • Ako ste se već povezivali sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, izaberite svoje slušalice.
 3. Kad se uspostavi veza, prikazaće se sledeći ekran.
 4. Ako je ažuriranje primenljivo, prikazaće se poruka „Headphone update is available“ (Dostupno je ažuriranje slušalica) i možete da pritisnete „More Info“ (Više informacija).
 5. Potvrdite da je prikazana poruka „Version 4.5.2“ (Verzija 4.5.2) i pritisnite „OK“ (U redu) da biste započeli ažuriranje.
 6. Kad se preuzimanje završi, automatski će preći na sledeći ekran.
  NAPOMENA:
  Kada se prikaže poruka [Bluetooth Pairing Request] (Zahtev za Bluetooth uparivanje) pritisnite „Pair“ (Upari). Ažuriranje će se nastaviti. (Samo za iOS uređaje.)
 7. Prenos počinje. Kada se ažuriranje završi, automatski će se preći na sledeći ekran.
 8. Kad se prenos završi, automatski će preći na sledeći ekran. To će trajati približno jedan minut.
  NAPOMENA:
  Nemojte da punite bateriju ili isključujete slušalice tokom preuzimanja ažuriranja, prenosa podataka ili ažuriranja. U suprotnom slušalice mogu da postanu neupotrebljive.
  Ako se prikaže poruka o prekidu veze, sačekajte dok se veza automatski ponovo ne uspostavi.
 9. Kad se završi ažuriranje softvera, pritisnite „OK“ (U redu).
  Ako ekran nije prikazan, proverite u sledećem koraku da li je verzija nadograđena.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Posle ažuriranja potvrdite da je nova verzija instalirana praćenjem koraka opisanih u odeljku [Provera verzije firmvera].

Ako je prikazana verzija firmvera „4.5.2“, nadogradnja je bila uspešna.

Pitanja i odgovori

Pojaviće se poruka o grešci prilikom ažuriranja.

 1. Pritisnite „OK“ (U redu).
 2. Ponovo pokrenite (isključite, pa opet uključite) uređaj WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3.
 3. Posle toga, ponovo pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i ponovite ažuriranje

Čak i ako ažuriranje nije uspelo tokom postupka, proverite verziju firmvera. Ako je prikazana verzija firmvera „4.5.2“, ažuriranje je bilo uspešno. Ako ne, pokušajte ponovo sa ažuriranjem. Verziju možete da proverite u podešavanjima aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Da biste saznali kako da proverite verziju, idite na odeljak „Provera verzije firmvera“ na ovoj stranici.