Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ILCE-9M2

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Funkcija „Treperenje visoke frekvencije“: smanjuje uticaj treperenja izvora veštačke svetlosti (npr. digitalni bilbordi, elektronski natpisi, LED svetla itd.) preciznijim podešavanjem brzine zatvarača
  Napomena: Aplikacije Imaging Edge Remote, Imaging Edge Mobile i Remote Camera Tool nisu podržane. (Od 9. aprila 2020.)
 • Poboljšanja u korišćenju opcije „Face/Eye Priority“ (Prioritet lica/oka) u okviru funkcije za automatsko fokusiranje:
  - Opcija „Face/Eye Priority“ (Prioritet lica/oka) se može aktivirati ili deaktivirati pritiskom na prilagođeno dugme
  - Ako je prilagođeno dugme već podešeno na „Face/Eye Priority“ (Prioritet lica/oka), ovo poboljšanje će biti dostupno nakon ažuriranja fotoaparata
 • Softver Remote Camera Tool: Fokusni okvir, uključujući automatsko fokusiranje sa praćenjem subjekta, može biti prikazan za skoro sve scene
  Napomena: Softver Remote Camera Tool je potrebno ažurirati na verziju 2.00 ili noviju. Ažurirajte softver na najnoviju verziju.
 • Poboljšan rad funkcije za FTP prenos
 • MAC adresa fotoaparata sada može biti prikazana u obliku QR kôda
 • Ostala poboljšanja
  • Kada je fotoaparat isključen, blenda je zatvorena kako čestice prašine i prljavština ne bi dospele do senzora slike pri menjanju objektiva
  • Prilagođene postavke fotoaparata mogu biti sačuvane i učitane u „My MENU“ (Moj meni)
  • Poboljšanje sveukupne stabilnosti fotoaparata

Pogledajte vodič za pomoć za više informacija o korišćenju ažuriranih funkcija.
Takođe, uputstvo za upotrebu je izmenjeno u skladu sa ovim ažuriranjem. Najnovije uputstvo za upotrebu možete preuzeti na našoj Web lokaciji.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • FTP prenos može da se pokrene ranije nakon fotografisanja
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost i performanse fotoaparata:
  • Ispravlja problem povremenog isključivanja fotoaparata kod reprodukcije RAW fotografija
  • Dosledniji kvalitet JPEG fotografija kod fotografisanja u određenim uslovima

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-9M2 ver. 2.00 (Windows)

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • 314 MB (330,095,824 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 09-04-2020

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.2.00, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup subpage [6] ([6]. pomoćna stranica podešavanja) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

  Verzija sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FZ100.
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterijeNivo napujenosti baterije(tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FZ100.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzimanje) ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE9M2V200.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).


 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:
  U skladu sa početnim postavkama programa Internet Explorer, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Preuzimanja].

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_ILCE9M2V200.exe]. - Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 3. Program System Software Updater se pokreće.

  Ažuriranje sistemskog softvera

 4. Uključite kameru.
 5. Pratite uputstva u prozoru programa System Software Updater i na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup subpage [3] ([3]. pomoćna stranica podešavanja) → USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).

  Stage[3] – masovno skladištenje

 6. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  U nekim slučajevima kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, možda će se prikazati poruka da je potrebno ponovo pokrenuti računar. U tom slučaju, uklonite bateriju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite uputstvo od koraka „2. Pokrenite program System Software Updater".
 7. Proverite LCD ekran na fotoaparatu, zatim kliknite na Next (Sledeće). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana. Nakon što potvrdite da je trenutačna verzija softvera "Ver.1.01 ili ranija", pritisnite Sledeće. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.00 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju odspojite fotoaparat sa računara i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno
  Ažuriranje sistemskog softvera – trenutna verzija

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno

 8. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.
  Automatski resetujte fotoaparat
 9. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, prikazuje se sledeći ekran.
  Tokom procesa ažuriranja pojavljuje se traka progresa (oko 5 minuta).
  Traka napretka ažuriranja
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 10. Kada se ažuriranje završi, uređaj će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je uređaj uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu pokrene. Kliknite na Finish (Završi) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i odspojite USB kabl.
  Kliknite na [Finish] (Završi)
  Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.
  Obnavljanje podataka. Sačekajte...

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.00.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) → Setup subpage [6] ( [6] . pomoćna stranica podešavanja) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

  Trenutna verzija sistemskog softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije završeno, a fotoaparat

Kada je monitor crn duže od 15 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Uklonite USB kabl sa računara.
 2. Uklonite bateriju i adapter za naizmeničnu struju sa fotoaparata, ostavite ih nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite postupak instalacije.