Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • KDL-48R550C
 • KDL-48R553C
 • KDL-48R555C
 • KDL-40R550C
 • KDL-40R553C
 • KDL-40R555C
 • KDL-32R500C
 • KDL-32R503C
 • KDL-32R505C

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Rešava problem sa reprodukcijom tokom pristupa HbbTV sadržaju na određenim kanalima (samo u Španiji)
 • Rešava grešku jezika tokom pristupa ekranu za ažuriranje softvera (samo u Španiji)

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Rešava probleme video reprodukcije na Netflix-u
 • Poboljšava opšte performanse televizora
 • Rešen je problem usled koga se na listi Elektronskog vodiča za programe mešaju finski i švedski jezik (samo za Finsku i Švedsku)
 • Rešen je problem usled koga se aplikacija YouTube zaustavlja/zamrzava na ekranu koji se prikazuje prilikom pokretanja
 • Poboljšava performanse funkcije preslikavanja prikaza
 • Poboljšava performanse Netflix reprodukcije
 • Poboljšava performanse reprodukcije mp4 video zapisa

Ograničenja

 • Samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Priprema

Proverite verziju softvera

Softver je možda već ažuran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate – pratite ova uputstva:

 1. Uključite TV i pritisnite dugme [HOME] (Glavni) na daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni meni.
 2. Idite na [Settings] (Podešavanja) i pritisnite [Enter] (Unesi).
 3. Idite na [Customer Support] (Korisnička podrška) i pritisnite [Enter] (Unesi).
 4. U gornjem desnom uglu ekrana bi trebalo da se prikažu model i verzija softvera: „v8.591“ – Ako je broj verzije „v8.591“ ili veći, već imate najnoviju verziju firmvera.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj za skladištenje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na v8.591 za TV

Naziv Zip datoteke

 • sony_tvupdate_2015_8591_enf_auth.zip

Verzija datoteke

 • 8.591

Veličina datoteke

 • 122 059 854 bajta

Datum objavljivanja

 • 05-02-2020

Preuzimanje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Ne isključujte televizor niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Zaustavite bilo kakvo snimanje pre nego što počnete da ažurirate firmver. (samo za modele koji podržavaju snimanje na USB HDD)

Kako preuzeti ažuriranje

Da biste instalirali ažuriranje, treba da preuzmete datoteku za ažuriranje sa interneta i da je sačuvate na USB uređaju za skladištenje.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
  1. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uslove.
  2. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na dnu stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.
 2. Potvrdite ime i veličinu preuzete datoteke.
  1. Idite u direktorijum u koji je datoteka preuzeta.
  2. Potvrdite da je veličina datoteke „sony_tvupdate_2015_8591_enf_auth.zip“ 122 059 854 bajta.
   NAPOMENA: Za Windows PC, na ekranu Properties (Svojstva) proverite vrednost za stavku „Size“ (Veličina) umesto „Size on disk“ (Veličina na disku).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  Kad otpakujete preuzetu datoteku, videćete fasciklu „sony_dtv02B10B03B1B3_00100100“.
 4. Umetnite USB uređaj za skladištenje u računar.
 5. Kopirajte ili prevucite i otpustite fasciklu „sony_dtv02B10B03B1B3_00100100“ u koreni direktorijum USB uređaja.
  NAPOMENA: „Osnovni direktorijum“ je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju, koji sadrži sve druge fascikle.
 6. Izvucite USB uređaj za skladištenje iz računara, a zatim pređite na sledeći odeljak.

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na TV. Ovaj postupak može da traje od 15 do 30 minuta, a tokom instalacije TV će se isključiti pre nego što se ponovo sam uključi. Postupite na sledeći način:

 1. Uključite TV.
 2. Pobrinite se da nijedan USB uređaj nije umetnut u TV.
 3. Umetnite USB uređaj za skladištenje sa fasciklom „sony_dtv02B10B03B1B3_00100100“ u USB ulaz TV prijemnika.
  NAPOMENA: Ako TV poseduje više USB ulaza, možete da koristite bilo koji USB ulaz.
 4. Pritisnite [HOME] (Glavni) na daljinskom upravljaču da biste otvorili glavni meni.
 5. Idite na kategoriju [Settings] (Podešavanja) i pritisnite [Enter] (Unesi) da biste je izabrali.
 6. Idite na i izaberite [Customer Support] (Korisnička podrška).
 7. Idite na i izaberite [Software Update] (Ažuriranje softvera) pa izaberite [USB].
 8. Na TV ekranu će se pojaviti niz različitih poruka. Pratite uputstva na ekranu.
 9. Počeće postupak ažuriranja i na prednjoj tabli TV-a će početi da trepće narandžasto LED svetlo.
  UPOZORENJE: Tokom postupka instalacije softvera, nemojte da radite sledeće:
  • Da uklonite USB uređaj
  • DA isključite TV
  • Isključite TV iz izvora napajanja
 10. Kad se na TV prijemniku prikaže poruka „Firmware update complete“ (Ažuriranje firmvera je završeno), TV će se isključiti i uključiti da bi se završilo ažuriranje. – Ne uklanjajte USB uređaj i ne isključujte TV.
 11. Kad se TV ponovo uključi, uklonite USB uređaj za skladištenje iz USB ulaza.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Proverite trenutnu verziju softvera da biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je broj verzije „v8.591“ ili veći, ažuriranje softvera je uspelo.
 • Ako broj verzije nije „v8.591“ ili veći, ponovo preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Mogući problem tokom ažuriranja

Treba vam još informacija? Pogledajte najčešća pitanja o ažuriranju softvera preko interneta:

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.

 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Ne. Da bi se omogućilo održavanje optimalnih performansi TV-a, instalacija starije verzije nije moguća: najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodnih verzija.

 • Da li je normalno da se TV isključi tokom ažuriranja?
  Normalno je da se TV ponovo pokreće tokom ažuriranja. Biće potrebno više vremena da se TV ponovo pokrene dok se instalira novi softver.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera TV-a putem interneta

Ako se na TV ekranu prikaže poruka „An error occurred during the software update“ (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera) ili „Software cannot be updated using this USB device“ (Softver nije moguće ažurirati pomoću ovog USB uređaja), pređite na sledeće postupke za moguće rešenje:

 1. Uverite se da je vaš USB uređaj za skladištenje u dobrom radnom stanju. Ako jeste, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku za ažuriranje.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme [POWER] (Napajanje) na TV prijemniku.
 3. Ponovo pritisnite dugme [POWER] (Napajanje) i ponovite postupak instaliranja.

Ako se na ekranu prednje table TV-a prikaže poruka „No newer version of the TV software was found“ (Novija verzija TV softvera nije pronađena), to znači da je na TV-u već instalirana najnovija verzija softvera, pa ne morate da je ažurirate.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku „Pitanja i odgovori“ na stranici podrške kompanije Sony.